Object

Title: Wszyscy jesteśmy komparatystami! (Na szczęście różnymi)

Creator:

Kola, Adam Franciszek

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Review

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. E. Apter, Against world literature. On the politics of untransability, Verso, London––New York 2013. ; 2. E. Apter, The translation zone. A new comparative literature, Princeton University Press, Princeton 2006.2. E. Apter, The translation zone. A new comparative literature, Princeton University Press, Princeton 2006. ; 3. E. Apter, Tokens of exchange. The problem of translation in global circulations, ed. L.H. Liu, Duke University Press, Durham-London 1999. ; 4. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, The empire writes back: theory and practice in postcolonial literatures, Routledge, London 2002. ; 5. B. Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań 2000. ; 6. E. Balcerzan, Tłumaczenia jako „wojna światow”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Wydawnictwo UAM, Poznań 2010. ; 7. S. Bermann, Comparative literature and translation: some observations, „Recherche Littéraire/Literary Research” vol 26, no. 51-52 (Summer 2010). ; 8. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porownawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010, s. 445, seria Horyzonty Nowoczesności nr 83. ; 9. J. Burszta, Kultura ludowa, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa– Poznań 1987, s. 197. ; 10. P. Casanova, The world republic of letters, przeł. M.B. DeBevoise, Harvard Univeristy Press, Cambridge–London 2004. ; 11. D. Damrosch, What is world literature?, Princeton University Press, Princeton 2003. ; 12. D. Ďurišin, Dejiny literarnej komparatistiky socialistickych krajin, VEDA, Bratislava 1986. ; 13. D. Ďurišin, Dejiny slovenskej literarnej komparatistiky. Prispevok k vyvinu slovenskej literarnej vedy, VEDA, Bratislava 1979. ; 14. D. Ďurišin, Osobitne medziliterarne spoločenstva, VEDA, Bratislava 1987. ; 15. D. Ďurišin, Systematika medziliterarneho procesu, VEDA, Bratislava 1988. ; 16. S. Fish, Dowodzenia vs. perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przeł. K. Abriszewski, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do polskiego wydania R. Rorty, przedmowa A. Szahaj, tłumacze różni, Universitas, Kraków 2002. ; 17. R. Halili, Naród i jego pieśń. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczykow i Serbów, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012. ; 18. A. Hejmej, Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja, w: Komparatystyka dzisiaj…, s. 67-80. ; 19. J. G. Herder, Dziennik z podroży 1769 roku, w: tegoż Wybór pism. ; 20. J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, w: tegoż Wybór pism, s. 493. ; 21. J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, w: tegoż Wybór pism. ; 22. S. Hoesel-Uhlig, Changing fields. The directions of Goethe’s ‘Weltliteratur’, w: Debating world literature, ed. Ch. Prendergast, Verso, London–New York 2004. ; 23. M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przeł. G. Pańko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003. ; 24. M. Hroch, Vlastenci bez naroda, w: Naše živa i mrtva minulost, Praha, 1968, s. 107, za: P. Wandycz Odrodzenie narodowe i nacjonalizmy (XIX-XX wiek), w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000. ; 25. H. Janaszek-Ivaničková, O wspołczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980. ; 26. A. F. Kola, Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka, w: Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – procesy – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2009. ; 27. A. F. Kola, Glokalizacja teorii. Przeciw studiom postkolonialnym w Europie Środkowej i Wschodniej, w: Z Polskich Studiow Slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka, red. L. Suchanek, K. Wrocławski, tom poświęcony Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w 2013 roku w Mińsku, PAN, Warszawa, s. 121-128. ; 28. A. F. Kola, Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Universitas, Kraków 2010. ; 29. A. F. Kola, Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-)Wschodniej, „Teksty Drugie” 2009 nr 4. ; 30. A. F. Kola, Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2, s. 56-74. ; 31. A. F. Kola, Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym, Łódź 2004. ; 32. A. F. Kola, tegoż Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki, w: Komparatystyka dzisiaj…, s. 81-95. ; 33. A. F. Kola, Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus. Paradigmata středoevropske literatury po roce 1989, w: Středoevropsky areal ve vnitřnich souvislostech (česko-slovensko-maďarske reflexe), red. I. Pospíšil, J. Šaur, Masarykova univerzita, Brno 2010. ; 34. J. Kollár, O literackiej wzajemności między rożnymi szczepami i narzeczami narodu słowiańskiego, przeł. H. Batowski, w: J. Kollár Wybor pism, BN, seria II, nr 89, Wrocław 1954. ; 35. T. Kroński, Hegel i jego filozofia dziejow, w: G.W.F. Hegel Wykłady z filozofii dziejow, t. 1, przeł. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa 1958. ; 36. A. B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść, przeł. P. Majewski, red. G. Godlewski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010. ; 37. J. S. McClelland, A history of Western political thought, Routledge, London–New York 1996. ; 38. J. S. McClelland, Europa i jej narody, słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2004. ; 39. T. Namowicz, Wstęp, w: J.G. Herder Wybor pism, przeł. J. Gałecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. LI. ; 40. Niewspołmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010. ; 41. Państwo a społeczeństwo. Wizje wspolnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, wybór i oprac. T. Namowicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001. ; 42. I. Pospíšil, M. Zelenka, Komparatystyka, poetyka i literatura światowa (O metodologicznych korzeniach i zależnościach koncepcji zespołu Ďurišina), w: Dialog – Komparatystyka – Literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2002, s. 231-250. ; 43. Postcolonial Middle Ages, ed. J. Cohen, St. Martin’s Press, New York 2000. ; 44. Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Wydawnictwa UW, Warszawa 1992. ; 45. J. Rapacka, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Energeia, Warszawa 1995, s. 73-84. ; 46. M. Riffaterre, On the complementarity of comparative literature and cultural studies, w: Comparative literature in the age of multiculturalism, ed. Ch. Bernheimer, Johns Hopkins University Press, Baltimore– London 1995, s. 66-73 (zob. tegoż O wzajemnym uzupełnianiu się komparatystyki literackiej i studiow kulturowych, przeł. R. Sendyka, w: Niewspołmierność…, s. 149-159). ; 47. H. Saussy, Exquisite Cadavers stitched from fresh nightmares. Of memes, hives, and selfish genes, w: Comparative literature in an age of globalization, ed. H. Saussy, Baltimore 2006, s. 24 (zob. tegoż „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarow. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, przeł. E. Rajewska, w: Niewspołmierność…, s. 222). ; 48. G.Ch. Spivak, Death of a discipline, Columbia University Press, New York 2003. ; 49. E. M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000. ; 50. S. Tötösy de Zepetnek, Comparative cultural studies and the study of Central European Culture – Theory and application, http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/STotosy1.pdf. ; 51. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejow nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007.51. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejow nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007. ; 52. D. Ulicka, Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), „Teksty Drugie” 2010 nr ½. ; 53. S. Wollman Česka škola literarni komparatistiky (Tradice, problemy, přinos), Univerzita Karlova, Praha 1989. ; 54. K. Wrocławski, Kulturoznawcze studia regionalne nad Słowiańszczyzną Południową – stan aktualny, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej” 2005 nr 40. ; 55. M. Zelenka, Komparatystyka a badania interkulturowe, przeł. A.F. Kola, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Universitas, Kraków 2010, s. 45-53. ; 56. M. Zelenka, Literarni vĕda a slavistika, Academia, Praha 2002; tegoż Česka a slovenska literarna komparatistika 20. storočia, w: Třinact let po. Trinasť rokov po. Brněnske texty k slovakistice IX, red. I. Pospíšil, M. Zelenka, A. Zelenková, Masarykova univerzita, Brno 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

179

End page:

194

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59856 ; oai:rcin.org.pl:59856 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 11, 2016

Number of object content hits:

155

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79668

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information