Object

Title: Poemat prozą. Rozważania genologiczne

Creator:

Kluba, Agnieszka

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka, oprac. przekł. wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986, s. 348-402. ; 2. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996. ; 3. S. Balbus, O pewnym typie prozy rytmicznej w romantyzmie. (Casus: „Agaj-Han” Zygmunta Krasińskiego). W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 173-211. ; 4. S. Balbus, Zagłada gatunków. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 19-32. ; 5. K. Bartoszyński, Wobec genologii. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 6-18. ; 6. Ch. Baudelaire, Notatki o Edgarze Poe. W: Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne. Przekład, wstęp, przypisy A. Kijowski. Warszawa 1971. ; 7. Ch. Baudelaire, Paryski splin. Poemat prozą. Przekł., posł. R. Engelking. Łódź 1993. ; 8. M. Beaujour, Short Epiphanies. Two Contextual Approaches to the French Prose Poem. W zb.: The Prose Poem in France. Theory and Practice. Ed. M.A. Caws, M. Riffaterre. New York 1983. ; 9. J. Culler, Nowoczesna liryka. Ciągłość gatunku a praktyka krytyczna. Przeł. T. Kunz. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 2004, s. 227-249. ; 10. J. Culler, Towards a Theory of Non-Genre Literature. W zb.: Surfiction. Fiction Now...and Tomorrow. Ed. by R. Federman. Chicago 1975. ; 11. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł., wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978. ; 12. A. Garstka, Poemat prozą na tle zjawisk pokrewnych. Próba ustaleń genologicznych. „Roczniki Naukowe”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. T. 2: "Język polski" 2003, s. 17-27. ; 13. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przekł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Literatura jako produkcja i ideologia, poststrukturalizm, badania intertekstualne, problemy syntezy historycznoliterackiej Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1996, s. 317-366. ; 14. M. Głowiński, Powieść młodopolska: studium z poetyki historycznej. Wstęp Ryszard Nycz. Kraków 1997. ; 15. M. Głowiński, Proza Bronisławy Ostrowskiej. Wstęp w: B. Ostrowska, Utwory prozą. Warszawa 1982, s. 5-15. ; 16. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1986. ; 17. M. Grzędzielska, Les Tendences à atténuer la distinction entre le vers et la prose. W zb.: Poetics. Poetyka. Poetica. T. 1. Red. R. Jakobson. Warszawa 1961, s. 281-292. ; 18. J.- K. Huysmans, Na wspak. Przeł., wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1976. ; 19. Z. Jastrzębski, Liryk prozą - nowy gatunek poetycki. W: Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia. Warszawa 1969, s. 221-248. ; 20. K. Jedynak, Jeszcze o poemacie prozą. Uwagi o artykule Joanny Slósarskiej w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. „Ruch Literacki” 1995, z. 4, s. 531-536. ; 21. K. Jedynak, Kilka uwag o poemacie prozą. „Ruch Literacki” 1995, z. 4, s. 495-502. ; 22. B. Johnson, Défiguration du langage poétique. La seconde révolution baudelairienne. Paris 1979. ; 23. B. Johnson, Quelques consequences de la différence anatomique des textes. Pour une théorie du poème en prose. „Poétique” 1976, nr 28. ; 24. J. Kasprowicz, O bohaterskim koniu i walącym się domu. W: Utwory literackie. 4. Oprac. R. Loth. Kraków 1984. ; 25. T. Kunz, Jonathana Cullera poszukiwania modelu nowoczesnej liryki. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 2004, s. 250-256. ; 26. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49. ; 27. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906. Warszawa 1975. ; 28. T. Miciński, Poematy prozą. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1985. ; 29. T. Michałowska, The Earlier Notion of "Poem" and Genological Problems. (Dawne pojęcie „poematu” a zagadnienia genologii). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1985, t. 28, z. l (55), s. 5-21. ; 30. T. Michałowska, Pojęcie „poematu” w poetyce staropolskiej na tle tradycji europejskiej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-Literackie" 1987, z. 63, s. 13-35. ; 31. H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris 1961. ; 32. M. S. Murphy, A Tradition of Subversion. The Prose Poem in English from Wilde to Ashbery. Amherst 1992. ; 33. W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty, Lwów 1895. ; 34. A. Nasiłowska, Proza poetycka, poemat prozą, liryk prozą. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka. Wrocław 1992, s. 871-875. ; 35. K. Nowicki, Gra o wszystko.( Poczet pisarzy trzydziestolecia. Leopold Buczkowski). „Literatura” 1974, nr 6, s. 3. ; 36. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996. ; 37. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej: (preliminaria). Wyd.2. Kraków 1998, s. 229-247. ; 38. T. Peiper, Nowe usta. Odczyt o poezji. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979, s. 206-251. ; 39. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 9, s. 51-56. ; 40. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992. ; 41. M. Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder. Warszawa 1966. ; 42. L. Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny. W zb.: Wiersz i poezja. Konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1966, s. 95-105. ; 43. M. A. Ruff, Baudelaire. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa 1967. ; 44. S. Sawicki, Wokół opozycji wiersz-proza. W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 265-283. ; 45. S. Skwarczyńska, Sytuacja w poetyce określenia „poemat”. „Roczniki Humanistyczne” 1971, z. 1, s. 261-272. ; 46. J. Ślósarska, Poemat prozą. (Materiały do „Słownika rodzajów literackich”). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1993, z. 1/2, s. 213-214. ; 47. E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik. Zürich 1946. ; 48. S. Sterna-Wachowiak, Wiersz wolny awangardowy. „Poezja” 1980, nr 6, s. 10-25. ; 49. G. Szymczyk, „Ten oksymoroniczny potwór? ” O teoriach poematu prozą. W zb.: Genologia i konteksty. Red. Cz. P. Dutka. Zielona Góra 2000, s. 85-93. ; 50. G. Szymczyk, Poemat prozą. Metoda opisu współczesności. „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”. Seria 1. "Nauki Humanistyczno-Społeczne" 1979, z. 50, s. 69-79. ; 51. G. Szymczyk, Zagadnienie związków poezji i prozy w świetle wypowiedzi krytycznoliterackich. W zb.: O języku literatury. Red. J. Bubek, A. Wilkoń. Katowice 1981, s. 267-277. ; 52. M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. Wrocław 1997. ; 53. I. Turgieniew, Poezje prozą. Przetł. i szkicem objaśniającym oraz notami opatrzył P. Hertz. Kraków 1985. ; 54. K. Zabawa, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów”. Młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą. Kraków 1999. ; 55. Z. Zbyrowski, Klasyfikacja wewnątrzgatunkowa poematu w literaturach wschodniosłowiańskich. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7. Red. J. Bardach [i in.]. Warszawa 1988, s. 339-349.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

29

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63323 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content hits:

239

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information