Obiekt

Tytuł: Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych = Disappearing villages – identification and analysis of selected socioeconomic features

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 2 (2020)

Rola:

Wesołowska, Monika : Autor ; Bański, Jerzy (1960- ) : Autor ; Łoboda, Krzysztof : Autor

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja osiedli wiejskich, które w okresie po zakończeniu II wojny światowej ulegają stopniowemu zanikowi w rezultacie silnego wyludnienia. Analiza obejmuje ponad 41 tys. miejscowości wiejskich. Na podstawie sześciu okresów międzyspisowych (spisy powszechne ludności z lat 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 i 2011) prześledzono wielkość i kierunek zmian demograficznych we wszystkich miejscowościach i na tej podstawie wyodrębniono grupę wsi zanikających. Autorzy podejmują też próbę oceny wybranych cech społeczno-ekonomicznych i przestrzennych charakteryzujących zanikające wsie.

Bibliografia:

Abel W., 1943, Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters, Stuttgart.
Allison K.J., 1970, Deserted Villages, London.
Amcoff J., Möller P., Westholm E., 2011, The (un)Importance of the Closure of Village Shops to Rural Migration Patterns, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21, 2, s. 129-143. https://doi.org/10.1080/09593969.2011.562678
Bański J., 2001, Problem areas in Polish agriculture, Geographia Polonica, 74, 1, s. 47-63.
Bański J., 2004, Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, Warszawa, s. 21-38.
Bański J., 2010, Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland's spatial structure, Regional Studies, 44, 5, s. 535-549. https://doi.org/10.1080/00343400902926375
Bański J., 2017, Rozwój obszarów wiejskich, PWE, Warszawa.
Bański J., Flaga M., 2013, The areas of unfavourable demographic processes in Eastern Poland - selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, s. 17-24.
Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, s. 79-95.
Behar R., 1986, The presence of the past in the Spanish village, Santa Maria del Monte, Princeton University Press, Princeton.
Born M., 1979, Objektbestimmung und Periodisierungen als Problem der Wüstungsforschung. Dargelegt unter vornehmlichem Bezug auf neuere Untersuchungen, Geographische Zeitschrift, 67, s. 43-60.
Bourguignon R., 2014, Village for Sale! Access and Contention in Woodland Properties: Implications for Rural Futures in Northern Spain, International Institute of Social Studies, Hague.
Brown K., 2000, Ghost towns tell tales of ecological boom and bust, Science Magazine, 290, s. 35-37. https://doi.org/10.1126/science.290.5489.35
Clark D., 1989, Urban decline, The British Experience, Routledge, London.
Collantes F., Pinilla V., 2011, Peaceful Surrender: The Depopulation of Rural Spain in the Twentieth Century, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing.
Couch C., Cocks M., Bernt M., Grossmann K., Haase A., Rink D., 2012, Shrinking cites in Europe, Town & Country Planning, 81, 6, s. 264-270.
Di Figlia L., 2014, Places in memory. Abandoned villages in Italy, [w:] G. Verdiani, P. Cornell (red.), Architecture, archeology and contemporary city planning. Proceedings of the workshop, Firenze, s. 47-58.
Di Figlia L., 2016, Turnaround: abandoned villages, from discarded elements of modern Italian society to possible resources, International Planning Studies, 21, 3, s. 278-297. https://doi.org/10.1080/13563475.2016.1186530
Driver L., 2006, The Lost Villages of England, London.
Dyer C., Jones R. (red.), 2010, Deserted Villages Revisited, University of Hertfordshire Press, Hatfield.
Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN.
Eberhardt P., 1991, Rozmieszczenie i dynamika ludności wiejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Zeszyty IGiPZ PAN, 3, Warszawa.
Figlus T., 2016, Problem osad zaginionych na gruncie badań geograficzno-historycznych. Próba konceptualizacji teoretycznej i wybrane zagadnienia metodyczno-empiryczne, [w:] M. Deptuła (red.), Geografia historyczna. Wybrane współczesne problemy badawcze, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 83-108. https://doi.org/10.18778/1508-1117.25.05
Frenkel I., 2003, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
Frenkel I., 2014, Ludność wiejska, [w:] Polska Wieś 2014, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 27-77.
Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX w., IGiPZ PAN, Warszawa.
Heffner K., Czarnecki A. (red.), 2011, Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
Heffner K., 2016, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] K. Heffner, B. Klemens (red.), Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, 167, Warszawa, s. 12-27.
Herman S., Eberhardt P., 1973, Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 78, Warszawa.
Hopfer A., 1991, Wycena nieruchomości, ART, Olsztyn.
Jelonek A., 1988, Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce, [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności, Seria Geografia, 42, UAM, Poznań, s. 67-77.
Kaleta A., 1996, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. I - Społeczność wiejska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Kistowski M., 2009, Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich - między rozkwitem, peryferyzacją a degradacją, [w:] Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, s. 6-17.
Klir T., Beranek M., 2012, A social-economic interpretation of the layouts of deserted villages. An example of a deserted village at the "V Žaku" site in Klanovice Forest in Prague, [w:] J. Žegklitz (red.), Studies in Postmedieval Archeology, 4, Prague, s. 289-346.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Malisz B., 1984, Trzy wizje polskiej przestrzeni, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka Przestrzenna Polski. Diagnoza-rekonstrukcja-prognoza, Biuletyn KPZK PAN, 125, Warszawa, s. 6-45.
McLeman R. A., 2011, Settlement abandonment in the context of global environmental changes, Global Environmental Change, 21, Supplement 1, s. 108-120. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.08.004
Mirowski W., 1995, Społeczne uwarunkowania wyludniania się wsi w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
Niedźwiecka-Filipiak I., Borcz Z., 2010, Zmiany krajobrazu wiejskiego zagrożeniem dla zachowania tożsamości miejsca, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 9, 4, s. 85-97.
Pallagst K., 2008, Shrinking Cities - Planning Challenges from an International Perspective, [w:] S. Rugare (red.), Cities Growing Smaller, Kent State University, Cleveland, s. 6-16.
Pinilla V., Ayuda M.I., Sáez L.A., 2008, Rural Depopulation and the Migration Turnaround In Mediterranean Western Europe: A Case Study of Aragon, Journal of Rural and Community Development, 3, s. 1-22.
Prognozy rozwoju sieci osadniczej. Polska 2000, 1971, Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000", PAN, Ossolineum, Warszawa.
Raszeja E., 2009, Krajobraz wiejski - wartość czy towar? Problemy promocji, komodyfikacji i autentyczności w projektowaniu zagospodarowania rekreacyjnego, Nauka Przyroda Technologie, 3, 1, s. 1-9.
Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
Scharlau K., 1938, Zur Frage des Begriffes "Wüstung", Geographische Anzeiger, 39, s. 247-252.
Szabo P., Šipoš J., Müllerov. J., 2017, Township boundaries and the colonization of the Moravian landscape, Journal of Historical Geography, 57, s. 89-99. https://doi.org/10.1016/j.jhg.2017.06.007
Wesołowska M., 2005, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 10.
Wesołowska M., 2011, Mieszkania niezamieszkane na obszarach peryferyjnych Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 26, s. 175-187.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

92

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

175

Strona końc.:

189

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:132009 ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.2.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji