Obiekt

Tytuł: Mikroregiony osadnicze w pradziejach ziem polskich. Problemy rozwoju gospodarki rolno-hodowlanej

Twórca:

Niewęgłowski, Andrzej

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 60 (2015) Z. 1-2

Współtwórca:

Zych, Iwona. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są wybrane mikroregiony osadnicze (grupy lokalne). W mikroregionach tych wskaźniki użytkowanej gospodarczo powierzchni przypadającej na członka grupy odpowiadają intensywności produkcji rolno-hodowlanej, a zróżnicowanie tych wskaźników – zmianom rozwojowym (i regresywnym) tej produkcji. Zmiany te badane są także na podstawie stopnia zasiedlenia stref osadniczo-krajobrazowych

Bibliografia:

Antoniewicz J., 1958 Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorzeczu Czarnej Hańczy, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, z. 1–2, s. 1–21 ; Chochorowski J., Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1999 Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Prehistoria, Kraków ; Clark G., Piggott S., 1970 Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa ; Czerniak L., 1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań ; Czerniak L., Piontek J., 1980 Próba modelowego opisu form organizacji społecznej i gospodarczej ludności „kultur wstęgowych” na podstawie analizy zespołów osadniczych typu Brześć Kujawski, „APolski”, t. 24, z. 3–4, s. 335–361 ; Dąbrowski J., 1981 Próba charakterystyki zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach, [w:] Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; Dąbrowski J., 2009 Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa ; Gedl M., 1983 Przemiany zasiedlenia na Wyżynie Głubczyckiej i w dorzeczu Liswarty w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 189–206 ; Gedl M., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje..., t. I:2, s. 685–689 ; Gedl M., 2002 Wielkie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Kietrzu, pow. Głubczyce na Górnym Śląsku, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, s. 75–116 ; Godłowski K., 1966 Problem przełomu w technice uprawy ziemi na ziemiach polskich w pierwszym tysiącleciu n.e., Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 77–91 ; Gedl M., 1969 Kultura przeworska na Górnym Śląsku, Katowice–Kraków ; Gurba J., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje…, t. I:1, s. 367–369 ; Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1998 Wielka historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków ; Kadrow S., 1995 Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków ; Kadrow S., 1996 Mikroregionen, Lokalgruppen und Ethnien: Sozialstrukturen Südostpolens in der Frühbronzezeit, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, s. 163–168 ; Kozłowski J. K., 1989 Struktura społeczna i wierzenia, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 112–121 ; Kruc W. A., 1994 Osiedla „giganty” oraz niektóre problemy demograficzne kultury trypolskiej, „APolski”, t. 39, z. 1–2, s. 7–30 ; Kruk J., Milisauskas S., 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków ; Kulczycka-Leciejewiczowa A., 1979 Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., t. II, Neolit, W. Hensel, T. Wiślański red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 19–164 ; Kurnatowski S., 1966 Przemiany techniki uprawy roli w czasach między epoką brązu i wczesnym średniowieczem, a rozmieszczenie stref zasiedlenia (głos w dyskusji), [w:] Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 92–99 ; Kurnatowski S., 1975 Wczesnośredniowieczny przełom gospodarczy w Wielkopolsce oraz jego konsekwencje krajobrazowe i demograficzne, „APolski”, t. 20, z. 1, s. 145–160 ; Lityńska-Zając M., 1997 Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeologiczne, Kraków ; Łowmiański H., 1953 Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa ; Łowmiański H., 1967 Początki Polski, t. 3, Warszawa ; Makiewicz T., 1979 Z badań nad osadnictwem kultury przeworskiej na terenie zachodniej części Kujaw (rejon Jeziora Pakoskiego), „Slavia Antiqua”, t. 25, s. 1–48 ; Michalski J., 1983 Typy osad otwartych kultury łużyckiej, ich rozprzestrzenienie na terenie Polski oraz liczba zamieszkującej je ludności, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 375–390 ; Niewęgłowski A., 1966 Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Niewęgłowski A., 1972 Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; Niewęgłowski A., 1987 Stosunki kulturowo-osadnicze we wczesnym okresie przedrzymskim, [w:] Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p. n. e. – XII w. n.e.), J. Pyrgała red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 45–82 ; Ostoja-Zagórski J., 1982 Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; Ostoja-Zagórski J., 1989 Problematyka demograficzna i gospodarcza ludności kultury łużyckiej na Pomorzu, [w:] Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, T. Malinowski red., Słupsk, s. 155–172 ; Ostoja-Zagórski J., 1993 Mikroregion Sobiejuchy na Pałukach, Warszawa–Żnin ; Przewoźna-Armon K., 1974 Struktura i rozwój zasiedlenia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności, Warszawa–Poznań ; Rodzińska-Nowak J., 2012 Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków ; Wierciński A., 1989 Badania antropologiczne nad ludnością okresu neolitu w Polsce i na obszarach sąsiednich, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 369–377 ; Wiślański T., 1969 Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej, Wrocław–Warszawa–Kraków

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

60

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

53

Strona końc.:

70

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61944 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji