Obiekt

Tytuł: Prekursorzy niemieckiej geopolityki = Pioneers of German geopolitics

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 4 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

586 s. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Adler E., 1965, J G. Herder i oświecenie niemieckie, PWN, Warszawa.
2. Babicz J., 1959, Karol Ritter i jego wpływ na rozwój geografii w Polsce, Przegląd Geograficzny, 31, 3-4, s. 535–566.
3. Babicz J., 1961, Wincenty Pol. Metodologiczne założenia jego geografii i wpływ Rittera na ich ukształtowanie, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria C, 4, Warszawa, s. 105–139.
4. Babicz J., 1962, Nauka o ludach Fryderyka Ratzla, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
5. Backhaus J.G., 1993, Gustav von Schmoller und die Probleme von Heute, Duncker u. Humblot, Berlin.
6. Balabkins N., 1988, Not by Theory: the Economics of Gustav Schmoller and ist Legacy to America, Duncker u. Humblot, Berlin.
7. Bromski K., 2008, Terytorium i przestrzeń. Geopolityczne podstawy i uwarunkowania rozwoju nazizmu w Niemczech w latach 1918–1939, Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2, 1–2, s. 25–34.
8. Chodorowski J., 1969, Fichte – prekursor niemieckiej doktryny gospodarki wielkiej przestrzeni, Przegląd Zachodni, 25, 5, s. 87–108.
9. Chodorowski J., 1971, Niemiecka opozycja wobec rodzimych koncepcji gospodarki wielkiego obszaru, Przegląd Zachodni, 27, 2, 3–4, s. 378–401.
10. Chodorowski J., 1972, Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft) 1800–1945, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
11. Czubiński A., 1999, Historyczne uwarunkowania rozwoju stosunków pomiędzy Polską a Niemcami i Rosją, [w:] Polska między Niemcami a Rosją, red. T. Wallas, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 6–22.
12. Czubiński A. (red.), 1980, Pojęcia „Volk” i „Nation” w historii Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetuim. A. Mickiewicza, Poznań.
13. Eberhardt P., 2005, Geneza i rozwój niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 463–483.
14. Eberhardt P., 2008, Geneza niemieckiej doktryny Lebensraumu, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 175–198.
15. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549.
16. Fiedor K., 1991, Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych 1918–1945, PWN, Wrocław.
17. Fülster H., 1947, Volk ohne Raum. Braucht Deutschland neuen Lebensraum, Hamburger kulturverlag, Hamburg.
18. Goodrick-Clarke N., 2001, Okultystyczne źródła nazizmu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
19. Grabska W., 1964, Ekonomiczna ekspansja Niemiec na wschód 1870–1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
20. Heyden G., 1958, Kritik der Deutschen Geopolitik. Wesen und soziale Funktion einer reaktionärensoziologischen Schule, Dietz, Berlin.
21. Hirszowicz M., 1955, O geopolityce, Myśl Filozoficzna, 5-6, s. 257–286.
22. Hładkiewicz W., 2009, Ideologia „Weltmachtpolitik” w doktrynie kolonializmu niemieckiego (Zarys problematyki), Geopolityka, 1(2), s. 127–132.
23. Jonca K., 1986, Doktryna polityczna i wojenna Helmutha von Moltke Starszego, [w:] Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 81–93.
24. Kamiński A.J., 1962, Militaryzm niemiecki. Główne zagadnienia społeczne i polityczne, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
25. Kirchhoff A., 2000, Jak powstają narody, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 253–269.
26. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
27. Kmieciński J., 1994, Nacjonalizm w germanoznawstwie niemieckim w XIX i początkach XX wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
28. Kokot J., Sobański W., 1960, Mit o narodzie bez ziemi, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań.
29. Kost K., 1989, The conception of politics in political geography and geopolitics in Germany, Political Geography Quarterly, 8, 4, s. 369–385.
30. Krasuski J., 1965, Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
31. Krog F., 1930, Paul de Lagarde und der deutsche Staat, Lehmann, München.
32. Kuderowicz Z., 1963, Fichte, Wiedza Powszechna, Warszawa.
33. Labuda G., 1963, Historiograficzna analiza tzw. niemieckiego „Naporu na Wschód”, [w:] Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim „Drang nach Osten”, red. G. Labuda, Instytut Zachodni, Poznań, s. 14–56.
34. Lach Z., Skrzyp J., 2007, Geopolityka i geostrategia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
35. Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Książka i Wiedza, Warszawa.
36. Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWE, Warszawa.
37. Lougee R.W., 1962, Paul de Lagarde, 1827–1891: A Study of Radical Conservatism in Germany, Harvard UP, Oxford.
38. Maciejewski M., 1985, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919–1924, PWN, Warszawa-Wrocław.
39. Mącior-Majka B., 2007, Generalny Plan Wschodni, Avalon, Kraków.
40. Madajczyk Cz., 1969, Początki nazistowskiej Grossraumwirtschaft, [w:] Naród i państwo. Praca ofiarowana Henrykowi Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, PWN, Warszawa, s. 261–269.
41. Malec J., 1999, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
42. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
43. von Moltke H., 1996, O Polsce, Wyd. Adiutor, Warszawa.
44. Mosse G.L., 1977, Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy, Czytelnik, Warszawa.
45. Nowakowski S., bez roku, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Encyklopedia T. I, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Sp. Akc. Warszawa.
46. Olszewski H., 1980, „Volk” w ideologii nazizmu, [w:] Pojęcia „Volk” i „Nation” w historii Niemiec, red. A. Czubiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 85–98.
47. Olszewski H., 1982a, Nauka historii w upadku. Studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech, PWN, Warszawa-Poznań.
48. Olszewski H., 1982b, Etapy rozwoju mitologii państwa pruskiego, [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 11–32.
49. Olszewski H., 1989, Zwischen Begeisterung und Widerstand Deutsche Hochschullehrer und der Nationalsozialismus, Instytut Zachodni, Poznań.
50. Pawłowski S., 1938, Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa.
51. Penck A., 1925, Deutscher Volks – und Kulturboden, [w:] Volk unter Völkern, Bücher des Deutschtums, red. K. E. von Loesch, A Hillen-Ziegfeld Verlag, Breslau.
52. Połomski F., 1982, Teoria „krwi i ziemi” (Blut und Boden), [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 207–230.
53. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, wybór i opracowanieA. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
54. Sass H.M., 1973, Die philosophische Erkunde des Hegelianers Ernst Kapp, Hegelstudien, 8, Hamburg, s. 163–181.
55. Schach A., 1996, Carl Ritter (1779–1859). Naturphilosophie und Geographie, Lit Verlag, Berlin-Hamburg-Münster.
56. Schach A., 2006, Alfred Kirchhoff (1838–1907): „Erdkunde“ und „Nation“, Tectum Verlag, Marburg.
57. Sprengel R., 1996, Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs 1914–1944, Academie Verlag, Berlin.
58. Świderski B., 1949, Niemiecka doktryna geopolityki, Przegląd Zachodni, 5, 2, 7–8, s. 215–221.
59. Tokarczyk R., 2005, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, Kraków.
60. Wolff-Powęska A., 1973, Polityczne aspekty badań geograficznych w Niemczech, Przegląd Zachodni, 29, 3, s. 17–40.
61. Wolff-Powęska A., 1975, Polityczne treści pojęcia Lebensraum oraz Grossraum, Przegląd Zachodni, 31, 1, 1–2, s. 117–137.
62. Wolff-Powęska A., 1979, Doktryna geopolityki w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań.
63. Wolff-Powęska A., 1982, Constantin Frantz i ideologia „środkowoeuropejskiej” Federacji Niemieckiej, [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 55–69.
64. Wróblewski T.S., 1977, Naród–państwo–kultura. Nowe interpretacje idei społeczno-politycznych J. G. Herdera, Przegląd Zachodni, 33, 4, s. 1–20.
65. Zdziechowski M., 1999, W obliczu końca, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Warszawa.
66. Zernack K., 2006, Niemcy–Polska. Z dziejów trudnego dialogu historiograficznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
67. Zmarzlik H.G., 1963, Der Sozialdarwinismus in Deutschland als geschichtlisches Problem, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 11, s. 245–273.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

453

Strona końc.:

482

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:3494 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.4.2

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji