Object

Title: O alegorii naturalnej w dawnej teorii poezji heroicznej

Creator:

Czechowicz, Agnieszka

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej, w: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1995, s. 66. ; 2. J. Abramowska, Alegoreza jako problem przekładu, w: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1995, s. 101-105. ; 3. J. Abramowska, „Eneida” czytana przez Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1981 z. 3, s. 6-10. ; 4. św. Bazyli Wielki, Mowa do młodzieńców, jak mogą odnieść pożytek z czytania książek pogańskich, w: tegoż, Wybór homilij i kazań, przeł. i wstęp T. Sinko, Wydawnictwo Mariackie, Kraków 1947, s. 214-215. ; 5. M.W. Bloomfield, Alegoria jako interpretacja, przeł. Z. Łapiński, w: Alegoria, red. J. Abramowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 52-74. ; 6. S. T. Coleridge, Misc. Crit., 29; Cyt. za: A. Fletcher, Allegory: The Theory of a Symbolic Mode, Princeton University Press, Ithaca 1964, s. 17. ; 7. A.M. De’Conti, O sztuce poetyckiej, przeł. J. Mańkowski, w: Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 213-227. ; 8. J. Domański, Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kulturze chrześcijańskiej, w: U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara, księga pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa w dniach 19-21 listopada 1999 roku, red. A. Białecka, J.J. Jadacki, Semper, Warszawa 2001, s. 39-67. ; 9. M. Domaradzki, Filozofia antyczna wobec problemu interpretacji. Rozwój alegorezy od przedsokratyków do Arystotelesa, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2013. ; 10. N. Frye, Anatomia krytyki, przeł. M. Bokiniec, Książka iWiedza, Gdańsk 2012. ; 11. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 116-137. ; 12. W. Górny, Sarbiewskiego próba scholastycznej teorii literatury, „Roczniki Humanistyczne” 1960, t. 8, z. 1, s. 309-320. ; 13. Z. Grochal, Chrześcijański Horacy – Maciej Kazimierz Sarbiewski TJ i jego estetyka, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1994, s. 12-70. ; 14. R.M. Grześkowiak, Przypowieść na dzień św. Marcina. Pomiędzy „Lekcyjami Kupidynowymi” a „Łodzią młodzi” Kaspra Twardowskiego, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M.Hanusiewicz, A.Karpiński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s.111-129. ; 15. M. Hanusiewicz-Lavallee, „Wojna duchowna” wpolskim przekładzie alegorii Johna Bunyana „The Pilgrim’s Progress”, w: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskała, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2011, s. 387-399. ; 16. G. Hartman, The Unmediated Vision: An Interpretation of Wordsworth, Hopkins, Rilke and Valéry, Yale University Press, New Haven 1954. ; 17. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001. ; 18. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przeł. K. Bielawski, Homini, Bydgoszcz 2002, s. 88-95. ; 19. E. Jażdżewska-Goldsteinowa, Dwie prawdy w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego, „Poezja” 1977 nr 5/6, s. 189-198. ; 20. E. Jażdżewska-Goldsteinowa, Z dziejów wielkiej metafory. Uwagi o konstrukcji „Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej, w: Studia o metaforze I, red. E. Sarnowska-Temeriusz, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 137-150. ; 21. L. Kamykowski, Kasper Twardowski. Studium z epoki baroku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1939. ; 22. J. Kwosek, Wizja bohatera doskonałego w „De perfecta poesi” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: Staroposkie teksty i konteksty, t. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem, red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 57-70. ; 23. R. Lamberton, Homer the Theologian. Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition, University of California Press, Berkeley 1986. ; 24. C.S. Lewis, The Allegory of Love. A Study of Medieval Tradition, Cambridge University Press, New York 1958, s. 44-45. ; 25. J.A. Mazzeo, Allegorical Interpretation and History, „Comparative Literature” 1978 30 no. 1, s. 7-9. ; 26. R.L. Montgomery, Allegory and the Incredible Fable: The Italian View from Dante to Tasso, „PMLA” 1966 vol. 81, no. 1, s. 45-55. ; click here to follow the link ; 27. K. Mrowcewicz, Dwie Jerozolimy. Kacpra Twardowskiego lektura „Goffreda”, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 1995 r. 2, z. 2, s. 99-107. ; 28. M. Murrin, The Allegorical Epic. Essays in Its Rise and Decline, University of Chicago Press, Chicago–London 1980. ; 29. B. Niebelska-Rajca, „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 173-177. ; 30. B. Niebelska-Rajca, „Enargeia”. Teoria naoczności iżywości stylu w pismach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 131-146. ; 31. A. Nowicka-Jeżowa, Humanitas w literaturze polskiego renesansu, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, część I, red. A. Nowicka-Jeżowa, Neriton, Warszawa 2009-2010,s. 288-295. ; 32. J. Okoń, Samuel ze Skrzypny Twardowski – „Nadobna Paskwalina”, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. J.S. Gruchała, t. 3, Universitas, Kraków 1999, s. 138-160. ; 33. W. Propp, Nie tylko bajka, przeł. D. Ulicka, PWN, Warszawa 2000, s. 125-128. ; 34. M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), przeł. M. Plezia, oprac. s. Skimina, Ossolineum, Wrocław 1954, s. 188 (VI.9). ; 35. E. Sarnowska-Temeriusz, Alegoryczna wiedza o poezji wXVI i XVII wieku, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 3, s. 182-183. ; 36. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności, Ossolineum, Wrocław 1969. ; 37. E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki. (Od starożytności do końca XVII w.), PWN, Warszawa 1985, s. 523-532. ; 38. Ph. Sidney, An Apology for Poetry (or the Defence of Poesy), revised and expanded by R.W. Maslen, Manchester University Press, Manchester 2002. ; 39. S. Skimina, „Eneida” Wergiliusza w alegorycznej interpretacji Sarbiewskiego, „Meander” 1953 t. 8, z. 4/5/6, s. 263-277. ; 40. J.Sokolski, Alegoria „Nadobnej Paskwaliny”, Acta Universitatis Wratislaviensis” 1986 nr 794, „Prace Literackie” t. 25, s. 3-15. ; 41. J. Sokolski, Certamen spirituale. Staropolskie poematy alegoryczne o wojnie duchownej, „Prace Literackie” 1983 t. 24, s. 45-84. ; 42. J. Sokolski, „Miejsce to zową żywot...” Staropolskie romanse alegoryczne, Wydawnictwo UW, Wrocław 1988. ; 43. J. Sokolski, Poemat alegoryczny, hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok, red. T. Michałowska, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 683. ; 44. K. M. Stampp, Unity as a Virtue, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1975 vol. 34, no. 2, s. 191-197. ; click here to follow the link ; 45. M. Szmidt, Między alegorią i symbolem. Granice wielkiej metafory w romansie barokowym, w: Studia o metaforze I, red. E. Sarnowska-Temeriusz, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 119-135. ; 46. T. Tasso, Allegoria del poema, w: tegoż, Gierusalemme liberata. Poema heroico […], Mantova 1584, s. lx. ; 47. T. Tasso, Lettere, t. 1, a cura di Ettore Mazzali, Einaudi, Torino 1978, s. 66. ; 48. T. Tasso, Traktat o poemacie heroicznym, przeł. T. Dobrzyńska, w: Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 453-454. ; 49. M.A. Treip, Allegorical Poetics and the Epic: The Renaissance Tradition to Paradise Lost, University Press of Kentucky, Lexington-Kentucky 1994. ; 50. R. Tuve, Alegoria narzucona, przeł. R. Zimand, w: Alegoria, red. J. Abramowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 75-91. ; 51. R. Tuve, Allegorical Imagery. Some Mediaeval Books and Their Posterity, Princeton University Press, Princeton 1966. ; 52. P. Urbański, Theologia fabulosa, w: tegoż, Theologia fabulosa. Commentationes Sarbievianae, Wydawnictwo Naukowe, Szczecin 2000, s. 15-37. ; 53. B. Vickers, Epideictic and Epic in the Renaissance, „New Literary History” 1983 vol. 14, no. 3, s. 497-537. ; click here to follow the link ; 54. E. Wolicka, Mit – symbol rozwinięty. W kręgu platońskiej hermeneutyki mitów, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989, s. 23. ; 55. E. Wolicka, Zabawa – mit – paideia, w: tejże, Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej, TN KUL, Lublin 1994, s. 179-190.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

253

End page:

272

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62369 ; oai:rcin.org.pl:62369 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 19, 2017

Number of object content hits:

250

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80851

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information