Obiekt

Tytuł: Aktywność polityczna szlachty podlaskiej podczas pierwszego bezkrólewia

Twórca:

Kalinowski, Emil

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 2 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 247-278 ; 24 cm

Abstrakt:

Szlachta województwa podlaskiego w czasie pierwszego bezkrólewia (1572–1574) odbyła szereg zjazdów partykularnych. Najważniejszym z nich był zakończony zawiązaniem konfederacji sejmik wojewódzki w Drohiczynie z 12 marca 1573 r.

Bibliografia:

Baranowski, Ignacy Tadeusz. „Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej. Trzy studia z dziejów społeczno-ekonomicznych”. Przegląd Historyczny 7, nr 1 (1908): 48-74.
Baranowski, Ignacy Tadeusz. „Sprawa szlachty poddańczej w starostwie Tykocińskim: z powodu artykułu ks. Zygmunta Dunin-Kozickiego”. Przegląd Historyczny 13, nr 2 (1911): 248-254.
Budka, Włodzimierz. „Kto podpisał konfederację warszawską 1573 r.?”. Reformacja w Polsce 1, nr 4 (1921): 314-319.
Chmaj, Ludwik. Bracia polscy. Ludzie, idee, wpływy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
Choińska-Mika, Jolanta. Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1998.
Dubas-Urwanowicz, Ewa. „Bezkrólewie - czas integracji czy podziałów?”. Przegląd Historyczny 85, nr 1/2 (1994): 35-43.
Dubas-Urwanowicz, Ewa. Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.
Dubas-Urwanowicz, Ewa. „Stosunek Korony do unii z Litwą w latach 1562-1574”. Studia Podlaskie 5 (1995): 5-41.
Dunin-Kozicki, Zygmunt. „Nieznane pismo Łukasza Górnickiego o szlachcie wolnej i niewolnej”. Miesięcznik Heraldyczny 4, nr 1/2 (1911): 4-6; nr 3/4 (1911): 40-43.
Dzieduszycki, Maurycy. Piotr Skarga i jego wiek. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Dzieł Katolickich, 1869.
Dzięgielewski, Jan. Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573-1674. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003.
Gierowski, Józef Andrzej. Sejmik Generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1948.
Gruszecki, Stefan. „Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta”. Rocznik Białostocki 10 (1971): 35-52.
Gruszecki, Stefan. Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572–1573). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
Jabłonowski, Aleksander. Podlasie. Cz. 2. Warszawa: skład główny u Gebethnera i Wolffa, 1909.
Kalinowski, Emil. Kalinowscy herbu Ślepowron w XVII wieku. Warszawa: Neriton, 2013.
Kalinowski, Emil. „Podlasianin Wielkopolaninem? Z nieznanych dziejów przynależności terytorialnej Podlasia po 1569 r.”. Przegląd Historyczny 106, nr 3 (2015): 421-440.
Kalinowski, Emil. „Strachy na Lachy - na Podlasiu: szlachta ziemi bielskiej w walce z powstaniem Chmielnickiego (1648-1649)”. Przegląd Historyczny 105, nr 1 (2014): 21-58.
Kopczyński, Michał, Jakub Brodacki. „Obywatele czy tłum? Elektorzy władców Rzeczypospolitej z województwa mazowieckiego w latach 1632-1764”. Przegląd Historyczny 106, nr 1 (2015): 119-139.
Korolko, Mirosław. „Spory i polemiki wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1576”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 17 (1972): 65-94.
Lasocki, Zygmunt. „Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI wieku”. Miesięcznik Heraldyczny 11, nr 3 (1932): 50-57.
Lulewicz, Henryk. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588. Warszawa: Neriton, 2002.
Łopatecki, Karol. Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku). Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2013.
Łoziński, Władysław. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. Janusz Tazbir. Warszawa: Iskry, 2005.
Maroszek, Józef. Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
Maroszek, Józef. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000.
Naworski, Zbigniew. Sejmik generalny Prus Królewskich 1569-1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1992.
Opaliński, Edward. „Szlachta małopolska a bezkrólewia”. Kwartalnik Historyczny 105, 3 (1998): 97-104.
Płaza, Stanisław. Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, 1572-1574. Kraków: Uniwersytet Jagielloński; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
Płaza, Stanisław. Wielkie bezkrólewia. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
Podhorodecki, Leszek. Chocim 1621. Warszawa: Bellona, 2008.
Rachuba, Andrzej. „Diety poselskie w Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XVII w. na przykładzie sejmiku żmudzkiego”. W Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, 599-606, Warszawa: Liber, 2004.
Radaman, Andrej. „Uchwała sejmikowa powiatu nowogródzkiego z 1568 r. a system finansowania posłów sejmowych Wielkiego Księstwa Litewskiego”. W Litwa w epoce Wazów, red. Wojciech Kriegseisen, Andrzej Rachuba, 157-174. Warszawa: Neriton; Instytut Historii PAN, 2006.
Rusiniak, Łukasz. „Podlascy elektorowie królów”. Praca magisterska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
Siedlecki, Jan. „Kancelaria ziemi bielskiej w Brańsku w XVI-XVIII wieku”. Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku. Prace Historyczne12 (1988): 29-54.
Smoleński, Władysław. „Udział szlachty mazowieckiej w elekcjach królów”. Przegląd Historyczny 1, nr 1 (1905): 52-66.
Starczenko, Natalia. „Zapowiedź zemsty na Wołyniu w 2. połowie XVI - na początku XVII wieku”. Barok. Historia, literatura, sztuka 18, nr 1 (2011): 283-312.
Zakrzewski, Andrzej. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa: Liber, 2000.
Zieliński, Ryszard. „Województwo płockie w czasie bezkrólewi i na elekcjach”. Notatki Płockie 3, nr 9 (1958): 3-11

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

123

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

247

Strona końc.:

278

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61339

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/123/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji