Object

Title: Kontrreformacyjna pobożność w Kościele katolickim III RP

Creator:

Obirek, Stanisław

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. M. Amaladoss, The Asian Jesus, Orbis Books, New York, 2006. ; 2. An Ong Reader. Challenges for Futher Inquiry, ed. T.J. Farrell, P.A. Soukup, Cresskill, New Jersey 2002, s. 91. ; 3. J. Baniak, Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Nomos, Kraków 2007. ; 4. J. Baniak, Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej, Wydawnictwo Homini, Kraków 2008. ; 5. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, KR, Warszawa 1996, s. 45. ; 6. B. Bauer, Jesuitische ‘ars rhetorica’ im Zeitalter der Glaubenskämpfe, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Mein/Bern 1986. ; 7. Z. Bauman, S. Obirek, O Bogu i człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013. ; 8. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. K. Rutkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011. ; 9. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1933. ; 10. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967 (wyd. 2: Universitas, Kraków 2004). ; 11. M. Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Universitas, Kraków 1995. ; 12. M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich, Universitas, Kraków 2006, s. 121. ; 13. E. Bobrowska, Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, WydawnictwoUJ, Kraków 2007. ; 14. M. Bogucka, The Lost Word of the ‘Sarmatians’: Custom as the Regulator of Polish Social Life in Early Modern Times, IH PAN, Warszawa 1996. ; 15. I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Nomos, Kraków 2001. ; 16. J.S. Bystroń, Megalomanja narodowa: źródła – teorje – skutki, Gebethner i Wolff, Warszawa 1935. ; 17. J. Cieślak, Ultrakatolicy nie tworzą kultury, „Rzeczpospolita” 3.07.2014. ; 18. F.X. Clooney, Comparative Theology. Deep Learning Across Religious Borders, Wiley-Blackwell, Oxford 2010. ; 19. P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa 2009. ; 20. Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcja rozgłośni, red. I. Krzemiński, WAiP, Warszawa 2009. ; 21. E. Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012. ; 22. K. Dunin, Czytając Polskę. Literatury polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, W.A.B., Warszawa 2004. ; 23. J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, przeł. s. Obirek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 348. ; 24. E. Garin, Educazione in Europa (1400-1600), Laterza, Bari 1957, s. 214. ; 25. Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, red. A. Werner, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013. ; 26. R. Haight, Jesus Symbol of God, Orbis Books, New York 2002. ; 27. M. Inglot, La Compagnia di Gesu nell’Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia, EPUG, Roma 1997. ; 28. K. Koehler, Boży podżegacz: opowieść o Piotrze Skardze, Sic!, Warszawa 2012. ; 29. K. Koehler, Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Arcana, Kraków 2004. ; 30. J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974. ; 31. K. Koseła, Polak i katolik. Splątana tożsamość, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2003, s. 307. ; 32. S. Kot, Ideologia polityczna i społeczna Braci Polskich zwanych arjanami, Kasa im. Mianowskiego Instytut Popierania Nauki, Warszawa 1932. ; 33. S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, W.A.B., Warszawa 2003. ; 34. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 35. M. Makuchowska, Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego, Wydawnictwo UO, Opole 2011. ; 36. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. ; 37. K. Nadana-Sokołowska, Problem religii w polskich dziennikach intymnych. Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012. ; 38. B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna od XVI do XVIII wieku. Nauka i piśmiennictwo, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Kraków 2003, s. 52. ; 39. Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011. ; 40. R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność - literatura, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012. ; 41. S. Obirek, Czy Ignacy Loyola był przedstawicielem kontrreformacji?, w: Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Semper, Warszawa 1997, s. 173-178. ; 42. S. Obirek, Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1564-1668). Próba syntezy, WFTJ, Kraków 1996. ; 43. S. Obirek, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1668, WFTJ, Kraków 1996. ; 44. S. Obirek, Jezuici wobec tradycji humanistycznej. Zakon wyrosły z ducha erazmiańskiego, w: Rzeczpospolita wielu wyznań, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 207-212. ; 45. S. Obirek, Religia – schronienie czy więzienie, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2006. ; 46. S. Obirek, Stosunek jezuitów do władzy politycznej w okresie królów elekcyjnych XVI oraz ‘Laska Marszałkowska’ Macieja Kazimierza Sarbiewskiego jako przykład znaczącej ewolucji poglądów, w: Ludzie i idee. Pułtuskie Kolegium Jezuickie, Warszawa–Pułtusk (bzd). ; 47. S. Obirek, Swoista inkulturacja – jezuici i sarmatyzm, „Przegląd Powszechny” 2000 nr 2. ; 48. S. Obirek, Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, W.A.B., Warszawa 2011. ; 49. S. Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010. ; 50. Z. Ogonowski, Socynianizm a Oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-religijną w Polsce w XVII wieku, PWN, Warszawa 1966. ; 51. J. O’Malley, Introduction do Collected Works of Erasmus, Spiritualia, University of Toronto Press, Toronto 1988, s. 30-31. ; 52. Oświadczenie w sprawie odwołania spektaklu Golgota Picnic, http://malta-festival.pl/pl/news/oswiadczenie-w-sprawie-odwolania-spektaklu-golgota-picnic (3.07.2014).a ; 53. Palus Sarmatica, http://www.palus-sarmatica.pl/ (7.07.2014). ; 54. J.Ch. Pasek, Pamiętniki, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 27. ; 55. P. C. Phan, Being Religious Intereligiously. Asian Perspectives on Interfaith Dialogue, Orbis Books, New York 2004. ; 56. L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548-1599), Kraków 2003. ; 57. Przed Bogiem. Ze Stanisławem Obirkiem rozmawiają Andrzej Brzeziecki i Jarosław Makowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2005. ; 58. M. Rotsaert, Ignace de Loyola et les renouveaux spirituels en Castille au début du XVI siècle, Centro Ignaziano di Spiritualita, Roma 1982. ; 59. M. Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013. ; 60. W. Sadurski, Atak na państwo świeckie, „Gazeta Wyborcza” 1.07.2014. ; 61. K. Skowronek, Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005), IJP PAN, Kraków 2006. ; 62. Słuchaj mię, Sauromatha, antologia poezji sarmackiej, oprac. K. Koehler, Arcana, Kraków 2002. ; 63. J. Sobrino, Jesus the Liberator. A Historical Theological Reading of Jesus of Nazareth, Orbis Books, New York 1993. ; 64. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011. ; 65. B. Stanosz, W cieniu Kościoła czyli demokracja po polsku, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2004, s. 41. ; 66. J. Tazbir, Przeciwko jezuitom, w: Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie, Twój Styl, Warszawa 2001, s. 171-172. ; 67. J. Tazbir, Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku, w: Wiek XVII – Konfrontacja – Barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Ossolineum, Wrocław 1970, s. 7-37. ; 68. J. Tazbir, Szkice z dziejów papiestwa, Książka i Wiedza, Warszawa 1989. ; 69. T. Ulewicz, Sarmacja: studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w., Wydawnictwo Studium Słowiańskiego UJ, Kraków 1950. ; 70. T. Żukowski, Praktyki społeczne i „urządzenia korekcyjne”, w: Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, red. A. Werner, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 245.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

118

End page:

139

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62377 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

214

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80843

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information