RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: ‘Peasantness’ as an Element of Stigma within the Polish Urban Expanse post-1945

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 102 (2010)

Contributor:

Torr, Guy Russell : Transl. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 67-88

Type of object:

Journal/Article

References:

Andrzejewski Adam, Polityka mieszkaniowa (Warsaw, 1987).
Bajerowa Irena, ‘Język ogólnopolski XX wieku’, in Jerzy Bartmiński (ed.), Współczesny język polski (Lublin, 2001), 23-48.
Bartoszek Adam, ‘Funkcjonowanie społeczno-gospodarcze Górnego Śląska w okresie PRL – socjologiczne konsekwencje dla wzorców życia robotników i ich rodzin’, in Jarosław Neja (ed.), Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, (Warszawa, 2005), 71-87.
Bauman Zygmunt, ‘Socjalizm drugiego pokolenia’, Aneks, 2 (1973), 36-58.
Bielicki Tadeusz, Zygmunt Welon and Anna Waliszko, Zmiany w rozwoju fizycznym młodzieży w Polsce w okresie 1955-1978 (Wrocław, 1981).
Brzostek Błażej, ‘Środowisko robotnicze Warszawy drugiej połowy lat pięćdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem “nowych robotników” ze wsi’, in Jarosław Neja (ed.), Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL (Warsaw, 2005), 71-87.
Brzostek Błażej, Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950-1954) (Warsaw, 2002).
Chumiński Jędrzej, ‘Autorytaryzm a wybory polityczne robotników polskich (1945-1948)’, Dzieje Najnowsze, xxxviii, 1 (2006), 89-106.
Chwalba Andrzej (ed.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych (Warsaw, 2004).
Czarnecka Katarzyna and Halina Zgółkowa, Słownik gwary uczniowskiej (Poznań, 1991).
Czeczerda Wanda, Warunki i życzenia mieszkaniowe różnych grup ludności: metoda i wyniki badań ankietowych (Prace Badawcze Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, xv, 44, Warsaw, 1964).
Czykwin Elżbieta, Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana (Białystok, 2000).
Dangel Jan and Tadeusz Żarski, Budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1955 oraz jego wpływ na sytuację mieszkaniową (Prace Badawcze Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, vii, 21, Warsaw, 1958).
Falińska Barbara, ‘O języku inteligencji mazowieckiej pochodzenia chłopskiego’, in Halina Kurkowska (ed.), Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień (Warsaw, 1981), 275-308.
Franczyk Jan Leszek, ‘Awans społeczny budowniczych Nowej Huty – blaski i cienie’, in Jarosław Neja (ed.), Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, (Warszawa, 2005), 46-57.
Gałaj Dyzma (introduction), Chłoporobotnicy o sobie. Studium autobiografii (Warsaw, 1974).
Gołębiowski Bronisław, Dramat awansu. Studia, artykuły i szkice socjopolityczne (Warsaw, 2004).
Górska Anna, ‘Typowe sposoby użytkowania kuchni i pokoju dziennego’, in Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna (Warsaw, 1982).
Jałowiecki Bogdan (ed.), Związani z miastem. Opracowanie i fragmenty wypowiedzi nadesłanych na konkurs: ‘Czym jest dla ciebie miasto Wrocław’ (Wrocław, 1970).
Jarosińska Maria, Adaptacja młodzieży wiejskiej do klasy robotniczej (Wrocław, etc., 1964).
Jarząbek Zdzisława, ‘Kultura mieszkaniowa w nowych osiedlach wielko­miejskich’, in Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna (Warsaw, 1982).
Jaźwińska-Motylska Ewa, Ruchliwość społeczna i kariery zawodowe mieszkańców Warszawy (Warsaw, 1990).
Kacprowicz Grażyna, Małżeństwa a struktura społeczna w Polsce (Warsaw, 1989).
Kamińska Maria, ‘Gwara ludowa w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi)’, in Karaś Mieczysław (ed.), Słownictwo gwarowe a kultura (Wrocław, 1975), 105-11.
Kenney Padraic, Rebuilding Poland: Workers and Communists, 1945-1950 (Ithaca and London, 1997).
Klich-Kluczewska Barbara, Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945-1989) (Warsaw, 2005).
Kłosek Eugeniusz, “Swoi” i “obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku. Środowisko miejskie (Wrocław, 1993).
Koralewicz Jadwiga, Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych (Wrocław, 1987).
Koralewicz-Zębik Jadwiga, ‘Potoczna percepcja nierówności w Polsce w latach 1960-1980’, Studia Socjologiczne, xxiii, 3 (1983), 143-62.
Kornai János, Economics of Shortage (Amsterdam, 1980).
Kosiński Krzysztof, ‘“Peerelowskie” wzory picia alkoholu’, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, 7 [2006], 267-305.
Kurkowska Halina, Język polski wobec przemian w życiu społecznym powojennej Polski’, in eadem, Polszczyzna ludzi myślących, ed. Hanna Jadacka and Andrzej Markowski (Warsaw, 1991), 167-77.
Kurkowska Halina, ‘Próba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego’, in eadem (ed.), Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień (Warsaw, 1981), 12-28.
Latoszek Marek, Więzi i przejawy integracji w grupach i zbiorowościach społeczeń­stwa gdańskiego pod koniec lat siedemdziesiątych (Gdańsk, 1987).
Lubaś Władysław (ed.), Słownik polskich leksemów potocznych, i (Cracow, 2000).
Markiewicz Władysław, Społeczne procesy uprzemysłowienia. Kształtowanie się zakładów produkcyjnych w konińskim rejonie energetyczno-hutniczym (Poznań, 1962).
Matejko Aleksander, Białystok – Śródmieście. Ludność zespołu mieszkaniowego ZOR i jej przystosowanie do nowych warunków bytu (Materiały i Dokumentacja – Instytut Budownictwa Mieszkaniowego, series B, no. 1/38, Warsaw, 1955).
Matejko Aleksander, Wartość użytkowa nowych mieszkań w świetle doświadczeń ich mieszkańców’, in Zaludnienie i użytkowanie mieszkań w nowych osiedlach (Prace Badawcze Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, 23, Warsaw, 1959), 91-109.
Mirowski Włodzimierz, ‘Rola migracji w procesach urbanizacji kraju’, in Bohdan Jałowiecki and Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska (eds.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce (Wrocław et al., 1988).
Moskalewicz Jacek and Janusz Sierosławski, ‘Alkohol i robotnicy (Spojrzenie z perspektywy struktury społecznej)’, in Przemysław Wójcik (ed.), Położenie klasy robotniczej w Polsce, iv: Problemy patologii i przestępczości (Warsaw, 1985).
Murawska Halina, Imigranci wiejscy w mieście (Olsztyn, 1994).
Nierówności społeczne w Polsce w świetle mierników biologicznych (Wrocław, 1992).
Nowakowski Stefan, ‘Miasto polskie w okresie powojennym (Warsaw, 1988).
Nowakowski Stefan, ‘Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce’, Studia Socjologiczne, v, 3 (1965), 5-31.
Nowakowski Stefan, ‘Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkańcy’, in Stefan Nowakowski, Kultura i Społeczeństwo, i, 2 (Warszawa, 1957); 34-62.
Osiedle “Majówka” w Starachowicach (Materiały i Dokumentacja – Instytut Budownictwa Mieszkaniowego, series B, no. 7/29, Warsaw, 1954).
Pamiętniki pokolenia, foreword by Jerzy Feliksiak (Warsaw, 1966).
Pohoski Michał, Migracje ze wsi do miast (Warsaw, 1963).
Pohoski Michał, ‘Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne’, Kultura i Społeczeństwo, xxvii, 4 (1983), 135-64.
Rębowska Anna, ‘Użytkowanie mieszkań – gospodarka przestrzenią’, in Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna (Warsaw, 1982), 104-32.
Sadowski Andrzej, ‘Awantaże, koszty społeczne oraz kierunki przemian procesów ruralizacji miast’, in Krzysztof Frysztacki and Władysław Kwaśniewicz (eds.), Przemiany społeczności miejskich w Polsce. Uwarunkowania i potrzeby rozwoju miast, 2 vols. (Cracow, 1989-94), ii, 189-207.
Siemieńska Renata, Nowe życie w nowym mieście (Warsaw, 1969).
Słabek Henryk, Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945-1989 (Warsaw and Kutno, 2004).
Topolińska Zuzanna, ‘Charakter i dynamika językowych procesów integracyj­nych w powojennej Polsce’, Socjolingwistyka, 9 (1990), 29-35.
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Małżeństwa a struktura społeczna (Wrocław, 1974).
Wasilewski Jacek, ‘Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie’, Studia Socjologiczne, xxvi, 3 (1986), 39-56.
Wolle Stefan, Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989, trans. Elżbieta Kaźmierczak (Warsaw, 2003).
Żarski Tadeusz and Maria Kużmiw, Rozdział mieszkań w latach 1953-1955 (Materiały i Dokumentacja – Instytut Budownictwa Mieszkaniowego, series E, no. 1/28, Warsaw, 1957), 3-18.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

102

Start page:

67

End page:

88

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25081 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/102 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/102 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information