Obiekt

Tytuł: "Homo inquietus" - "homo ardens" -"homo viator". Wokół augustyńskich inspiracji poezji polskiego baroku

Twórca:

Szczukowski, Ireneusz

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Abramowska, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.
2. Augustyn, O muzyce. W: Dialogi filozoficzne. przeł. A. Trombala. Kraków 1999.
3. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej. Przeł. J. Sulowski. Warszawa 1989.
4. Augustyn, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przeł., oprac. W. Kornatowski. T. 2. Warszawa 2003.
5. Augustyn, O wolnej woli. W: Dialogi filozoficzne. przeł. A. Trombala. Kraków 1999.
6. Augustyn, Wyznania. Przeł. Z. Kubiak. Kraków 1999.
7. J. Baka, Uwagi. Oprac., komentarz, posł. A. Czyż , A. Nawarecki. Lublin 2000.
8. J. Białostocki, „Barok": styl, epoka, postawa. W: Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce. Warszawa 1959.
9. A. Bober, Wkład jezuitów do polskiej patrystyki. (Szkic bibliograficzny). W: Studia i teksty patrystyczne. Kraków 1967.
10. L. Boros, Odkrywanie Boga. Przeł. Cz. Tarnogórski. Warszawa 1974.
11. A. Borowski, „Rytmy" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny. „Pamiętnik Literacki” 1983, z.3, s. 3-30.
12. H. Chadwick, Augustyn. Przeł. T. Szafrański. Warszawa 2000.
13. D. Chemperek, Wyznaniowe oblicze poezji Daniela Naborowskiego. Preliminaria. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 125-146.
14. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550). Przeł. J. Grossfeld. Warszawa 1989.
15. J. Czerniatowicz , Cz. Mazur , Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne. T. 1: XV-XVIII wiek. Cz. 1: Autorzy i teksty. Lublin 1978, s. 5-25.
16. J. Czerniatowicz , Cz. Mazur , Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne. T. 1: XV-XVIII wiek. Cz.2: Problemy doktrynalne i historia wczesnego chrześciajństwa. Lublin 1983, s. 154-157.
17. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
18. A. Czyż, Wokół interpretacji liryki dawnej. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
19. A. Czyż, Wstęp do barokowej poezji metafizycznej. "Przegląd Humanistyczny" 1982, nr 10, s. 39–58.
20. J. Delumeau, Grzech i strach w kulturze Zachodu XIII-XVIII w Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994.
21. J. Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka. Warszawa 1997.
22. J. Flaga, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1998.
23. K. Górski, Religijność sarmatyzmu a kwietyzm. „Teksty” 1964, z. 4, s. 58-75.
24. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986.
25. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 5, zmien. i rozszerz. Warszawa 1998.
26. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień. Warszawa 2000.
27. A. Kijewska, Mistyczny lot. „Znak” 1994, nr 12, s. 83-92.
28. M. Korolko, Refleksje o literaturze konwersyjnej w Polsce w drugiej połowie XVI wieku. Na przykładzie Kaspra Wilkowskiego i Hieronima Powodowskiego. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984.
29. J. Kotarska, "Ad caelestem adspirat patriam ". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Lublin,1995.
30. J. Kotarska, Między światłem a ciemnością. W: Theatrum mundi. Ze studiów nad literaturą staropolską. Gdańsk 1998.
31. J. Kristeva, Etrangers nous-mêms. Paris 1988.
32. C. Kunderewicz, Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Opalińskiego. Warszawa 1939.
33. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2000.
34. A. T. Lacki, Pobożne pragnienia. Wyd. K. Mrowcewicz. Warszawa 1997.
35. E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem". Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003.
36. J. Liberiusz, Wieniec Przezacnemu w Kościele Bożym Biskupowi i Doktorowi S. Augustynowi. Kraków 1644.
37. Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995.
38. M. Łukasiewicz-Chantry, Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wrocław 2002.
39. D. C. Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. Poznań 2002.
40. H. Marrou, Augustyn. Przeł. J. S. Łoś. Kraków 1966.
41. Miłości Boskiej i ludzkiej skutki różne wraz z siedemnastowieczną polską wersją tekstów do „Amoris divini et humani effectus varii ". Oprac. J. i P. Pelcowie. Warszawa 2000.
42. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. T. 1. Lublin 1994.
43. K. Moisan-Jabłońska, Obrazowanie walki dobra ze złem. Kraków 2002.
44. J. Morawski, Duchowna teologia, abo Kościół Ducha ś. To jest człowiek doskonały. Z nauki „Pisma Świętego" i Ojców Świętych. Poznań 1695.
45. Z. Morsztyn, Muza domowa. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 2. Warszawa 1954.
46. K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Wrocław 1987.
47. A. Naramowski, Splendor Trojzakonnego Cienia, spod klasztornej Umbryi [...]. Warszawa MDCCXXI.
48. A. Nowicka-Jeżowa, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku. W zb.: Literatura i kultura polska po „potopie ". Red. B. Otwinowska, J. Pelc, przy współudz. B. Falęckiej. Wrocław 1992.
49. R. J. O’Comnell, Soundings in St. Augustines’s Imagination. New York 1994.
50. Z. Ogonowski, Wiek XVII. W zb.: Zarys dziejów filozofii w Polsce : wieki XIII-XVII. Red. Z. Ogonowski. Warszawa 1989.
51. D. Oko, Łaska i wolność. Łaska w „Biblii", nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej. Kraków 1997.
52. Ł. Opaliński, Wybór pism. Oprac. S. Grzeszczuk. BN I 172. Wrocław 1959.
53. B. Otwinowska, Metafizyka pana na Ujazdowie. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995.
54. G. Raubo , Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poznań 1997.
55. G. Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku. Poznań 2006.
56. M. K. Sarbiewski, Dii gentium. Bogowie pogan. Wstęp, oprac., przeł. K. Stawecka. Wrocław 1972.
57. M. K. Sarbiewski, Liryki oraz „Droga rzymska" i fragment „Lechiady". Przeł. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko przy współudz. J. Okonia. Warszawa 1980.
58. M. Sęp Szarzyński, Poezje. Wstęp, oprac. J. S. Gruchała. Kraków 1997.
59. J. Sokołowska , Od renesansu do baroku. Swoistość przełomu barokowego w Polsce. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995.
60. K. Schuster, Biblioteka Łukasza Opalińskiego Marszałka Nadwornego Koronnego (1612-1662). Wrocław 1970.
62. K. Twardowski, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca. Wyd. R. Grześkowiak. Warszawa 1998.
63. K. Twardowski, Pochodnia miłości Bożej z piącią strzał ognistych. Wyd. K. Mrowcewicz. Warszawa 1995.
64. P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Kielce 1996.
65. P. Urbański, Theologia fabulosa. Commentationes Sarbievianae. Szczecin 2000.
66. Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Red. P. Urbański. Szczecin 1999.
67. S. Witwicki, Abrys doczesnej szczęśliwości między cieniami ludzkiego nieukontentowania. Warszawa 1685.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

17

Strona końc.:

29

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63098 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

180

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79904

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji