Object

Title: O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki = The place of human geography in geography and the science system

Creator:

Lisowski, Andrzej

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

351 pp ; 24 cm

References:

1. Ackerman E.A., 1963, Where is a research frontier? Annals of the Association of American Geographers, 53, 4, s. 429–440. ; 2. Barrows H., 1923, Geography as human ecology, Annals of the Association of American Geographers, 13, s. 1–14. ; 3. Blaut J.M., 1962, Object and relationship, Professional Geographer, 14, 1, s. 1–6. ; 4. Brown E.H., 1975, The content and relationships of physical geography, The Geographical Journal, 141, 1, s. 35–40. ; 5. Brigham A.P., 1915, Problems of geographic influence, Annals of the Association of American Geographers, 5, s. 3–25. ; 6. Burt W., 2005, General / particular, [w:] N. Castries, A. Rogers, D. Sherman (red.), Questioning Geography. Fundamental Debates, Blackwell Publishing, Malden-Oxford, s. 117–130. ; 7. Castree N., 2005, Is geography a science?, [w:] N. Castries, A. Rogers, D. Sherman (red.), Questioning Geography. Fundamental Debates, Blackwell Publishing, Malden-Oxford, s. 57–79. ; 8. Chojnicki Z., 1973, Założenia i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 45, 1, s. 3–27. ; 9. Chojnicki Z., 1996, Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, Przegląd Geograficzny, 68, 1–2, s. 19–29. ; 10. Chojnicki Z., 2000, Perspektywiczne problemy badawcze geografii, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 151–159. ; 11. Chojnicki Z., 2005, Problematyka metodologiczna przedmiotu geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–22. ; 12. Chojnicki Z., 2011a, Koncepcje metodologiczne prawidłowości w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 59–67. ; 13. Chojnicki Z., 2011b, Model empiryczno-naukowy geografii, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 9–34. ; 14. Coe N.M., Kelly P.F., Yeung H.W.C., 2007, Economic Geography: A Contemporary Introduction, Blackwell Publishing, Malden-Oxford. ; 15. Degórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 25–54. ; 16. Dybiec J., 1993, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952, Secesja, Kraków. ; 17. Elster J., 2010, One social science or many?, [w:] World Social Science Report 2010. Knowledge Divides, UNESCO Publishing, International Social Science Council, Paris, s. 199–203. ; 18. Fenneman N.M., 1919, The circumference of geography, Annals of the Association of American Geographers, 9, s. 3–11. ; 19. Grobler A., 2006, Metodologia nauk, Aureus-Znak, Kraków. ; 20. Hamnett C., 2003, Contemporary geography: fiddling while Rome burns, Geoforum, 34, 1, s. 1–3. ; 21. Harvey D., 1969, Explanation in Geography, Edward Arnold, London. ; 22. Isaczenko A.G., 1975, Historia myśli geograficznej, PWN, Warszawa. ; 23. Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV–XXI wiek), Uniwersytet Jagielloński, Kraków. ; 24. Jahn A., 1990, Podsumowanie i komentarz [Czym była i jest polska geografia], Czasopismo Geograficzne, 61, 3-4, s. 180–186. ; 25. James P.E., Martin G.J., 1981, All Possibile Worlds. A History of Geographical Ideas, John Wiley&Sons, New York. ; 26. Johnston R., 2002, Reflection on Nigel Thrift’s optimism: political strategies to implement his vision, Geoforum, 33, 4, s. 421–425. ; 27. Johnston R., 2003, Geography and the social science tradition, [w:] S.L. Holloway, S.P. Rice, G. Valentine (red.), Key Concepts in Geography, Sage, London, s. 51–72. ; 28. Kamiński S., 1981, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Rozprawy Wydziału Filozoficznego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin. ; 29. Kotarbiński T., 1961, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław. ; 30. Kowalewski J., Piasek W., Śliwa M. (red.), 2006, Granice dyscyplinarne w humanistyce, Colloquia Humanorum, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. ; 31. Krajewski W., 1982, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, PWN, Warszawa. ; 32. Kuciński K., 2010, Tożsamość naukowa geografii ekonomicznej, [w:] T. Kudłacz, J. Wrona (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, s. 9–18. ; 33. Kurowski M.M., 2009, Tożsamość socjologii, www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/tozsamosc_socjologii.doc (20.01.2012). ; 34. Leszczycki S., 1956, Kilka uwag o geografii ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 28, 3, s. 463–486. ; 35. Leszczycki S., 1962, Rozwój myśli geograficznej, [w:] Geografia Powszechna, t. 1, PWN, Warszawa, s. 20–56. ; 36. Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 31, Warszawa. ; 37. Lisowski A., 1996. Tendencje dezintegracyjne i integracyjne we współczesnej geografii człowieka, Przegląd Geograficzny, 68, 3-4, s. 317–333. ; 38. Lisowski A., 2007, Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI wieku, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 39–54. ; 39. Lisowski A., 2008, Geografia społeczna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 195–205. ; 40. Lisowski A., 2011, Geografia a nauki społeczne w nauce transdyscyplinarnej, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 69–90. ; 41. Liszewski S., 2002, Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI wieku), [w:] A. Jackowski (red.), „Geografia u progu XXI wieku”. 1 Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 11–26. ; 42. Liszewski S., 2011, Geografia jako nauka praktyczna, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), „Geografia wobec problemów współczesności”. 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 59–68. ; 43. Liszewski S., Łoboda J., Maik W., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w opinii środowiska geografów akademickich, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 13–26. ; 44. Liszewski S., Suliborski A., 2006, Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego, Czasopismo Geograficzne, 77, 1-2, s. 3–22. ; 45. Lopreato J., Crippen T., 1999, Crisis in Sociology; The Need for Darwin, Transaction Publishers, New Brunswick NJ. ; 46. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny relacji między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9–24. ; 47. Maik W., 2007, Geografia a współczesność w świetle tradycji myśli geograficznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 25–38. ; 48. Maik W., 2008, Aktualne problemy rozwoju geografii w świetle jedności i tożsamości geografii, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 27–38. ; 49. Melezin A., 1985, Wiktor Ormicki w Wilnie, Czasopismo Geograficzne, 55, 3–4, s. 433–434. ; 50. Mulligan G.F., 2003, What’s wrong with economic geography ? Other thoughts on the rift, Canadian Journal of Regional Science, 16, 1, s. 33–37. ; 51. Nowakowski S., 1934–35, Geografja jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Wielka Geografia Powszechna, t. 1, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa. ; 52. Ormicki W., 1932, Rozwój polskiej myśli geograficzno-gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 12, s. 112–123. ; 53. Passen van C., 1957, The Classical Tradition of Geography, JB Wolters, Groningen. ; 54. Ratajczak M., 2009, Economics in the age of crisis: between anti-economics and economict riumphalism, [w:] D. Kopycińska (red.), Decision Makers’ Behaviour under the Conditions of Crisis Threat, University of Szczecin, Microeconomics Department, Szczecin, s. 22–31. ; 55. Rembowska K., 2003, Kultura jako w tradycji i współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 56. Richling A., 2008, Jedność geografii jako podstawowy warunek dyscypliny, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 39–42. ; 57. Rigg J., Bebbington A., Gough K.V., Bryceson D.F., Agergaard J., Fold N., Tacoli C., 2009, The World Development Report 2009 ‘reshapes economic geography’: geographical reflections, Transactions, Institute of British Geographers NS, 34, 2, s. 128–136. ; 58. Robinson J.L., 1975, A new look at the four traditions of geography, Journal of Geography, 75, 9, s. 520–530. ; 59. Rykiel Z., 1985, Badania świadomości regionalnej – przykład regionu katowickiego, Przegląd Geograficzny, 57, 1–2, s. 37–58. ; 60. Samsonowicz H., 1999, Wartości nauk humanistycznych, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, s. 73–75. ; 61. Sawicki L., 1932, Zarys ogólnej geografii ziem polskich, Orbis, Kraków. ; 62. Słodczyk J., 2010, Geografia ekonomiczna w programie kształcenia na kierunkach ekonomicznych [w:] T. Kudłacz, J. Wrona (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 53–60. ; 63. Starkel L., 2005, Czy integracja nauk geograficznych jest potrzebna? [w:] J. Jania, T.A. Jankowski (red.), „Wpływ nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce”. 2 Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 78–80. ; 64. Such J., 1987, Klasyfikacja nauki, [w:] Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P.J. Smoczyński (red.), Filozofia nauki, PWN, Warszawa, s. 297–305. ; 65. Tatarkiewicz W., 1945, Nauki nomologiczne i typologiczne, Sprawozdania PAU, 46, 15. ; 66. Thrift N., 2002, The future of geography, Geoforum, 33, 2, s. 291–298. ; 67. Viles H., 2005, A divide discipline?, [w:] N. Castries, A. Rogers, D. Sherman (red.), Questioning Geography. Fundamental Debates, Blackwell Publishing, Malden-Oxford, s. 26–38. ; 68. Wagner H., 1880, Bericht über die Entwicklung der Methodik der Geographie als Wissenschaft, Geographisches Jahrbuch, 8, s. 523–598. ; 69. Wallerstein I., Juma C., Keller E.E., Kocka J., Mudkimbe V.Y., Miushakoji K., Progogine I., Taylor P.J., Trouillot M.-R., 1996, Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commision on the Restructuring of the Social Sciences, Stanford University Press, Stanford. [Tłum. pol. A. Flis (red.), 1999, Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI wieku, Universitas, Kraków]. ; 70. Weiner J., 1999, Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 71. Węcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, Rozprawy Habilitacyjne IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław. ; 72. Węcławowicz G., 1999, Refleksje nad przemianami współczesnej geografii miast w Polsce, [w:] B. Domański., W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 233–239. ; 73. Widacki W., 2005, O geografii w XXI wieku, [w:] J. Jania, T.A. Jankowski (red.), „Wpływ nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce”. 2 Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 60–64. ; 74. Witczak Haugstad A., 2008, A Discipline Divided: Polish Economists and the Communist Regime, 1945–1960, University of Science and Technology, Faculty of Arts, Trondheim. ; 75. World Social Science Report 2010, Knowledge Divides, 2010, UNESCO Publishing, International Social Science Council, Paris. ; 76. Zaborski B., Wrzosek A., 1939, Wielka Geografia Powszechna. Antropogeografia, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

171

End page:

198

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:12716 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information