Obiekt

Tytuł: Pieśń o Krzyżu i jej nieznany późnośredniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża

Twórca:

Trościński, Grzegorz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Anonim (IV/V w.), O Krzyżu Pańskim, czyli O drzewie życia. Przeł. A. Międzyrzecki. W zb.: Muza chrześcijańska. Red., oprac. M. Starowieyski. T. 2: Poezja łacińska starożytna i średniowieczna. Wstęp M. Starowieyski. Kraków 1992, s. 57–59.
2. H. U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego. Przeł. E. Piotrowski. Kraków 2001.
3. M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku. „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. 19 (1893), s. 151–152.
4. M. Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys. Wrocław 1969.
5. A. Brückner, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy. „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego” t. 25 (1897), s. 234–235.
6. A. Brückner, Przyczynki do dziejów języka polskiego. Seria 1. „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. 46 (1910), s. 349–356.
7. A. Brückner, Średniowieczna pieśń religijna polska. Wyd. ... Kraków 1923. BN I 65.
8. J. Connelly, Hymns of the Roman Liturgy. London 1957.
9. M. Cytowska, Ostatni poeta starożytności – Wenancjusz Fortunatus. „Meander” 1973, nr 7/8, s. 307-320.
10. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981.
11. Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych. Przeł. W. Szołdrski. Oprac. A. Bogucki. W: Św. Hieronim, O znakomitych mężach. Przeł. W. Szołdrski. Koment. J. M. Szymusiak. Wstęp J. S. Bojarski. –Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych. Warszawa 1970.
12. T. Gacia, Motyw krzyża w twórczości Wenancjusza Fortunata na przykładzie „Vexilla regis”. „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 3.
13. Godfryd z Vinsauf / Galfredus De Vino Salvo, Nowa poetyka / Poetria nova. Przekł., wstęp, przypisy D. Gacka. Warszawa 2007.
14. S. Graciotti, „Lament świętokrzyski” a średniowieczna tradycja „Planctus Beatae Mariae Virginis”. W zb.: Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona”. Włoskie studia o literaturze staropolskiej. Red. G. Brogi Bercoff, T. Michałowska. Warszawa 1995.
15. S. Grochowski, Hymny kościelne. Kraków 1598.
16. S. Grochowski, Hymny, prozy i kantyka kościelne. Kraków 1599.
17. S. Grochowski, Poezje. Wyd. K. J. Turowski. T. 2. Kraków 1859.
18. E. Kałużniacki, Kleinere altpolnische Texte aus den Handschriften des XV und des Anfangs des XVI Jahrhunderts. „Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften” t. 101 (1882), s. 289. Przedruk: Wien 1882, s. 25.
19. E. Kantak, Z poezji bernardyńskiej XV i XVI w. „Pamiętnik Literacki” 1931, s. 414-423.
20. S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory. Warszawa 2000.
21. J. J. Kopeć, Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi. Warszawa 1975.
22. J. J. Kopeć, Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981, s. 38-60.
23. H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 2 (1965), s. 132-302.
24. E. Land, Z dziejów literatury pasyjnej w Polsce. „Pamiętnik Literacki” 1932, s. 504-510.
25. Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI–XVI w. Zebr., wstęp, koment. J. Lewański. Lublin 1999.
26. J. Łoś, Początki piśmiennictwa polskiego. Przegląd zabytków językowych. Wyd. 2, popr. Lwów 1922.
27. J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543. Kraków 1915.
28. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 3: Dodatki. Warszawa 1852.
29. L. Małunowiczówna, Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej. Wyd. 2. Lublin 1986.
30. M. Markowski, Tendencje rozwojowe piętnastowiecznej retoryki krakowskiej. W zb.: Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej. Red. M. Frankowska-Terlecka. Wrocław 1988, s. 87-119.
31. R. Mazurkiewicz, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Kraków 2002.
32. T. Michałowska, Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1996.
33. L. Navarra, Venanzio Fortunato. Hasło w: Dizionario patristico e di antichità cristiane. Diretto da A. Di Berardino. T. 2. Casale Monferrato 1983.
34. M. Niewiadomska, Wiersze o krzyżu Wenancjusza Fortunata. Próba interpretacji. „Przegląd Tomistyczny” t. 9 (2003).
35. The Norton Anthology of English Literature. Ed. M. H. Abrams, S. Greenblatt. T. 1. Wyd. 9. New York 2006.
36. T. Obiedzińska, Topografia wizerunków kultowych Ukrzyżowanego w średniowiecznej i renesansowej kulturze Polski. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 83-141.
37. B. Odya, Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI wieku. Geneza, interpretacja, wykonawstwo w kontekście Lectio divina. Bydgoszcz 2011.
38. Passio, albo Kazanie o Męce Pańskiej Aureliusza Lippusa, które w Wielki Piątek w Rzymie przed papieżem miał. Poznań 1567.
39. Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, które w Wielki Post śpiewane bywają dla rozmyślania Męki Pańskiej z przyczynieniem piosnek wyrobione. Wyd. fototypiczne. Przedm. M. Korolko. Warszawa 1978.
40. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty. Przeł. J. Wujek. T. 1. Warszawa 1873.
41. Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI. Red. J. Nowak-Dłużewski. Zebr., oprac. M. Korolko. Oprac. językowe J. Puzynina, przy współudz. T. Dobrzyńskiej. Oprac. paleograficzne H. Kowalewicz. T. 1: Teksty i komentarze. Warszawa 1977.
42. P. Stępień, Chaos i ład. „Lament świętokrzyski” w świetle tradycji teologicznej. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 1, s. 69-94.
43. P. Stępień, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow”. Warszawa 2003.
44. Średniowieczna pieśń religijna polska. Wyd. 2, zmien. Oprac. ... Wrocław 1980.
45. Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne. Z. 1: Dramat liturgiczny. Oprac. J. Lewański. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1966.
46. Venance Fortunat, Poèmes. Ed. M. Reydellet. T. 1. Paris 1994.
47. J. Wolny, Kaznodziejstwo. W zb.: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. 1: Średniowiecze. Red. M. Rechowicz. Lublin 1974.
48. J. Wolny, Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. „Kazaniami gnieźnieńskimi”. W zb.: Średniowiecze. Studia o kulturze. Red. J. Lewański. T. 1. Warszawa 1961.
49. W. Wydra, Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973.
50. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992.
51. W. Wydra, Z badań nad „Skargą umierającego” i „Dialogiem mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. „Studia Polonistyczne” 7 (1980). Przedruk: W. Wydra, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach. Warszawa 2003.
52. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1995.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

44

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64480 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

848

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82582

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji