Object

Title: Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze = Determination and typology of medium-size cities losing their socio-economic functions

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 4 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Podstawą opracowania jest ekspertyza wykonana w roku 2016 przez autora na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Śleszyński, 2016a). W stosunku do oryginału znacznie rozbudowano część metodyczną oraz opis wyników badawczych, a także zmieniono część terminologii. Impulsem do przygotowania tej ekspertyzy było wskazanie w rządowym dokumencie na potrzebę wzmocnienia roli średnich miast w systemie osadniczym, w celu równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego cele artykułu są utylitarne. Do typologii wykorzystano delimitację obszarów problemowych (Śleszyński i inni, 2017a, b; wykonaną również na potrzeby programowo-strategiczne w związku z realizacją zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030) oraz opisaną szczegółowo w artykule analizę wielokryterialną na podstawie 7 wskaźników tracenia funkcji społeczno-gospodarczych. Końcowym efektem było wyłonienie 122 miast średnich, które zaleca się wesprzeć poprzez stosowną politykę rozwoju. Sklasyfikowano je w 4 kategoriach: miasta kryzysowe, obniżającego się potencjału, stagnujące i zagrożone marginalizacją.

References:

1. Adams N., Cotella G., Nunes R. (red.), 2011, Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU, Routledge, London. ; 2. Bagdziński S.L., Maik W., Potoczek A. (red.), 1995, Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 3. Domański R., 1980, Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 3-39. ; 4. Dziemianowicz W., Szlachta J., Szmigiel-Rawska K. (red.), 2011, Subregionalne bieguny wzrostu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 5. Dziewoński K., Iwanicka-Lyrowa E. (red.), 1971, Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa, Prace Geograficzne, 82, Instytut Geografii PAN, Warszawa. ; 6. Dziewoński K., Malisz B., 1978, Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Studia KPZK PAN, 62, Warszawa. ; 7. Eberhardt P., 1986, Krajowy system osadniczy, Czasopismo Geograficzne, 57, 1, s. 21-46. ; 8. Grochowski M., 2014, Best Metropolises – Best development conditions in European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw, Geographia Polonica, 87, 1, s. 169-172. ; 9. Gruchociak H., 2012, Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce, Przegląd Statystyczny, 2, s. 277-297 . ; 10. GUS, 2012, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. ; 11. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17. ; 12. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Instytut Śląski, Opole. ; 13. Kaczmarek T., 2008, Zmiany struktury funkcjonalnej średnich miast w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 182, s. 177-196. ; 14. Kamińska W., Mularczyk M., 2007, Rozwój mikrofirm średnich miast w Polsce w latach transformacji gospodarki narodowej, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 190-198. ; 15. Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D., 2014, Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa. ; 16. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.). ; 17. Korcelli P., 1999, Warszawa i aglomeracja warszawska: tendencje, perspektywy, zagrożenia rozwoju, [w:] P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, cz. III, Zeszyty IGiPZ PAN, 43, Warszawa, s. 5-18. ; 18. Korcelli P., 2008, System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian, [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 122, s. 30-42. ; 19. Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Warszawy i Berlina w latach 1990-2002, Prace Geograficzne, 198, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 20. Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, 235, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 21. Korcelli-Olejniczak E., Korcelli P., 2015, On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland, Geographia Polonica, 88, 1, s. 107-121. ; - ; 22. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 25, 4 (280), s. 5-21. ; 23. Kunzmann K.R., 2010, Medium-sized towns, strategic planning and creative governance in the South Baltic Arc, [w:] M. Cerreta, G. Conzilio, V. Monno (red.), Making Strategies in Spatial Planning. Knowledge and Values, Urban and Landscape Perspectives, 9, s. 27-45. ; 24. Lijewski T., 2003, Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 433-447. ; 25. Liszewski S., 1994, O hipotezach przekształceń systemu osadniczego w Polsce w warunkach transformacji, Biuletyn KPZK PAN, 167, Warszawa, s. 97-101. ; 26. Owsiński J.W., Śleszyński P., 2016, Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia, Geographia Polonica, 89, 2, s. 251-257. ; 27. Panecka-Niepsuj M., 2012, Miejsce miast średnich w systemie osadniczym Polski, [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń. Tom 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce-Kraków, s. 85-106. ; 28. Panecka-Niepsuj M., 2013, Dostępność przestrzenna miast średniej wielkości w Polsce, [w:] S. Siwek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Tom 5, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec, s. 173-189. ; 29. Panecka-Niepsuj M., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości w Polsce wg dojazdów do pracy, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 193, Studia Geographica, 9, s. 83-95. ; 30. Parysek J., 2004, Trajektorie rozwoju miast polskich w latach 1992-2002, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, s. 117-132. ; 31. Płaziak M., 2005, Wybrane aspekty sytuacji demograficzno-społecznej średnich miast Polski w porównaniach regionalnych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, s. 257-268. ; 32. Rachwał T., 2015, Structural changes in Polish industry after 1989, Geographia Polonica, 88, 4, s. 575-606. ; - ; 33. Rogacki H., 2006, Large industrial enterprises in Poland: changes in the regional pattern, Quaestiones Geographicae, 25, s. 53-59. ; 34. Rosik P., Stępniak M., 2015, Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015, Geographia Polonica, 88, 4, s. 607-620. ; - ; 35. Rosner A., 2001, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie, [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 47-62. ; 36. Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne, 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 83-101. ; 37. Runge A., 2013, Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski, Wydawnictwo UŚ, Katowice. ; 38. Runge A., Sitek S., 2008, Struktura budżetów miast średnich w Polsce jako determinanta ich rozwoju, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 43-52. ; 39. Smętkowski M., 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych – nowe spojrzenie, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa, s. 215-233. ; 40. Smętkowski M., 2015, Spatial patterns of regional economic development in Central and Eastern European countries, Geographia Polonica, 88, 4, s. 539-556. ; - ; 41. Sokołowski D., 2014, Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 567-590. ; - ; 42. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017, dokument przyjęty 14 lutego przez Radę Ministrów, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. ; 43. Stryjakiewicz T. (red.), 2014, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 44. Suliborski A., 1983, Niektóre problemy badań funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 2, s. 3-16. ; 45. Szafrańska E., 2015, Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland, Geographia Polonica, 87, 1, s. 77-94. ; - ; 46. Szejgiec B., Komornicki T., 2015, Spatial differentiation of Polish export linkages, Geographia Polonica, 88, 1, s. 173-178. ; - ; 47. Szmytkowska M., 2017, Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich, Wydawnictwo UG, Gdańsk. ; 48. Szymańska W., 2009, Warunki życia ludności średnich miast w Polsce, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Akademia Pomorska, Słupsk, s. 300-319. ; 49. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, 213, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 50. Śleszyński P., 2008, Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych miedzy miastami, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 335-391. ; 51. Śleszyński P., 2009, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni, Mazowsze. Studia Regionalne, 2, s. 53-71. ; 52. Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, Studia Demograficzne, 2(160), s. 35-57. ; 53. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 39, 3, s. 37-62. ; 54. Śleszyński P., 2014, Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006, Geographia Polonica, 87, 2, s. 317-320. ; - ; 55. Śleszyński P., 2014, Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland, Geographia Polonica, 87, 1, s. 157-160. ; - ; 56. Śleszyński P., 2014, W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków, [w:] Z. Strzelecki, E. Kowalczyk (red.), Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna, Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 152-156. ; 57. Śleszyński P., 2015, W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 343-359. ; - ; 58. Śleszyński P., 2015, Economic control functions in Poland in 2013, Geographia Polonica,88, 4, s. 701-708. ; - ; 59. Śleszyński P., 2016, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, maszynopis https://www.mr.gov.pl/media/36353/Delimitacja_miasta_srednie_Sleszynski_SOR_listopad.pdf ; 60. Śleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1, s. 97-106. ; 61. Śleszyński P., 2016, A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland, Geographia Polonica, 89, 4, s. 567-574. ; - ; 62. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 260, Warszawa. ; 63. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica, 90, 2, s. 131-138. ; - ; 64. Taylor Z., Ciechański A., 2015, Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland, Geographia Polonica, 88, 4, s. 557-573. ; - ; 65. Węcławowicz G., 2008, Geopolityczne wymiary w kształtowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, [w]: P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, Warszawa, PAN IGiPZ, s. 319-332. ; 66. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 67. Werwicki A., 1973, Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce, Prace Geograficzne, 101, IG PAN, Warszawa. ; 68. Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26. ; - ; 69. Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., 2016, Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011, Geographia Polonica, 89, 2, s. 259-265. - ; - ; 70. Wójcik M., 2016, Selected problems of contemporary socio-spatial changes in peri-urban areas of the city of Łódź (Poland), Geographia Polonica, 89, 2, s. 169-186. ; - ; 71. Wyżnikiewicz B., 1997, Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie "Listy 500" największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej), [w:] G. Gorzelak (red.), Przemiany polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, 19 (52), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 205-228. ; 72. Zaborowski Ł., 2014, Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 591-620. ; -

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

4

Start page:

565

End page:

593

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64381 ; oai:rcin.org.pl:64381 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.4.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information