Obiekt

Tytuł: The role of entrepreneurship in regional development strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020)

Twórca:

Płaziak, Monika ; Rachwał, Tomasz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Europa XXI 26 (2014)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

29 cm ; Każdy numer posiada własny tytuł.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Entrepreneurship is one of core social and economic development factor in spatial systems, particularly at regional scale. This article presents results of analyses focused on the place and role of entrepreneurship in theregional development policy in the light of the National Strategy of Regional Development 2010–2020: Regions, Cities, and Rural Areas for Poland (the NSRD 2010-2020). Furthermore, key concepts of the Strategy werecontrasted with entrepreneurship-related concepts presented in the regional development strategies of two other countries – Finland i.e.: Finland’s Regional Development Strategy 2020 (FRDS 2020) and Bulgaria: The NationalRegional Development Strategy of the Republic of Bulgaria for the period 2005-2015 (NRDS 2005-2015). The analysis leads to a conclusion that the role of entrepreneurship in the Polish regional development strategy isunderestimated compared to the position it has in the Finnish and Bulgarian strategies; thus, it is necessary to increase its importance not only in the key assumptions of the strategy but also when implementing theseprinciples of the regional development policy in practice.

Bibliografia:

1. Acs Z., 2010. Entrepreneurship and Regional Development. Cheltenham: Edward Elgar.
2. Acs Z., Armington C. 2004. Employment growth and entrepreneurial activity in cities. Regional Studies, vol. 38, iss. 8, pp. 911-927 [DOI:10.1080/0034340042000280938].
-
3. Berger S., Canning R., Dolan M., Kurek S., Pilz M., Rachwał T., 2012. Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe, Journal of Curriculum Studies, vol. 44, iss. 5, pp. 679-701 [DOI:10.1080/00220272.2012.702223].
-
4. Borowiec M., Rachwał T. 2011. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 7, pp. 321-332.
5. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner B., 2009. Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 13, pp. 95-109.
6. Brzozowski T., 2007. Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 3, pp. 196-203.
7. Cori B., 1989. Towards a new geography of Italian industrial entrepreneurship, Geographia Polonica, vol. 57, pp. 39-52.
8. Dąbrowski A., 2011. Kierunki europejskiej polityki regionalnej - wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 241, pp. 30-40.
9. Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. 2013, Washington: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
10. Dorocki S., Jenner B., 2009. Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 5, 188-197.
11. Drejerska N., 2012. Krajowa polityka rozwoju regionalnego a programowanie rozwoju regionów. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, vol. 2, pp. 11-20.
12. Finland's Regional Development Strategy 2020, 2010, Helsinki: Ministry of the Employment and Economy.
13. Fritsch M.,2011. Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar
-
14. Gal Z., 2005. A New Tool for Economic Growth: Role of Innovation in the Transformation and Regional Development of Hungary, Geographia Polonica, vol. 78, iss. 2, pp. 31-52.
15. Golejewska A., 2012. Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 19, pp. 93-115.
16. Jarczewski W., 2007. Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 3, pp. 72-80.
17. Kola-Bezka M., 2010. Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 16, pp. 403-411.
18. Korenik S., 2012. Wyzwania i dylematy współczesnej polityki regionalnej, Biblioteka Regionalisty, iss. 12, pp. 53-62.
19. Kudełko J., 2010. Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 95, pp. 223-232.
20. Kurek S., Rachwał T., 2009. The role of business education in the development of entrepreneurship in the member states of the European Union, Europa XXI, vol. 19, pp. 127-142.
21. Kurek S., Rachwał T., 2011. Development of entrepreneurship in ageing populations of the European Union, Procedia. Social and Behavioral Sciences, vol. 19 (2011), pp. 397-405 [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.05.100].
-
22. Krueger N.F. Jr., Brazeal D.V, 1994, Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory&Practice, vol. 18(3), pp. 91-104.
23. Lewandowski K., 2011. Ocena polityki regionalnej Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych, Gospodarka w Praktyce i Teorii, vol. 2(29), pp. 53-64.
24. Makieła Z., 2013. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
25. National Strategy of Regional Development 2010–2020: Regions, Cities, and Rural Areas, 2013, Warsaw: Ministry of Regional Development.
26. Perło D., Dębkowska K., 2013. Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, vol. 64, iss. 6, pp. 60-70.
27. Qian H., Acs Z. J., Stough R. R. 2013. Regional systems of entrepreneurship: the nexus of human capital, knowledge and new firm formation, Journal of Economic Geography, vol. 13, iss. 4, pp. 559-587
-
28. Rachwał T., 2012. Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast, [in:] Makieła Z., Szromnik A. (eds.), Miasto innowacyjne. Wiedza – Przedsiębiorczość – Marketing,
29. Rachwał T., Płaziak M., 2013. Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach, [in:] Churski P., Kudłacz T. (eds.), Gospodarka przestrzenna– doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. 251, pp. 198-263.
30. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, 2006. 2006/962/EC, Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.
31. Rynio D., 2011. Polityka spójności a nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 227, pp. 192-201.
32. Szlachta J., 2010, Europejska polityka regionalna po roku 2013 - wyzwania dla Polski, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, vol. 83, pp. 215-236.
33. The National Regional Development Strategy of the Republic of Bulgaria for the period 2005-2015, 2005, Sofia: Ministry of Regional Development and Public Works.
34. Wach K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
35. Wach, K. 2013. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnogospodarczych, Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 9, pp. 246-257.
36. Wyrwich M., 2012. Regional Entrepreneurial Heritage in a Socialist and a Postsocialist Economy, Economic Geography, vol. 88, iss. 4, pp. 423-445 [DOI: 10.1111/j.1944-8287.2012.01166.x].
-
37. Zioło Z., 2012. Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 20, pp. 9-32.
38. Zioło Z., Rachwał T., 2012. Entrepreneurship in geographical research [in:] Churski P. (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 135-155.

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

26

Strona pocz.:

97

Strona końc.:

110

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53612 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2014.26.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji