Obiekt

Tytuł: Mierzyć na dzieło wielkich, widzieć pojedynczy kłos. O literackich mistrzach trzech ustrońskich „ludzi książki”

Twórca:

Szkaradnik, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bachórz, „Placówka” Bolesława Prusa. Projekt kolejnej interpretacji. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3, s. 133-150.
2. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka. Wstęp T. Burek. Oprac. J. Bahr, M. Rydlowa. Kraków 1984.
3. L. Burska, Poczciwy czarodziej, przewrotny gracz. W: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Zaleski. Kraków 2012, s. 176-191.
4. J. Chałasiński, Sztuka jako element kultury historycznej. „Odrodzenie” 1947, nr 32, s. 5.
5. [M. Danilewicz-Zielińska], Słowo wstępne do pierwszego wydania. W zb.: Kraj lat dziecinnych. Wyd. 2, pol. London 1987.
6. M. Gloger, Henryk Sienkiewicz i Stanisław Brzozowski – dwie drogi polskiej nowoczesności. W zb.: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. U. Kowalczuk [i in.]. Warszawa 2012, s. 138-154.
7. M. Gloger, Prus, Miłosz, Marquard wobec nowoczesności (jako wiecznego powrotu tego samego). W zb.: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Red. J. A. Malik. Lublin 2009.
8. K. Górski, „Pan Tadeusz” z perspektywy jednego stulecia. „Ziemia” 1934, nr 4, s. 66-70.
9. M. Janion, Conrad wobec dylematu polskiego romantyzmu. W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991, s. 124-148.
10. J. Kleiner, Sztuka poetycka Słowackiego. W: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, s. 177-192.
11. L. Kołakowski, O śmiechu. W: Mini-wykłady o maxi-sprawach. Trzy serie. Kraków 2009.
12. K. L. Koniński, Kartki z dziejów polskości Górnego Śląska. Cz. 1. „Przegląd Współczesny” 1935, t. 53, nr 157, s. 240-254.
13. K. L. Koniński, Robotnik bibliofilem. Przyczynek do bibliofilstwa na Śląsku. W: Pisma wybrane. Warszawa 1955.
14. E. Kosowska, Powieści Henryka Sienkiewicza. Historia jako przedmiot wyboru. W zb.: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. B. Gontarz, M. Krakowiak. Katowice 2009, s. 99-107.
15. A. Kowalczykowa, Wstęp. W: J. Słowacki, Beniowski. Poema. Wyd. 4, zmien. Oprac. A. Kowalczykowa. BN I 13/14. Wrocław 1996, s. III-LXVII.
16. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice 2009.
17. G. Kubica, Etos śląskich luteranów – interpretacja kulturowa. W: Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim. Kraków 2011.
18. D. T. Lebioda, Juliusz Słowacki i romantyczne apoteozy wieczności. W zb.: Wyobraźnia Juliusza Słowackiego. Materiały konferencji naukowej. Bydgoszcz, 21 kwietnia 2004 roku. Red. D. T. Lebioda. Bydgoszcz 2006, s. 269-277.
19. Listy Jana Wantuły z lat 1901–1909. Oprac. R. Lutman. „Ze Skarbca Kultury” 1956, z. 1.
20. W. Markiewicz, Wspomnienie o profesorze Janie Szczepańskim. „Nauka” 2005, nr 1, s. 166-167.
21. Cz. Miłosz, Kontynenty. Paryż 1958.
22. G. Morcinek, Jan Wantuła. Katowice 1959.
23. Z. Najder, Conrad i tradycyjne pojęcie honoru. W: Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada. Przekład H. Najder. Opole 2000, s. 163-175.
24. S. Pigoń, Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia. Wybór, oprac. T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1974.
25. J. Pilch, Dziennik. Zapiski bibliofila i dziejopisa z lat 1963–1995. Red. K. Szkaradnik. Ustroń 2013.
26. J. Pilch, Karty z dziejów polskiego życia kulturalnego w Ustroniu. „Pamiętnik Ustroński” 1994, nr 7.
27. J. Pilch, Tysiąc spokojnych miast. Londyn 1997.
28. J. Pilch, Z Janem Wantułą na Gojach. Wspomnienia. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” 1974.
29. J. Pilch, Żywy dokument polskości: w sprawie publikacji tekstów gwarowych. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1974, nr 30.
30. R. Stachura-Lupa, Prus o działalności naukowej Juliana Ochorowicza. W zb.: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Red. J. A. Malik. Lublin 2009.
31. A. Stoff, Jeszcze o Trylogii. Radom 2004.
32. J. Szczepański, Czas narodu. Kielce 1999.
33. J. Szczepański, „Człowiek prawy, który nie przestał być lewy”. W zb.: Społeczeństwo–rodzina–wychowanie. Księga pamiątkowa ku czci prof. Henryka Bednarskiego. Red. J. Sztumski. Ryki 2004.
34. J. Szczepański, Dzienniki z lat 1935–1945. Przepisał, oprac., wstęp D. Kadłubiec. Ustroń 2009.
35. J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968. Oprac., wstęp, przypisy D. Kadłubiec. Ustroń 2013.
36. J. Szczepański, Fantazje na temat czasu. Lublin 1999.
37. J. Szczepański, Granica. „Odra” 1987, nr 4, s. 17-18.
38. J. Szczepański, Historia mistrzynią życia? Warszawa 1990.
39. J. Szczepański, Jak dopiąć celu? „Trybuna Ludu” 1986, nr z 18 X, s. 4.
40. J. Szczepański, List do Juliana Stryjkowskiego. W: Przed nieznanym trybunałem. Warszawa 1975, s. 119-136.
41. J. Szczepański, Najważniejsze i najtrudniejsze. Warszawa 1999.
42. J. Szczepański, Niezatarte ślady. W: Rozmowy z dniem wczorajszym. Warszawa 1987, s. 169-181.
43. J. Szczepański, O Pamiętnikach Polaków. Wstęp w zb.: Pamiętniki Polaków 1918–1978. Antologia pamiętnikarstwa polskiego. Wstęp J. Chałasiński, J. Szczepański. Wybór i oprac. B. Gołębiowski, M. Grad, F. Jakubczak. T. 1: Druga Rzeczpospolita 1918–1939. Warszawa 1982.
44. J. Szczepański, Post scriptum. W: Polskie losy. Warszawa 1993.
45. J. Szczepański, Smutno mi, Boże. „Odra” 1987, nr 11, s. 17-18.
46. J. Szczepański, Sprawy ludzkie. Warszawa 1984.
47. J. Szczepański, Szkoła. W: Korzeniami wrosłem w ziemię. Ustroń 2013.
48. J. Szczepański, Świt. „Regiony” 2001, nr 1, s. 27-29.
49. J. Szczepański, Trzeba z żywymi naprzód iść. Rozm. przepr. R. Bobecki. „Nauka i Przyszłość” 1998, nr 12, s. s. 1,4-5.
50. J. Szczepański, Wartość działania. W zb.: Człowiek i świat wartości. Red. J. Lipiec. Kraków 1982.
51. J. Szczepański, Wizje naszego życia. Warszawa 1995.
52. W. Szturc, Dom. Nauka czytania. W: Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci. Kraków 2015, s. 21-30.
53. S. Szymutko, Nagrobek ciotki Cili. Katowice 2001.
54. J. Wantuła, Pamiętniki. Oprac., indeksy, noty, genealogia, posł. W. Sosna. Cieszyn 2003.
55. J. Wantuła, [Prus i Ochorowicz w Wiśle]. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Prusie. Zebrał, oprac. S. Fita. Warszawa 1962.
56. J. Wantuła, Wspomnienie z ławy szkolnej. W: Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim. Wybór, wstęp, przypisy, bibliografia L. Brożek. Kraków 1956, s. 203-206.
57. W. Werner, Wokół metafory wojny. „Pro Libris” 2004, nr 1, s. 69-82.
58. H. White, Introduction. W: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore–London 1975.
59. H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. Przeł. M. Wilczyński. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. Domańska, M. Wilczyński. Wyd. 2, popr., uzup. Kraków 2010.
60. J. Wittlin, Uwagi o „Panu Tadeuszu”. W: Orfeusz w piekle XX wieku. Paryż 1963, s. 520-529.
61. B. Zakrzewski, O przemijaniu w „Panu Tadeuszu”. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3, s. 17-28.
62. P. Ziemski, Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza. „Nowa Krytyka” 1996, nr 7, s. 171-185.
63. M. Żmigrodzka, Historia i romantyczna epika. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 1. Red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna. Wrocław 1971, s. 103-158.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

114

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64643 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

168

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83159

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji