Obiekt

Tytuł: The Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History

Twórca:

Guzowski, Piotr

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 108 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-44

Bibliografia:

Abraham Władysław, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie Polskiem (Lvov, 1925). ; Ann Kussmaul, Servants in Husbandry in Early Modern England (Cambridge, 1981). ; Bardach Juliusz, Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku (Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, i, Warsaw, 1964). ; Bezubik Edyta, ‘Rapt w okresie staropolskim’, Studia Podlaskie, ix (1999), 65–6. ; Bogucka Maria and Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej (Wrocław, 1986). ; Bois Guy, The Crisis of Feudalism: Economy and Society in Eastern Normandy c. 1300–1550 (Cambridge, 1984). ; Budzyński Zdzisław and Sochacka Małgorzata, ‘Ludność parafii Hyżne koło Rzeszowa w świetle spisów spowiedniczych z lat 1728–1747’, in Zdzisław Budzyński (ed.), Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej, vol. 1 (Rzeszów, 2003). ; Bukowska Krystyna, Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI–XVIII w.) (Warsaw, 1967). ; Cackowski Stefan, Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII wieku, i: Gospodarstwo chłopskie (Toruń, 1961). ; Cerman Markus, ‘Central Europe and the European Marriage Pattern: Marriage Patterns and Family Structure in Central Europe, 16th–19th Centuries’, in Richard Wall et al. (eds.), Family History Revisited: Comparative Perspectives (Newark, 2001), 282–307. ; Dąbkowski Przemysław, Prawo prywatne polskie, 2 vols. (Lvov, 1910–11). ; De Moor Tine and van Zanden Jan Luiten, ‘Girl Power: The European Marriage Pattern and Labour Markets in the North Sea Region in the Late Medieval and Early Modern Period’, The Economic History Review, lxiii, 1 (2010), 1–33. ; Delimata Małgorzata, ‘Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (ok. 1534–1605)’, in Karpiński et al. (eds.), Społeczeństwo a rodzina, 21–37. ; Desportes Pierre, ‘La population de Reims au XVe siècle d’après un dénombrement de 1422’, Le Moyen Âge, 72 (1966), 487–501. ; Dyer Christopher, Age of Transition? Economy and Society in England in the Later Middle Ages (Oxford, 2005). ; Engelen Theo and Wolf Arthur P. (eds.), Marriage and the Family in Eurasia: Perspectives on the Hajnal Hypothesis (Amsterdam, 2005). ; Engelen Theo, ‘The Hajnal Hypothesis and Transition Theory’, in Engelen and Wolf (eds.), Marriage and the Family, 51–73. ; Gieysztorowa Irena, ‘Ludność’, in Antoni Mączak (ed.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, 2 vols. (Warsaw, 1981), i, 431. ; Goldberg P.J.P., Women, Work, and Life Cycle in a Medieval Economy: Women in York and Yorkshire c. 1300–1520 (Oxford, 1992). ; Goody Jack, Thirsk Joan, and Thompson E.P. (eds.), Family and Inheritance: Rural Society in Western Europe 1200–1800 (Cambridge, 1976). ; Gotlieb Beatrice, The Family in the Western World from the Black Age to the Industrial Age (Oxford, 1993). ; Goubert Pierre, ‘Family and Province: A Contribution to the Knowledge of Family Structures in Early Modern France’, Journal of Family History, 2 (1977), 179–95. ; Groicki Bartłomiej, Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, ed. Karol Koranyi (Warsaw, 1953). ; Guzowski Piotr, ‘Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania rodziny chłopskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności’, in Cezary Kuklo (ed.), Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana (Warsaw, 2012), 79–98. ; Guzowski Piotr, ‘Starość w cyklu życia kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 58 (2010), 101–18. ; Guzowski Piotr, ‘The Peasant Land Market in Late Medieval and Early Modern Poland, Fifteenth and Sixteenth Centuries’, in Gerard Béaur et al. (eds.), Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (13th–20th Centuries) (Turnhout, 2013), 219–37. ; Guzowski Piotr, ‘Upieniężnienie gospodarki w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych’, in Borys Paszkiewicz (ed.), Upieniężnienie. Kiedy moneta staje się pieniądzem (Nowa Sól, 2011), 105–19. ; Guzowski Piotr, ‘Wyznaczniki biedy w społeczności chłopskiej w początkach epoki nowożytnej’, in Grzegorz Miernik (ed.), Bieda w Polsce (Kielce, 2012), 35–47. ; Hajnal John, ‘European Marriage Patterns in Perspective’, in David V. Glass and David E.C. Eversley (eds.), Population in History: Essays in Historical Demography (London and Chicago, 1965), 101–43. ; Hajnal John, ‘Two Kinds of Preindustrial Household Formation System’, in Richard Wall, Jean Robin, and Peter Laslett (eds.), Family Forms in Historic Europe (Cambridge, 1983), 65–104. ; Hallam Herbert E., ‘Age at First Marriage and Age of Death in Lincolnshire Fenland, 1252–1478’, Population Studies, 39 (1985), 55–69. ; Hammer Carl I., ‘Family and Familia in Early- Medieval Bavaria’, in Wall, Robin, and Laslett (eds.), Family Forms, 217–48. ; Hanawalt Barbara A., The Ties that Bound: Peasant Families in Medieval England (New York and Oxford, 1986). ; Hartman Mary S., The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past (Cambridge, 2004). ; Helin Etienne and Van der Woude Ad, ‘Les Pays-Bas’, in Jean-Pierre Bardet and Jacques Dupaquier (eds.), Histoire des populations de l’Europe, i: Des origines aux prémices de la révolution démographique (Paris, 1998), 429. ; Hemperek Piotr, ‘Sprawy małżeńskie w oficjalacie okręgowym w Lublinie w XV w.’, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, xvii (1970), 34. ; Herlihy David, Medieval Household (Studies in Cultural History, Cambridge, Mass., 1985), 108–9. ; Herlihy David and Klapisch-Zuber Christiane, Tuscans and Their Families: A Study of Florentine Catasto of 1427 (New Haven and London, 1985). ; Howell Martha C., The Marriage Exchange: Property, Social Place, and Gender in the Cities of the Low Countries, 1300–1550 (Chicago and London, 1998). ; Izydorczyk Anna, ‘Rodzina chłopska w Małopolsce w XV i XVI wieku’, Andrzej Wyczański (ed.), Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, vol. 3 (Warsaw, 1983), 9–15. ; Jakóbczyk Witold, ‘Uwarstwienie ludności wiejskiej w królewszczyznach zachodnich województw Korony w II poł. XVI w.’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, v (1936), 58. ; Janeczek Andrzej, ‘Exceptis schismaticis. Upośledzenie Rusinów w przywilejach prawa niemieckiego Władysława Jagiełły’, Przegląd Historyczny, lxxv, 3 (1984), 528–34. ; Jawor Grzegorz, ‘Obraz rodziny chłopskiej w Polsce XV wieku w świetle ksiąg oficjała lubelskiego’, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, xli/xlii (1986/7), 89. ; Kaczmarczyk Zdzisław and Leśnodorski Bogusław, Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. do r. 1795 (Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, 2, 2nd edn, Warsaw, 1966). ; Kamler Anna, Chłopi jako pracownicy najemni na wsi małopolskiej w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (Warsaw, 2005). ; Karpiński Andrzej, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku (Warsaw, 1995). ; Kasser Karl, Macht und Erbe. Männerschaft, Besitz und Familie im östlichen Europa (1500–1900) (Vienna, 2000). ; Kirshner Julius and Molho Anthony, ‘The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence’, Journal of Modern History, 50 (1978), 403–38. ; Kitsikopoulos Harry, ‘The Impact of the Black Death on Peasant Economy in England 1350–1500’, Journal of Peasant Studies, 29 (2002), 74. ; Knotter Ad, ‘Problems of the “Family Economy”: Peasant Economy, Domestic Production and Labour Markets in Pre-Industrial Europe’, in Marteen Prak (ed.), Early Modern Capitalism: Economic and Social Change in Europe 1400–1800 (London and New York, 2005). ; Koczerska Maria, ‘Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności’, in Zenon H. Nowak and Andrzej Radzimiński (eds.), Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych (Toruń, 1998), 10. ; Koczerska Maria, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza (Warsaw, 1977). ; Koczerska Maria, ‘Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza’, Przegląd Historyczny, lxvi, 1 (1975), 6–7. ; Kołacz-Chmiel Małgorzata, Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu (Lublin, 2009). ; Kopczyński Michał, ‘Dwór a rodzina chłopska – przymus i koegzystencja’, in Magdalena Ślusarska (ed.), Dwór – plebania – rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku (Warsaw, 1998), 13–26. ; Kopczyński Michał, ‘Starość nie radość? Ludzie starzy na wsi kujawskiej u schyłku XVIII stulecia’, Zapiski Historyczne, 61 (1996), 45–64. ; Kopczyński Michał, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku (Warsaw, 1998). ; Kowaleski Maryanne, ‘Singlewomen in Medieval and Early Modern Europe: The demographic Perspective’, in Judith Bennett and Amy M. Froide (eds.), Single Women in the European Past, 1250–1800 (Philadelphia, 1999), 41–51. ; Krawiec Adam, ‘Problematyka małżeńska w średniowiecznym ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego’, in Krzysztof Kaczmarek and Jarosław Nikodem (eds.), Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Poznań, 2000), 247–59. ; Krawiec Adam, Seksualność w średniowiecznej Polsce (Poznań, 2000). ; Kuklo Cezary, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej (Białystok, 1998), 72–85. ; Kuklo Cezary, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie (Białystok, 1991). ; Kuklo Cezary, ‘Społeczno-demograficzny cykl życia człowieka w mieście staropolskim u schyłku XVIII wieku’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, lxii (2002), 102. ; Laslett Peter, Family Life and Illicit Love in Earlier Generations: Essays in Historical Sociology (Cambridge, 1977). ; Laszuk Anna, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku (Warsaw, 1999). ; Le Play Frédéric, L’organisation de la famille selon le vrai modèle signalé par l’histoire de toutes les races et de tous les temps (Tours, 1871). ; Le Roy Ladurie Emmanuel, ‘Family Structures and Inheritance Customs in Sixteenth-Century France’, in Goody, Thirsk, and Thompson (eds.), Family and Inheritance, 37–70. ; Le Roy Ladurie Emmanuel, The French Peasantry 1450–1660, trans. Alan Sheridan (Aldershot, 1986). ; Levine David, ‘Recombinant Family Formation Strategies’, Journal of Historical Sociology, 2 (1989). ; Litak Stanisław, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej (Lublin, 1994). ; Livi Bacci Massimo, The Population of Europe: A History (Oxford, 1999), 107. ; Lynch Katherine A., Individuals, families, and communities in Europe, 1200–1800: The Urban Foundations of Western Society (Cambridge, 2003). ; Lynch Katherine A., ‘The European Marriage Pattern in the Cities: Variations on a Theme by Hajnal’, Journal of Family History, xvi, 1 (1991), 79–96. ; Mączak Antoni, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII w. (Warsaw, 1962). ; Mayhew Graham, ‘Life-Cycle, Service and the Family Unit in Early Modern Rye’, Continuity and Change, 5 (1990). ; Mikulski Krzysztof, ‘Regres demograficzny w Toruniu w XVII wieku w świetle analizy małżeństw luteranów’, in Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętniki, iii, pt. 1 (Toruń, 2001). ; Mitterauer Michael, ‘Medieval Roots of European Family Development’, in Jan Michálek (ed.), Stredoeurópske kontexty ľudovej kultury na Slovensku (Bratislava, 1995), 95–105. ; Mitterauer Michael, ‘Ostkolonisation und Familienverfassung. Zur Diskussion um die Hajnal-Linie’, in Viricene Rajšp and Ernst Bruckmüller (eds.), Vilfanov zbornik. Pravo – zgodovina – narod (Lubljana, 1999), 203–22. ; Mitterauer Michael, Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs (Munich, 2003). The English translation, Mitterauer Michael, Why Europe? The Medieval Origins of its Special Path, trans. Gerald Chapple (Chicago and London, 2010). ; Mitterauer Michael and Sieder Reinhard, ‘The Developmental Process of Domestic Groups: Problems of Reconstitution and Possibilities of Interpretation’, Journal of Family History, 4 (1979), 257–84. ; Molho Anthony, ‘Deception and Marriage Strategy in Renaissance Florence: The Case of Women’s Ages’, Renaissance Quarterly, 41 (1988), 193–217. ; Molho Anthony, Marriage Alliance in Late Medieval Florence (Harvard Historical Studies, 114, Cambridge, Mass., 1994). ; Muszyńska Jadwiga, Gospodarstwo chłopskie w starostwie sandomierskim 1510–1663 (Kielce, 1991). ; Nasiorowski Sławomir, List pasterski kardynała Bernarda Maciejowskiego (Lublin, 1990). ; Nowak Andrzej, Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku (na przykładzie województwa kaliskiego) (Warsaw and Poznań, 1975). ; Périer Philippe, ‘Le Play and his Followers: Over a Century of Achievement’, International Social Science Journal, 50 (2002), 343–8. ; Plakans Andrejs and Whetterell Charles, ‘The Hajnal Line and the Eastern Europe’, in Engelen and Wolf (eds.), Marriage and the Family, 105–26. ; Poos Larry R., A Rural Society after the Black Death: Essex 1350–1525 (Cambridge, 1991). ; Poos Larry, ‘The Pre-History of Demographic Regions in Traditional Europe’, Sociologia Ruralis, 26 (1986), 228–48. ; Poos Larry R. and Smith Richard M., ‘Legal Windows onto Historical Populations? Recent Research on Demography and the Manor Court in Medieval England’, Law and History Review, 2 (1984), 130–7. ; Poos Larry R., Smith Richard M., and Razi Zvi, ‘The Population History of Medieval English Village: A Debate on the Use of Manor Court Records’, in Zvi Razi and Richard Smith (eds.), Medieval Society and the Manor Court (Oxford, 1996), 298–355. ; Półćwiartek Józef, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII wieku (Warsaw and Cracow, 1972). ; Rafacz Józef, Włościańskie prawo spadkowe w Polsce nowożytnej’, in Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce, vol. 5 (Warsaw, 1925), 23. ; Razi Zvi, Life, Marriage and Death in a Medieval Parish: Economy, Society and Demography in Halesowen 1270–1400 (Cambridge, 1980). ; Razi Zvi, ‘The Use of Manorial Court Rolls in Demographic Analysis: A reconsideration’, Law and History Review, iii, 1 (1985), 191–200. ; Schofield Roger, ‘English Marriage Patterns Revisited’, Journal of Family History, 10 (1985), 2–10. ; Seccombe Wally, A Millennium of Family Change: Feudalism to Capitalism in Northwestern Europe (London, 1992). ; Seccombe Wally, ‘The Western European Marriage Pattern in Historical Perspective: A Response to David Levine’, Journal of Historical Sociology, 3 (1990), 50–74. ; Sędek Marek, ‘Czy uprawnienia majątkowe kobiet w Starej Warszawie odpowiadały zasadom prawa chełmińskiego’, in Aleksander Gieysztor (ed.), Warszawa średniowieczna (Studia Warszawskie, xiii, 1, Warsaw, 1972), 135–47. ; Sierocka-Pośpiech Maria, ‘Rynek małżeński w Starej Warszawie w XVII wieku na podstawie rejestracji ślubów parafii św. Jana’, in Andrzej Karpiński et al. (eds.), Społeczeństwo a rodzina (Społeczeństwo Staropolskie, N. Ser., iii, Warsaw, 2011). ; Smith Richard, ‘Geographical Diversity in the Resort to Marriage in Late Medieval Europe: Work, Reputation and Unmarried Females in Household Formation Systems of Northern and Southern Europe’, in P.J.P. Goldberg (ed.), Women is a Worthy Weight: Women in English Society, c. 1200–1500 (Wolfeboro Falls, N.H., 1992). ; Smith Richard, ‘Hyphothèses sur la nuptialité en Angleterre aux XIIIe–XIVe siècles’, Annales. E.S.C., 38 (1983), 120. ; Smith Richard, ‘Some Reflections on the Evidence for the Origins of the European Marriage Pattern in England’, in Chris Harris (ed.), Sociology of the Family: New Directions for Britain (Sociological Review Monograph, 28, Keele, 1979), 97–101. ; Smith Richard, ‘Women’s Property Rights under Customary Law: Some Developments in the Thirteenth and Fourteenth Centuries’, Transactions of the Royal Historical Society, 5th Ser., 36 (1986), 165–94. ; Sovic Silvia, ‘Moving Beyond Stereotypes of “East” and “West’’, Cultural and Social History, 5 (2008), 141–63. ; Sowina Urszula, ‘Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności’, in Maria Dąbrowska and Andrzej Klonder (eds.), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, i: Od średniowiecza do wieku XVIII (Warsaw, 2002). ; Subera Ignacy, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego (2nd edn, Warsaw, 1977). ; Subera Ignacy, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich (Warsaw, 1971), 73–104. ; Szczygieł Ryszard, Lokacje miast w Polsce w XVI wieku (Lublin, 1989). ; Szołtysek Mikołaj, ‘Central European Household and Family Systems, and the Hajnal-Mitterauer Line: The Parish of Bujakow (18th–19th centuries)’, in The History of the Family, 12 (2007), 23. ; Szołtysek Mikołaj, ‘Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana w parafii Bujaków 1766–1803, głos w dyskusji nad geografią europejskich form rodzinnych’, Przeszłość Demograficzna Polski, 26 (2005), 30. ; Szołtysek Mikołaj, ‘Life-Cycle Service and Family Systems in the Rural Countryside: A Lesson from Historical East-Central Europe’, Annales de démographie historique, 117 (2009), 60. ; Szołtysek Mikołaj, ‘Rethinking Eastern Europe: Household-formation Patterns in the Polish-Lithuanian Commonwealth and European Family Systems’, Continuity and Change, 23 (2008), 389–427. ; Szołtysek Mikołaj, ‘Różnorodność czy tożsamość? Chłopskie gospodarstwo domowe na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska pod koniec XVIII wieku’, in Cezary Kuklo (ed.), Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku (Warsaw, 2008). ; Szołtysek Mikołaj, ‘Spatial Construction of European Family and Household Systems: A Promising Path or a Blind Alley? An Eastern European Perspective’, Continuity and Change, 27 (2012). ; Szołtysek Mikołaj, ‘Three Kinds of Preindustrial Household Formation System in Historical Eastern Europe: A Challenge to Spatial Patterns of the European Family’, The History of the Family, 13 (2008), 223–57. ; Szołtysek Mikołaj and Zuber-Goldstein Barbara, ‘Historical Family Systems and the Great European Divide: The Invention of the Slavic East’, Demográfia: English Edition, 52 (2009), 5–47. ; Todorova Maria, Balkan Family Structure and the European Pattern: Demographic Developments in Ottoman Bulgaria (Washington, 2006). ; Tymieniecki Kazimierz, Historia chłopów polskich, iii: Geneza zaostrzonego poddaństwa chłopów (Warsaw, 1969), 129–90. ; Tyszkiewicz Jan, ‘Rodzina w Polsce na początku XIII w.’, in Stefan K. Kuczyński (ed.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej, vol. 6 (Warsaw, 1994). ; Van Bavel Bas, ‘Rural Wage Labour in the 16th-Century Low Countries: An Assessment of Importance and Nature of Wage Labour in the Countryside of Holland, Guelders and Flanders’, Continuity and Change, 21 (2005). ; Vetulani Adam, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej (Wrocław, 1976). ; Weir David R., ‘Rather Never Than Late: Celibacy and the Age at Marriage in English Cohort Fertility, 1441–1871’, Journal of Family History, 9 (1984), 340–54. ; Wiesiołowski Jacek, ‘Kultura i obyczaje kręgu wiejskiego’, in Bronisław Geremek (ed.), Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w. (Warsaw, 1997). ; Winiarz Alojzy, Polskie prawo majątkowe-małżeńskie w wiekach średnich (Cracow, 1898). ; Wójcik Walenty, ‘Prawo małżeńskie w praktyce oficjalatu okręgowego w Sandomierzu’, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, ix (1962), 132–3. ; Wolff Larry, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment (Stanford, 1994). ; Wyczański Andrzej, ‘O dawnej rodzinie w Polsce i Europie’, in Maciej Koźmiński (ed.), Cywilizacja europejska, ii: Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji (Warsaw, 2010), 149–64. ; Wyczański Andrzej, ‘Opieka nad ludźmi starymi na wsi polskiej w XVI w.’, in Maurice Aymard et al. (eds.), Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin (Warsaw, 1992), 65–70. ; Wyczański Andrzej, ‘Powrót do dyskusji o łanach pustych’, in Piotr Franaszek (ed.), Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej (Cracow, 2000), 347–53. ; Wyczański Andrzej, Studia nad gospodarką starostwa korczyńskiego 1500–1660 (Warsaw, 1964). ; Wyczański Andrzej, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia, (Wrocław, 1977) ; Wyczański Andrzej and Jezierski Leszek (eds.), Historia Polski w liczbach, i: Państwo i społeczeństwo (Warsaw, 2003). ; Żytkowicz Leonid, ‘Przesłanki i rozwój przytwierdzenia do gleby ludności wiejskiej w Polsce – połowa XIV – początek XVI wieku’, Przegląd Historyczny, lxxv, 1 (1984), 3–21. ; Żytkowicz Leonid, Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych w XVI w. (Warsaw, 1962).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

108

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

44

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55740 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji