Obiekt

Tytuł: Cohesion of the European regional space

Twórca:

Proniewski, Marek

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Europa XXI 30 (2016)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Każdy numer posiada własny tytuł.

Abstrakt:

The purpose of the EU cohesion policy is to reduce disparities at the level of economic, social and spatial development of the underdeveloped regions. The Europe 2020 Strategy establishesmore growth- and innovation-oriented investments. The main objective of this paper is to analyze and evaluate the differences and dynamics of the EU regions at the NUTS 2 level, characterized by the selected variables in the economic, social and territorial accessibility (transport infrastructure) area to determine the clusters of different levels of disparities in the EU regions (HDI) and transport infrastructure as well as to examine their interdependence. Calculations were based on statistical data acquired from Eurostat databases. The results confirm a distinctively clear inequality of economic development in the European regional space between Central and Eastern Europe as well as Northern and Western Europe regions, with the highest growth of dynamics identified in the regions of the countries that joined the EU in 2007 and 2004. The analysis also identifies the European regions with a high level of spatial cohesion (accessibility) and validates the thesis about the presence of interdependence between the EU regional development and spatial cohesion (accessibility) of the regions.

Bibliografia:

1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020, 2011. www.vati.hu/territorialagenda /TA2020_PL.doc [1 October 2015]. ; 2. Gorzelak G., 2007. Polityka spójności Unii Europejskiej: od entuzjazmu do wątpliwości.Opolskie Roczniki Ekonomiczne, vol. 17, Opole: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ; 3. Gorzelak G., 2009. Uwagi nt. dokumentu UE Green Paper on Territorial Cohesion Turning teritorial diversity into strength [in:] A. Baucz, M. Łotocka, P. Żuber (eds.) Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ; 4. Grosse T.G., 2008. Czy polityka spójności może być bardziej innowacyjna? Samorząd Terytorialny, vol 6. ; 5. INTERCO, 2011. Indicators of territorial cohesion. ; 6. ESPON, https://www.espon.eu /export/sites/default/Documents/Projects/ScientificPlatform/Interco/INTERCO_DFR_Main-Report.pdf [1 October 2015]. ; 7. European Commision, 2014. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf, [1 October 2015]. ; 8. Proniewski M., 2012. Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. ; 9. Strahl D., 2003. Spójność ekonomiczna regionu Dolnego Śląska, Vedecka Pojednani – Wissenschaftliche Abhandlungen, Prace Naukowe, Liberec, vol. IX. ; 10. Szlachta J.,2011. Polityka Spójności Unii Europejskiej po kryzysie [in:] Z. Strzelecki (ed.) Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Warszawa: SGH. ; 11. Szlachta J., 2011. Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Prace i materiały instytutu rozwoju gospodarczego, Warszawa. ; 12. Szlachta J., 2012. Strategia Europa 2020 a europejska polityka spójności po 2013. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim88_9.pdf [1 October 2015]. ; 13. TERCO, 2012. European Territorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life, Main Report. ESPON, http://www.esponterco.eu/media/raporty/terco_ final_report_main_report.pdf [1 October 2015]. ; 14. Zaucha J., Komornicki T., 2010. Spójność terytorialna, jako proces integrowania polityki rozwoju wobec terytorium, Sopot: Instytut rozwoju http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_03.pdf [1 October 2015]. ; 15. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej, 2008. Bruksela http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/paper_terco_pl.pdf [1 October 2015].

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

30

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

40

Format:

Rozmiar pliku 4,1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61352 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2016.30.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji