RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nazwa – więzi – miasta. Poezja Witolda Wirpszy w perspektywie postsekularnej

Creator:

Bogalecki, Piotr ORCID

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. G. Agamben, Idea języka. Przeł. A. Wasilewska. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 369-377.
2. G. Agamben, O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm. W: Nagość. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa 2010, s. 47–52.
3. E. Balcerzan, Poezja „słowiarska” – poezja lingwistyczna. W: Poezja polska w latach 1939–1965. Część II: ideologie artystyczne. Warszawa 1988, s. 77-96.
4. S. Barańczak, Śledztwo w sprawie Boga. Witold Wirpsza: „Liturgia”. W: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. Posł. I. Opacki. Układ i oprac. J. Tambor, R. Cudak. Katowice 1995, s. 127-133.
5. S. Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Paryż 1981.
6. S. Barańczak, Wstęp. W zb.: „Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej. Wybór, przekł. i oprac. S. Barańczak. Kraków 1992, s. 5-15.
7. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004.
8. A. Bielik-Robson, Erros. Mesjański witalizm i filozofia. Kraków 2012.
9. A. Bielik-Robson, Posłowie. W zb.: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba. Katowice 2012, s. 346-364.
10. A. Bielik-Robson, Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli nowoczesność w perspektywie postsekularnej. W zb.: Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? Red. M. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski. Olsztyn 2010.
11. M. Bocian, Z upadku do światła. „Metafora” 1995, nr 18/19, s. 31-41.
12. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Drzewo Poznania. Wprowadzenie do myśli postsekularnej. W zb.: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba. Katowice 2012, s. 25-51.
13. P. Boryszewski, Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w Europie Środkowej. Warszawa 2006.
14. S. Burdziej, Socjologia postsekularna? „Studia Socjologiczne” 2010, nr 2, s. 89-107.
15. M. Byliniak, Krytyka obrazu w poezji i eseistyce Witolda Wirpszy. „Twórczość” 2009, nr 8, s. 54-82.
16. I. Calvino, Niewidzialne miasta. Przeł. A. Kreisberg. Warszawa 1975.
17. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Przeł. T. Kun z. Kraków 2005.
18. Z. Chojnowski, „Bawić się niedorzecznościami”. O twórczości poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968. „Odra” 1995, nr 11, s. 55-59.
19. Z. Chojnowski, Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności. („Apoteoza tańca” Witolda Wirpszy). „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2007, z. 1, s.74-82.
20. Z. Chojnowski, Przeciw kłamstwu, ku prawdzie. O „Faetonie” oraz „Liturgii” Witolda Wirpszy. W: Ku tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku. Olsztyn 2003, s. 93-116.
21. Z. Chojnowski, Witold Wirpsza – ktoś więcej niż „lingwista”. „Pogranicza” 2005, nr 4, s. 27-33.
22. T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Kraków 2011.
23. E. R. Curtius, Książka jako symbol. W: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2, popr. Kraków 2005, s. 309–357.
24. A. Czyżak, Dwadzieścia lat później, czyli o „Tryptyku” raz jeszcze. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, t. 6, s. 51-61.
25. J. Dembińska-Pawelec, Misterium Barańczaka. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, t. 6, s. 64-80.
26. J. Derrida, Oczy języka. Przeł. T. Swoboda. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 332-368.
27. J. F. Godlewski, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944–1974). Warszawa 1978.
28. J. Grądziel-Wójcik, Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy. Poznań 2001.
29. J. Gutorow, Witold Wirpsza. Kraina ekscesu. W: Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. Wrocław 2007, s. 13-47.
30. J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć. Przeł. M. Łukasiewicz. „Znak” 2002, nr 9, s. 8-21.
31. J. Hillis-Miller, The Linguistic Moment. From Wordsworth to Stevens. Princeton 1985.
32. K. Hoffmann, (hari no ri). W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Poznań 2008, s.72-83.
33. K. Jarzyńska, Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne). „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2, s. 294-307.
34. A. Kałuża, Krystyna Miłobędzka: aludzkie. W: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008, s. 187-230.
35. A. Kałuża, Witold Wirpsza: anielska maszyna. W: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008, s. 147-186.
36. A. Kołos, Postsekularyzm a literatura. Przykład Edwarda Stachury. „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011 nr 1, s. 284-292. Na stronie: http://ogrodynauk.pl/Czasopismo/Artykul/43 (dostęp: 29 XII 2012).
37. Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Red. G. Jankowicz. Kraków 2003.
38. W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. Kraków 1998.
39. A. Lipszyc, Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina. Kraków 2012.
40. Listy Witolda Wirpszy do Zbigniewa Chojnowskiego. Oprac. Z. Chojnowski. „Integracje” nr 28 (1992), s. 61-62.
41. M. Malczewski, O inspiracjach Wschodem w poezji Krystyny Miłobędzkiej. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Poznań 2008.
42. P. de Man, Pojęcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Wstęp A. Warmiński. Gdańsk 2000, s. 251-281.
43. P. de Man, Waltera Benjamina „Zadanie tłumacza”. Przeł. M. Szuster. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 42-68.
44. J. Mariański, Społeczno-kulturowy kontekst religijności w Polsce. W: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków 2004.
45. J. A. McClure, O(d)graniczenie, zaczarowanie i sztuka rozróżniania – o prozie Toni Morrison. Przeł. T. Umerle. Przejrzał T. Mizerkiewicz. „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 297-319.
46. P. Michałowski, Witold Wirpsza: między alchemią a akademią. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13, s. 47-62.
47. K. Miłobędzka, Pamiętam. Zapisy stanu wojennego. Wrocław 1992.
48. R. Misiak, Trzy Edeny. Próba odnalezienia się w społeczeństwie postsekularnym. W zb.: Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji. Red. C. Korzec, R. Misiak. Szczecin 2010.
49. J. Mitterer, Ucieczka z dowolności. Przeł. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 2004.
50. T. Mizerkiewicz, Poezja reanimacji. Próba postsekularnej lektury „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka. W zb.: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków 2011, s. 479-489.
51. J. Mueller, Stratygrafie. Wrocław 2010.
52. F. Nietzsche, Wiedza radosna = (La gaya scienza). Przeł. L. Staff. Posł. K. Matuszewski. Kraków 2003.
53. Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków 1996.
54. D. Pawelc, Jak się miewasz, Polaku w Polsce? Aktualność pytania Witolda Wirpszy. „Świat i Słowo” 2011, nr 2, s. 47-54.
55. D. Pawelec, Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13, s. 7-21.
56. A. Peck, Religia i polityka w amerykańskich wyborach prezydenckich okresu postsekularyzmu. „Człowiek i Społeczeństwo” 2009, t. 29, s. 71-87.
57. W. Pietrzak, Buduję, mieszkam, myślę... „Faeton” Witolda Wirpszy. „FA-art” 2011, nr 3/4, s. 28-39.
58. W. Pietrzak, Śmierć i powrót podmiotu zdekonstruowanego – „Cząstkowa próba o człowieku” Witolda Wirpszy. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, z. 2, s. 63-67.
59. G. Poulet, Metamorfozy koła. Przeł. D. Eska. W: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1977, s. 331-354.
60. R. Przybylski, Błogosławione niebezpieczeństwo. W: W. Wirpsza, Liturgia. Mikołów 2006.
61. E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. Poznań 1996.
62. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005.
63. E. Rewers, Wprowadzenie. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 5-14.
64. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003.
65. E. Rybicka, Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. W zb.: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012.
66. J. Scappettone, Przerwana utopia. Archipelag jako struktura socjoliryczna w „Draft of XXX Cantos” Ezry Pounda. Przeł. P. Bogalecki. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 133-172.
67. F. Schlegel, O niezrozumiałości. Przeł. J. Ekier. W: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybór, oprac. T. Namowicz. Przeł. J. S. Buras [i in.]. BN II 246. Wrocław 2000, s. 191-205.
68. G. Scholem, Wyznanie o naszym języku. Przeł. A. Lipszyc. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 329-331.
69. B. Sienkiewicz, (Neo)lingwizm – dokończony projekt awangardy. W: Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej. Kraków 2007, s. 569-601.
70. A. Skrendo, Poezja lingwistyczna jako projekt epistemologiczny. Zerwanie, ustanowienie, zawieszenie. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13, s. 23-34.
71. T. Sławek, Akro/nekro/polis. Wyobrażenia miejskiej przestrzeni. W zb.: Pisanie miasta – czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Poznań 1997, s. 11-40.
72. T. Sławek, Miasto. Próba zrozumienia. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 17-69.
73. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. W: Przypadki poezji. Prace wybrane. T. 5. Kraków 2001, s. 289-305.
74. R. Stark, W. S. Bainbridge, Zwalczanie religii. W: Teoria religii. Przeł. T. Kunz. Kraków 2000.
75. J. Szestowicki, W zaświaty z Pankowskim, czyli postsekularyzm w „Ostatnim zlocie aniołów”. „Ha!art” 2007, nr 27, s. 50-51.
76. E. A. Tiryakian, Od Durkheima do Managui. Rewolucje jako odrodzenie religijne. Przeł. P. Polak. W zb.: Socjologia. Lektury. Red. P. Sztompka, M. Kucia. Kraków 2005, s. 665-678.
77. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003.
78. G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Przeł. K. Kasia. Red. nauk. A. Kuczyńska. Kraków 2011.
79. M. Warchala, Co to jest postsekularyzm. (Subiektywna) próba opisu. „Krytyka Polityczna” 2007, nr 13, s. 178-188.
80. M. Warchala, Romantyczne przygody z religią: Shelley. „Literatura na Świecie” 2012, nr 9/10, s. 222-231.
81. A. Wiedemann, Księżyc nad Alabamą. „Odra” 1996, nr 9, s. 121-122.
82. W. Wirpsza, Berlińskie poematy. „Wiadomości” 1976, nr 48, s. 2.
83. W. Wirpsza, Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze. Mikołów 2005.
84. W. Wirpsza, Don Juan. Warszawa 1960.
85. W. Wirpsza, Drei Berliner Gedichte. Berlin 1976.
86. W. Wirpsza, Faeton. Mikołów 2006.
87. W. Wirpsza, Faeton II. Mikołów 2007.
88. W. Wirpsza, Gra znaczeń. – Przerób. Mikołów 2008.
89. W. Wirpsza, In dubio pro arte. „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 29.
90. W. Wirpsza, Liturgia. Mikołów 2006.
91. W. Wirpsza, Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków. Poznań 1995.
92. W. Wirpsza, Polaku, kim jesteś?. Mikołów 2009.
93. W. Wirpsza, Polemiki i pieśni. Kraków 1951.
94. W. Wirpsza, Spis ludności. Mikołów 2005.
95. W. Wirpsza, Traktat skłamany. Mikołów 2010.
96. W. Wirpsza, Utwory ostatnie. Mikołów 2007.
97. W. Wirpsza, Wagary. Poznań 1970.
98. M. Wojewoda, Miasto jako metafora porządku świata – rys historyczny. W zb.: Przestrzeń w nauce współczesnej. Red. W. A. Kamiński, G. Nowak, S. Symotiuk. Zamość 2003.
99. K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków 2009.

Issue:

4

Start page:

41

End page:

66

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64212 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 21, 2021

In our library since:

Jan 26, 2018

Number of object content hits:

306

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82113

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information