Object

Title: Mikroregiony osadnicze w pradziejach ziem polskich. Problemy rozwoju gospodarki rolno-hodowlanej

Creator:

Niewęgłowski, Andrzej

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 60 (2015) Z. 1-2

Contributor:

Zych, Iwona. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

Abstract:

Author focuses on selected settlement micro-regions (local groups). Indices of economically exploited land in these micro-regions per member of local group are found to correspond to the intensity of farming and livestock breeding, whereas the differentiation of these indices to the developmental (and regressive) changes of this production. These changes are also studied with regard to the degree of settlement in the occupation landscape zones

References:

Antoniewicz J., 1958 Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorzeczu Czarnej Hańczy, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, z. 1–2, s. 1–21 ; Chochorowski J., Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1999 Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Prehistoria, Kraków ; Clark G., Piggott S., 1970 Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa ; Czerniak L., 1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań ; Czerniak L., Piontek J., 1980 Próba modelowego opisu form organizacji społecznej i gospodarczej ludności „kultur wstęgowych” na podstawie analizy zespołów osadniczych typu Brześć Kujawski, „APolski”, t. 24, z. 3–4, s. 335–361 ; Dąbrowski J., 1981 Próba charakterystyki zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach, [w:] Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; Dąbrowski J., 2009 Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa ; Gedl M., 1983 Przemiany zasiedlenia na Wyżynie Głubczyckiej i w dorzeczu Liswarty w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 189–206 ; Gedl M., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje..., t. I:2, s. 685–689 ; Gedl M., 2002 Wielkie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Kietrzu, pow. Głubczyce na Górnym Śląsku, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, s. 75–116 ; Godłowski K., 1966 Problem przełomu w technice uprawy ziemi na ziemiach polskich w pierwszym tysiącleciu n.e., Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 77–91 ; Gedl M., 1969 Kultura przeworska na Górnym Śląsku, Katowice–Kraków ; Gurba J., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje…, t. I:1, s. 367–369 ; Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1998 Wielka historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków ; Kadrow S., 1995 Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków ; Kadrow S., 1996 Mikroregionen, Lokalgruppen und Ethnien: Sozialstrukturen Südostpolens in der Frühbronzezeit, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, s. 163–168 ; Kozłowski J. K., 1989 Struktura społeczna i wierzenia, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 112–121 ; Kruc W. A., 1994 Osiedla „giganty” oraz niektóre problemy demograficzne kultury trypolskiej, „APolski”, t. 39, z. 1–2, s. 7–30 ; Kruk J., Milisauskas S., 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków ; Kulczycka-Leciejewiczowa A., 1979 Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., t. II, Neolit, W. Hensel, T. Wiślański red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 19–164 ; Kurnatowski S., 1966 Przemiany techniki uprawy roli w czasach między epoką brązu i wczesnym średniowieczem, a rozmieszczenie stref zasiedlenia (głos w dyskusji), [w:] Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 92–99 ; Kurnatowski S., 1975 Wczesnośredniowieczny przełom gospodarczy w Wielkopolsce oraz jego konsekwencje krajobrazowe i demograficzne, „APolski”, t. 20, z. 1, s. 145–160 ; Lityńska-Zając M., 1997 Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeologiczne, Kraków ; Łowmiański H., 1953 Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa ; Łowmiański H., 1967 Początki Polski, t. 3, Warszawa ; Makiewicz T., 1979 Z badań nad osadnictwem kultury przeworskiej na terenie zachodniej części Kujaw (rejon Jeziora Pakoskiego), „Slavia Antiqua”, t. 25, s. 1–48 ; Michalski J., 1983 Typy osad otwartych kultury łużyckiej, ich rozprzestrzenienie na terenie Polski oraz liczba zamieszkującej je ludności, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 375–390 ; Niewęgłowski A., 1966 Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Niewęgłowski A., 1972 Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; Niewęgłowski A., 1987 Stosunki kulturowo-osadnicze we wczesnym okresie przedrzymskim, [w:] Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p. n. e. – XII w. n.e.), J. Pyrgała red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 45–82 ; Ostoja-Zagórski J., 1982 Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; Ostoja-Zagórski J., 1989 Problematyka demograficzna i gospodarcza ludności kultury łużyckiej na Pomorzu, [w:] Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, T. Malinowski red., Słupsk, s. 155–172 ; Ostoja-Zagórski J., 1993 Mikroregion Sobiejuchy na Pałukach, Warszawa–Żnin ; Przewoźna-Armon K., 1974 Struktura i rozwój zasiedlenia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności, Warszawa–Poznań ; Rodzińska-Nowak J., 2012 Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków ; Wierciński A., 1989 Badania antropologiczne nad ludnością okresu neolitu w Polsce i na obszarach sąsiednich, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 369–377 ; Wiślański T., 1969 Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej, Wrocław–Warszawa–Kraków

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

60

Issue:

1-2

Start page:

53

End page:

70

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61944 ; oai:rcin.org.pl:61944 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information