Obiekt

Tytuł: Between the Lord and the Jew: Some Remarks on the Identity Structure of Belarusian kolkhozniks in the Late Twentieth and Early Twenty-first Centuries

Twórca:

Engelking, Anna (1959- )

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 109 (2014), Studies on Nationality Issues in the Interwar Poland

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 81-108

Bibliografia:

Agapkina Taty’ana A., Levkievskaya Elena E., and Toporkov Andreĭ L. (eds.), Polesskie zagovory (v zapisyakh 1970-1990 gg.) (Traditsionnaya dukhovnaya kul’tura slavyan. Publikatsiya tekstov, Moscow, 2003).
Barth Fredrik, ‘Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych’, in Marian Kempny and Ewa Nowicka (eds.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje (Warsaw, 2004), 348-377.
Belova Olga V., ‘Narodnaya Bibliya’: Vostochnoslovyanskie etiologicheskie legendy (Traditsionnaya dukhovnaya kul’tura slavyan. Publikatsiya tekstov, Moscow, 2004).
Belova Olga, ‘O “zhidakh” i “zhidovskoĭ vere” v narodnykh predstavleniyakh vostochnykh slavyan’, in Belova Olga (ed.), Svoĭ ili chuzhoĭ? Evrei i slavyane glazami drug druga. Sbornik stateĭ (Akademicheskaya Seriya, 11, Moscow, 2003).
Buszko Paweł, ‘Żyd Żydem’. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla (Warsaw, 2012).
Bystroń Jan S., Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka (Cracow, 1916).
Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej (Warsaw, 1992).
Chałasiński Józef, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, (2 vols., Warsaw, 1938), i: Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce.
Czarkowski Ludwik, ‘Wzajemny stosunek stanów na Podlasiu. Notatka etnograficzna’, Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, i, 2, (1896), 5-16.
Engelking Anna, ‘“Nacja” i “nacjonalność” jako kategorie identyfikacji i tożsamości mieszkańców wsi na wschodzie Białorusi’, in Elżbieta Smułkowa and Anna Engelking (eds.), Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej (Warsaw, 2007), 209-23.
Engelking Anna, ‘Mentality of Kolkhoz Inhabitants: Research Notes from Grodno Region in Belarus’, International Journal of Sociology xxxi, 4: Belarus: Between the East and the West II (2001/2002), 64-78.
Engelking Anna, ‘Old and new questions concerning Belarusian “local” identity’, Sprawy Narodowościowe, N.S., 31 (2007), 131-44.
Engelking Anna, ‘Pozasakralne funkcje pacierza. Z obserwacji etnografa na pograniczu katolicko-prawosławnym na Grodzieńszczyźnie’, Etnolingwistyka, xii (2001), 85-100.
Engelking Anna, ‘Simple Hardworking Christian Folks, or the Self-Image of Contemporary Belarusian Kolkhozniks: An Anthropologist’s Assessment of a Two-Decade Research Study’, East European Politics and Societies and Cultures, xxvii, 2 (2013), 260-79.
Engelking Anna, ‘The natsyas of the Grodno region of Belarus: a field study’, Nations and Nationalism, v, 2 (1999), 175-206.
Engelking Anna, ‘Tożsamość “tutejsza” na wielojęzycznym pograniczu. Spostrzeżenia na przykładzie parafii nackiej’, in Elżbieta Smułkowa and Anna Engelking (eds.), Język a tożsamość na pograniczu kultur (Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1, Białystok, 2000), 17-22.
Engelking Anna, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń, 2012).
Federowski Michał, Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1894, iii: Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy, Nowogródka i Sokółki, pt. 2: Tradycye historyczno-miejscowe oraz powieści obyczajowo-moralne (Cracow, 1903).
Frolova Olga, ‘Evrei v soznanii sovremennogo russkogo obyvatelya’, in Olga V. Belova (ed.), Svoĭ ili chuzhoĭ? Evrei i slavyane glazami drug druga. Sbornik stateĭ (Akademicheskaya Seriya, 11, Moscow, 2003).
Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, introd. Czesław Miłosz (2nd extended edn., Biblioteka Więzi, 57, Warsaw, 2003).
Jagiełło-Łysiowa Eugenia, ‘Praca jako wartość w środowisku chłopsko-rolniczym’, Wieś Współczesna. Pismo Ruchu Ludowego, xii, 6 (1968), 19-31.
Jagiełło-Łysiowa Eugenia, ‘Praca. Cechy formalne i cechy-wartości’, in Czesław Kos (ed.), Przeobrażenia kulturowe wsi. Analiza głównych zagadnień i próba sformułowania refleksji teoretycznych. Wybór studiów (Warsaw, 1981), 75-106.
Klosse Dagmara, ‘Sakramenty i sakramentalia jako źródła mocy’, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, lii, 1 (1998), 59-63.
Kolberg Oskar, Krakowskie, pt. 3, ed. Józef Gajek and Marian Sobieski (Dzieła wszystkie, vii, Wrocław et al., 1962).
Mazurkiewicz Małgorzata, ‘Praca i “sacrum” w polszczyźnie ludowej’, Etnolingwistyka, ii (1989), 7-28.
Obrębski Józef, ‘Problem grup i zróżnicowań etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie’, in Obrębski Józef, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, ed. Anna Engelking (Warsaw, 2005).
Paszkiewicz Henryk, Powstanie narodu ruskiego, ed. Lidia Korczak (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego – Polska Akademia Umiejętności, 87, Cracow, 1998).
Pawluczuk Włodzimierz, ‘Białorusini jako grupa etniczna- próba interpretacji socjologicznej’, Studia Socjologiczne, viii, 2 (1968), 35-50.
Pawluczuk Włodzimierz, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej (Warsaw, 1972).
Radzik Ryszard, ‘Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość społeczeństwa Białorusi’, in Ireneusz Topolski (ed.), Białoruś w stosunkach międzynarodowych (Lublin, 2009), 39-75.
Radzik Ryszard, Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia (Lublin, 2000).
Stomma Ludwik, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku (Warsaw, 1986).
Straczuk Justyna, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna, Wrocław, 2006).
Straczuk Justyna, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie (Warsaw, 1999).
Styk Józef, Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza historyczno-socjologiczna (Rozprawy Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii. Rozprawy Habilitacyjne, 1, Lublin, 1988).
Sulima Roch, Słowo i etos. Szkice o kulturze (Cracow, 1992).
Taylor Charles, ‘Źródła współczesnej tożsamości’, trans. Andrzej Kopacki, in Krzysztof Michalski (ed.), Tożsamość w czasach zmiany, Rozmowy w Castel Gandolfo (Demokracja – Znak, Cracow, 1995), 9-21.
Tokarska-Bakir Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy) (Seria z Wagą, Warsaw, 2008).
Tolstoy Nikita I. (ed.), Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskiĭ slovar’ (5 vols., Moscow, 2004), iii.
Tomicki Ryszard, ‘Ludowe mity o stworzeniu człowieka. Z badań nad synkretyzmem mitologicznym w Europie Wschodniej i Południowej oraz w Azji Północnej’, Etnografia Polska, xxiv, 2 (1980), 49-120.
Zowczak Magdalena, ‘Brasławszczyzna, białoruska prowincja. Szkice z kultury symbolicznej’, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, lii, 1 (1998), 26-27.
Zowczak Magdalena, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna, Wrocław, 2000).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

109

Strona pocz.:

81

Strona końc.:

108

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55754 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/109 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/109 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji