Obiekt

Tytuł: Mojżeszowicz, Gordon, Ickowicz: The Jewish Economic Elites in the Grand Duchy of Lithuania (Seventeenth and Eighteenth Century)

Twórca:

Cieśla, Maria

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 107 (2013)

Współtwórca:

Korecki, Tristan. Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 101-127

Bibliografia:

Augustyniak Urszula, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu (Warsaw, 2001). ; Augustyniak Urszula, ‘Inwentarze mienia radziwiłłowskiego z XVI–XVII wieku jako źródło do historii mentalności i życia codziennego – możliwości badań’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, li, 2 (2003), 231–49. ; Baron Salo W., Kahan Arcadius, and Gross Nachum, Economic History of the Jews (Jerusalem, 1975). ; Bogucka Maria, ‘Miejsce mieszczan w społeczeństwie szlacheckim: atrakcyjność wzorców życia szlacheckiego w Polsce XVII w.’, in eadem, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w. (Warsaw, 2008), 63–75. ; Burke Peter, Venice and Amsterdam: A Study of Seventeenth-Century Elites (London, 1974). ; Callenberg Johann H., Dreyzehnte Fortsetzung seines Berichts von einem Versuch das arme jüdische Volck zur Erkenntniß der christlichen Wahrheit anzuleiten (Halle, 1735). ; Chłapowski Krzysztof, Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV (Warsaw, 1996). ; Ciara Stefan, Senatorzy i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII w. (Wrocław etc., 1990). ; Cieśla Maria, ‘Legenda o jednodniowym królu Saulu Wahlu – jej geneza oraz znaczenie dla funkcjonowania Żydów w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego’, in Urszula Augustyniak (ed.), Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętniania w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku (Warsaw, 2011), 33–44. ; Cieśla Maria, ‘Łazarz Mojżeszowicz – przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim’, Kwartalnik Historyczny, cxii, 4 (2005). ; Cieśla Maria, ‘The Jewish Economic Elite in the Great Duchy of Lithuania in the 17th and 18th Century’, in Simonetta Cavacciochi (ed.), The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (Atti delle ‘Settimane di Studi” e altri Convegni, 40, Firenze, 2009), 497–509. ; Cieśla Maria, ‘W jednej Rzeczypospolitej Żydzi polscy czy litewscy’, Gal-Ed, 23 (2013). ; Cieśla Maria, ‘Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim 1632–1764. Sytuacja prawna. Demografia. Działalność gospodarcza’ (Ph. D. thesis, Institute of History of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2010). ; Etkes Immanuel, Assaf David, and Dan Joseph (eds.), תודיסח ירקחמ (Jerusalem Studies in Jewish Thought, 15, Jerusalem, 1999). ; Filipczak-Kocur Anna, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty – ustawy – realizacja (Warsaw, 2006). ; Fishman David E., ‘Science, Enlightenment and Rabbinic Culture in Byelorussian Jewry, 1772–1804’ (Ph. D. thesis, Harvard University, 1985). ; Gajewska Mirosława (ed.), Dom i mieszkanie w Polsce (druga połowa XVII–XIX w.) (Studia i materiały z historii kultury materialnej, 50, Wrocław etc., 1975). ; Gierowski Józef, ‘Rzeczpospolita wielu narodów i wyznań’, in idem, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie (Cracow, 2008), 81–6. ; Goldberg Jakub, Juden in Polen und Litauen. Warum und auf welche Weise geht man ihrer Geschichte nach (Leipzig, 1996). ; Gordziejew Jerzy, Socjotopografia Grodna w XVIII w. (2nd edn, Toruń, 2009). ; Halpern Israel, ‘Bunty Woszczyłłowskie’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 26 (1958), 28–41. ; Horn Maurycy, ‘Powstanie i rozwój serwitoratu za Jagiellonów’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 3/4 (135/6) (1985), 133–6. ; Hundert Gershon D., ‘On the Problem of Agency in 18th-Century Jewish Society’, in Adam Teller (ed.), Studies on the History of the Jews in Old Poland: In Honor of Jacob Goldberg (Scripta Hierosolymitana, 38, Jerusalem, 1998), 82–9. ; Jakób Radliński (trans.), Prawda chrzesciańska od nieprzyjacielá swego zeznana, to iest Traktat rabina Samuela pokazujący błędy zydowskie około zachowania Prawa Moyzeszowego y przyścia Messyaszowego, ktorego Zydzi czekáią, z Lacińskiego ięzyka na Polski (Lublin, 1733). ; Katz Jacob, Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages, trans. Bernard Dov Cooperman (New York, 1993). ; Kaźmierczyk Adam, ‘Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku’, in Agnieszka Jagodzińska (ed.), W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi (Wrocław, 2012), 30–47. ; Keuk Thekla, Hofjuden und Kulturbürger. Die Geschichte der Familie Itzig in Berlin (Jüdische Religion, Geschichte und Kultur, 12, Göttingen, 2011). ; Kosman Marceli, ‘Stołeczne funkcje Wilna w dobie przedrozbiorowej’, in Ryszard Skowron (ed.), Dwór a kraj między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2–5 kwietnia 2001 r. (Cracow, 2003), 157–69. ; Lewin Louis, ‘Die jüdischen Studenten an der Universität Frankfurt an der Oder’, Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft, xv (1923), 61–96. ; Maciejko Paweł, The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement 1755–1816 (Philadelphia, 2011). ; Mączak Antoni, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w. (Warsaw, 1994). ; Mączak Antoni, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej (Wrocław, 2003). ; Mączak Antoni, ‘Przestrzeń w strukturze państwa wczesnonowożytnego. Refleksje nad regionem w życiu szlachty polskiej’, in Ewa Dubas-Urwanowicz and Jerzy Urwanowicz (eds.), Miasto, region, społeczeństwo. Studia ofiarowane Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin (Białystok, 1992), 199–206. ; Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie nowożytnej (2nd edn, Warsaw, 2002). ; Mann Vivian B., Cohen Richard I., and Backhaus Fritz (eds.), From Court Jews to the Rothschilds: Art, Patronage, and Power, 1600–1800 [Exihibition Catalogue] (Munich and New York, 1996). ; Marcus Ivan G., Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe (New Haven, 1996). ; Mieleszko Wasyl, ‘Handel i stosunki handlowe Białorusi Wschodniej z miastami nadbałtyckimi w końcu XVII wieku i na początku XVIII wieku’, Zapiski Historyczne, xxxiii, 4 (1968), 53–90. ; Opaliński Edward, Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III (Poznań, 1981). ; Pośpiech Andrzej and Tygielski Wojciech, ‘The Social Role of Magnates’ Courts in Poland (From the End of the 16th Century up to the 18th Century), Acta Poloniae Historica, 43 (1981), 75–100. ; Pośpiech Andrzej, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII w. (Warsaw, 1992). ; Ptaszyński Maciej, Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w. (Warsaw, 2011). ; Ries Rotraud and Battenberg J. Friedrich (eds.), Hofjuden: Ökonomie und Interkulturalität. Die jüdische Wirtschaftselite im 18. Jahrhundert (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, 25, Hamburg, 2002). ; Rosman Moshe, Founder of Hasidism: A Quest for Historical Ba’al Shem Tov (Contraversions: Critical Studies in Jewish Literature, Culture, and Society, Berkeley, 1996). ; Rosman Moshe, How Jewish is Jewish History? (Oxford, 2007). ; Rosman Moshe, ‘Między koniecznością a modą. Uwagi nad przeszłością i przyszłością badań nad dziejami Żydów w Polsce’, in Marcin Wodziński and Anna Michałowska-Mycielska (eds.), Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej (Wrocław, 2007), 131–44. ; Rosman Murray [Moshe] J., The Lords’ Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Eighteenth Century (Harvard Judaic Texts and Studies, 7, Cambridge, Mass., 1992). ; Ruderman David B., Early Modern Jewry: A Cultural History (Princeton, 2010). ; Rybarski Roman, Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III (Warsaw, 1939). ; Sawicki Marek, ‘Obraz Żydów w korespondencji szlachty województwa mińskiego w czasach saskich’, in Filip Wolański and Robert Kołodziej (eds.), Staropolski ogląd świata. Rzeczypospolita między okcydentalizmem a orientalizacją, ii: Przestrzeń kontaktów (Staropolski Ogląd Świata, Toruń 2009). ; Stern Selma, The Court Jew: A Contribution to the History of Absolutism in Central Europe (Philadelphia, 1950). ; Stone Daniel, ‘Knowledge of Foreign Languages among Eighteenth Century Polish Jews’, Polin, 10 (1997), 200–18. ; Stow Kenneth, Theatre of Acculturation: The Roman Ghetto in the Sixteenth Century (Seattle etc., 2001). ; Teller, Adam ‘The Legal Status of the Jews on the Magnate Estates of Poland-Lithuania in the 18th Century’, Gal-Ed, 15–16 (1997). ; Topolski Jerzy, ‘On the Role of the Jews in the Urbanization of Poland in the Early Modern Period’, in Andrzej K. Paluch (ed.), The Jews in Poland (Cracow, 1992). ; Treue Wolfgang, ‘In die Jeschiwe und auf den Jahrmarkt: Jüdische Mobilität in Aschkenas in der Frühen Neuzeit’, in Rolf Kießling et al. (eds.), Räume und Wege. Jüdische Geschichte im Alten Reich 1300–1800 (Berlin, 2007), 191–207. ; Turnau Irena, ‘Ubiór żydowski w Polsce XVI–XVIII wieku’, Przegląd Orientalistyczny, 3 (143) (1987), 297–311. ; Tygielski Wojciech, Włosi w Polsce XVI i XVII w. Utracona szansa na modernizację (Warsaw, 2005). ; Ury Scott, ‘The Shtadlan of the Polish-Lithuanian Commonwealth: Noble Advocate or Unbridled Opportunist’, Polin, 15 (2002), 291. ; Wyrobisz Andrzej, ‘Lekarze jako wolny zawód i grupa społeczna w miastach późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy’, in Michał Kopczyński and Antoni Mączak (eds.), Gospodarka, ludzie, władza. Studia historyczne ofiarowane Juliuszowi Łukasiewiczowi w 75 rocznicę urodzin (Warsaw, 1998), 61–71. ; Zemon Davis Natalie, Women on the Margins: The Seventeenth’s Century Lives (Cambridge, Mass. and London, 1995), 12–41. ; Zielińska Teresa, ‘Kariera i upadek żydowskiego potentata w dobrach radziwiłłowskich w XVIII wieku’, Kwartalnik Historyczny, xcviii, 3 (1991), 36. ; Zielińska Teresa, Magnateria epoki saskiej. Funkcja urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej (Wrocław and Warsaw, 1977).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

107

Strona pocz.:

101

Strona końc.:

127

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55731 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji