Object

Title: Geoconservation in Poland - achievements and development outlook

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 20-23 ; ISSN 0009-6172

References:

Alexandrowicz Z. 1978a. Ochrona zabytków przyrody nieożywionej. W: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego (red. MichajłowW., Zabierowski K.). T. I: 385-426, PWN, Warszawa-Kraków. ; Alexandrowicz Z. 1978b. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych. Prace Geol. PAN 113. ; Alexandrowicz Z. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego (red. Michalik S.) Studia Naturae B, 32: 23-72. ; Alexandrowicz Z. 1990. The optimum system of tors protection in Poland. Ochr. Przyr. 47: 276-308. ; Alexandrowicz Z. 1991a. Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy. Przegl. Geol. 2: 84-91. ; Alexandrowicz Z. 1991b. Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 1-2: 4-9. ; Alexandrowicz Z. 1994a. L'etat et la conception de la protection du patrimoine geologique en Pologne. Mem. Soc. Geol. France, n.s. 165: 149-155. ; Alexandrowicz Z. 1994b. Międzynarodowe inicjatywy w ochronie przyrody nieożywionej. Przegl. Geol. 42, 3: 159-161. ; Alexandrowicz Z. 1997. Ochrona wodospadów w Karpatach Polskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 4: 39-56. ; Alexandrowicz Z., Drzał M. 1973. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej w Polsce (z uwzględnieniem rezerwatów krajobrazowych). W: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka (red. Szafer W.). PWN: 705-722, Warszawa. ; Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae B, 26, ss. 298, mapa 1 : 1 mln. ; Alexandrowicz Z., Drzał M., Medwecka-Kornaś A. 1969. Parki narodowe i rezerwaty. Mapa 1 : 1 mln, PPWK, Warszawa. ; Alexandrowicz Z., Gonera M. 1994. Conservation system of geological sites in the old salt mine of Wieliczka (south Poland). W: Geological and Landscape Conservation (eds Halloran O., Green D., Harley M., Stanley M., Knill J.): 417-422. ; Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszrów i obiektów chronionych w Polsce. Pań. Inst. Geol., Warszawa, ss. 140, mapa 1:750 tys. ; Alexandrowicz Z. (red.), Denisiuk Z., Michalik S., Bolland A., Czemerda A., Józefko U., Zabierowska D. 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae B, 33, ss. 241. ; Alexandrowicz Z. (red.), Margielewski W., Urban J., Gonera M. 1996. Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. Studia Naturae 42, ss. 149. ; Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. (w druku). Zagrożenie środowiska Grot Kryształowych w Kopalni Soli "Wieliczka". Folia Geogr. ; Alexandrowicz Z., Wimbledon W.A.P. (w druku). The concept of world lithosphere reserves. Mem. Descrip. Carta Geol. Italia. Nat. Geol. Serv. ; Birkenmajer K. 1957, 1962. Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. Cz. I, II, Ochr. Przyr. 24: 157-176, 28: 159-186. ; Birkenmajer K. 1959. Zagadnienia ochrony przyrody w Polsce. Ochr. Przyr. 26: 16-32. ; Birkenmajer K. 1965. Ochrona przyrdy nieożywionej. W: Ochrona przyrody i jej zasobów (red. Szafer W.). T. I: 242-260, PWN, Warszawa. ; Birkenmajer K. 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody nieożywionej. Ochr. Przyr. 32: 225-276. ; Czernicka-Chodkowska D. 1977, 1980, 1983. Zabytkowe głazy narzutowe na terenie Polski. Cz. I-IV, Wyd. Geol., Warszawa. ; Czernicka-Chodkowska D. 1991. Formy ozowe na obszarze Polski. Katalog Muz. Ziemi PAN, Wyd. Vector, Warszawa, ss. 150. ; Czerwiński J., Migoń P. 1994. Odsłonięcia utworów zwietrzelinowych - obiekty godne ochrony. Przegl. Geol. 42, 3: 174-178. ; Gonera M. 1991. Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu Karpat Polskich. Ochr. Przyr. 49, cz. I: 119-142. ; Gonera M. 1992. Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego (Kotlina Sandomierska, Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 4: 5-15. ; Gonera M. 1994. Ochrona stanowisk flor lądowych neogenu w Karpatach. Przegl. Geol. 42, 3: 186-188. ; Gradziński R. 1976.Chronione i godne ochrony obiektygeologiczne w okolicy Krakowa. Prace Muz. Ziemi 25: 101-118. ; Grocholski A., Jerzmański J. 1975. Zabytki paleowulkanizmu na Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody. Ochr. Przyr. 40: 291-349. ; Jahn A. 1962. Geneza skałek granitowych. Czas. Geogr. 33, 1: 19-44. ; Jahn A., Kozłowski S., Wiszniowska T. (red.) 1989. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnienie. Ossolineum, wrocław. ; Klimaszewski M. 1932. "Grzyby skalne" na pogórzu karpackim między Rabą a Dunajcem. Ochr. Przyr. 12: 64-70. ; Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57-71. ; Kostrakiewicz L. 1990. The protection of springs in Poland. Ochr. Przyr. 47: 335-357. ; Kotlarczyk J. 1993. Budowa geologiczna, rzeźba i krajobraz. W: Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach wschodnich. Dokumentacja projektowa (red. Michalik S.): 14-40. Wyd. Fundacja PRO NATURA, Kraków. ; Kozłowski S. (red.) (w druku). Ochrona litosfery. Pań. Inst. Geol., Warszawa. ; Leszczycki S. (red.) 1994. Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN, Warszawa. ; Lindner L. 1972. Geneza i wiek skałek piaskowcowych góry Piekło koło Niekłania. Acta Geol. Pol. 22, 1: 168-180. ; Małkowski S. 1928. Cel i znaczenie ochrony zabytków przyrody nieożywionej. Zab. Przyr. Nieożyw. Ziem Rzecz. Pol. 1: 5-9. ; Margielewski W. 1992. Formy osuwiskowe pasma Jaworzyny Krynickiej w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 5: 5-17. ; Margielewski W. 1997. Formy osuwiskowe pasma Jaworzyny Krynickiej i ich związek z budową geologiczną regionu. Zesz. Nauk. AGH, Geologia: 29-86. ; Otęska-Budzyn J. 1987. Wapienne ostańce w Podzamczu koło Ogrodzieńca na Wyżynie Częstochowskiej. Ochr. Przyr. 45: 324-345. ; Otęska-Budzyn J. 1992. Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi. Ochr. Przyr. 50, cz. I: 129-169. ; Otęska-Budzyn J. 1996. Dzień Wycieczek Geologicznych w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 4: 66-68. ; Polichtówna J. 1962. Ostańce Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie. Ochr. Przyr. 28:255-283. ; Poprawa D, Rączkowski W., Marciniec P. 1995. Dokumentacyjne stanowiska geologiczne Karpat i ich ochrona. Przegl. Geol. 43, 6: 448-452. ; Pulinowa Z. M. 1989. Rzeźba Gór Stołowych. Prace Nauk. 1008 UŚ, Katowice , ss. 218. ; Rubinowski Z., Wójcik Z. 1978. Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania. Prace Muz. Ziemi 29: 95-122. ; Rubinowski Z., Wróblewski T. 1986. Jaskinia Raj. Wyd. Geol., Warszawa, ss. 175. ; Rubinowski Z., Wróblewski T., Gągol J. (red.) 1986. Atlas geologiczno-surowcowy Gór Świętokrzyskich 1 : 50 000 z sozologiczną klasyfikacją kopalin. Pań. Inst. Geol. , Warszawa. ; Skoczylas J. 1985. Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej. Monografie z dziejów nauki i techniki. T. 33, Ossolineum, Wrocław. ; Świdziński H. 1933. "Prządki"- skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem. Zabytki Przyr. Nieożyw. 2: 94-125. ; Urban J. 1990. Ochrona obiektów przyrody nieożywionej w krainie Gór Świętokrzyskich. Roczn. Świętokrzyski Kiel. Tow. Nauk. 17: 47-79. ; Urban J. (red.) 1996. Jaskinie regionu świętokrzyskiego. Pol. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Warszawa, ss. 321. ; Wimbledon W.A.P., Andersen S., Cleal C.J., Cowie J.W., Erikstad L., Gonggrijp G.P., Johansson C.E., Karis L.O., Suominen V. (w druku). Geological World Heritage: GEOSITES - a global comparative site inventory to enable prioritisation for conservation. Mem. Descrip. Carta Geol., Italia, Nat. Geol. Serv. ; Złonkiewicz Z. 1990. Zabytki skałkowe Roztocza. Ochr. Przyr. 47: 309-333.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

4

Start page:

7

End page:

23

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69747

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2019

In our library since:

Mar 27, 2019

Number of object content hits:

76

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/88102

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information