RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Paweł Rzechowski vel Rechowski, pisarz grodzki kijowski – adaptacja Polaka do funkcjonowania w środowisku szlachty ruskiej na Kijowszczyźnie w czasach Zygmunta III

Creator:

Litwin, Henryk (1959– ) ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny, R. 128 nr 4 (2021) ; Rozprawy

Institutional creator:

Polskie Towarzystwo Historyczne ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 899-912 ; Summary in English

Abstract:

Paweł Rzechowski, zmarły w 1629 r., długoletni pisarz grodzki kijowski, jest przykładem adaptacji na ziemiach ukrainnych przybysza z ziem polskich. Jego kariera zaczęła się od działań o charakterze adwokackim w sądach wołyńskich i doprowadziła Rzechowskiego do pozycji lidera szlacheckiego w województwie kijowskim, wybieranego na posła i deputata do Trybunału. Rzechowski dostosował się do wymogów środowiska – znajomość języka ruskiego, lokalnego systemu prawnego (tzw. Statutu Wołyńskiego), szacunek dla prawosławia. Podobnych przykładów Polaków działających w pierwszej połowie XVII w. na ziemiach ukrainnych Rzeczypospolitej jest wiele.

References:

Byliński Janusz, Dwa sejmy z 1613 roku, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1984.
Chlebowski Bronisław, Rzechowo, w: SGKP, wyd. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. 10, Warszawa 1880–1902, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, s. 128.
Janeczek Andrzej, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Ossolineum, Wrocław 1991.
Kowalska Halina, Prusinowski h. Topór Adam, PSB, t. 28, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984–1985, s. 584.
Litwin Henryk, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Semper, Warszawa 2000.
Litwin Henryk, Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, DiG, Warszawa 2009.
Litwin Henryk, Struktura wyznaniowa szlachty kijowskiej 1569–1648, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 48, 2004, s. 199–220.
Pietrzak Jerzy, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1983.
Seredyka Jan, Sejm 1618 roku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole 1988.
Ziemie ruskie: Ukraina (Kijów–Bracław), dział 1–3, wyd. Aleksander Jabłonowski, Gebethner i Wolff, Warszawa 1894 (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 9–11, Źródła Dziejowe, t. 20–22).
Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1–15, Gebethner i Wolff, Warszawa 1904–1931.
Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2001.
Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року, wyd. Антоніна М. Матвієнко, Віктор М. Мойсієнко, Національна Академія Наук України, Київ–Житомир 2002.
Архів Югозападной России издаваемий Временною Коммиссею для розбора Древных Актов, cz. 1–8, Университетская Типографія, Киев 1859–1905.
Білоус Наталя, Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.), „Україна в Центрально-Східній Європі” 14, 2014, s. 268–301.
Голубев Степан Т., Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники: (опыт исторического исследования), t. 1, Типографія Ф. Т. Корчак-Новіцкаго, Киев 1883.
Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. (збірник актових документів), red. Василь В. Німчук, Академія наук Української РСР, Київ 1981.
Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст., w: Архів української церкви, t. 1, „Пам’ятки: [археогр. щорічник]”, t. 3, wyd. Михайло. В. Довбищенко, Державний комітет архівів України, Київ 2001.
Книга житомирская гродская записовая и поточная 1611 года, w: Опись актовой книги Киевскаго Централнаго Архива, nr 12, wyd. Иван П. Новицкий, Университетская Типографія, Киев 1877.
Книга житомирская гродская записовая и поточная 1617 и 1618 годов, w: Опись актовой книги Киевскаго Централнаго Архива, nr 13, wyd. Лука В. Ильницкий, Университетская Типографія, Киев 1882.
Кременецький земський суд. Описи актових книг, red. Іван Бутич, t. 1–3, Центральний Державний Історичний Архів Української РСР у м. Києві, Київ 1959–1965.
Старченко Наталя, Умоцовані – прокуратори – приятелі: Хто вони? (Становлення інституту адвокатури на Волині в кінці XVI ст.), „Соціум. Альманах соціальної історії” 1, 2002, s. 111–144.
Яковенко Наталя, Матеріали до персонального складу канцелярій Волині, Наддніпрянщини та Східного Поділля (остання третина XVI – середина XVII ст.), w: До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського, red. Ігор Гирич, Ярослав Грицак, Микола Крикун, Леонід Рудницький, Наталія Яковенко t. 1, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ–Львів 2004, s. 320–357.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

128

Issue:

4

Start page:

899

End page:

912

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:233531 ; 2451-1315 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2021.128.4.02

Source:

IH PAN, sygn. A.96/128/4 ; IH PAN, sygn. A.52/128/4 Podr. ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information