Obiekt

Tytuł: Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości = The network of regional centers in the National Spatial Development Concept 2030. An attempt at categorization according to size and distance factors

Twórca:

Zaborowski, Łukasz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Opracowanie zawiera analizę sieci głównych ośrodków miejskich ustanowionych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Dokonano uściślenia i oceny zasad doboru ośrodków do poszczególnych kategorii. Zbadano wzajemne rozmieszczenie ośrodków w przestrzeni kraju. Dla każdego z ośrodków oszacowano liczbę ludności w jego potencjalnym miejskim obszarze funkcjonalnym oraz w regionie, wobec którego ośrodek jest bliższy niżośrodki sąsiednie. Wynikiem była propozycja klasyfikacji ośrodków według kombinacji powyższych cech. Następnie rozważono wprowadzenie nowych ośrodków w obszarach dotychczas ich pozbawionych. Na koniec podjęto próbę uporządkowania sieci ośrodków pod kątem równowagi wielkościowej regionów.

Bibliografia:

1. Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 45-77.
2. Christaller W., 1933, Die zentralen Orte in Süddeutschland, Gustav Fischer, Jena.
3. Czyż T., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 219-236.
4. Eberhardt P., 1986, Krajowy system osadniczy, Czasopismo Geograficzne, 57, 1, s. 20-45.
5. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 27, s. 27-49.
6. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17.
7. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17.
8. Jałowiecki B., 1991, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 35-50.
9. Jałowiecki B., 1997, Opinia, [w:] Reforma administracji publicznej Państwo sprawne, przyjazne i bezpieczne", t. II, Elipsa, Warszawa, s. 25-34.
10. Kołodziejski J., 1984, Odpowiedź na ankietę, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75.
11. Kołodziejski J., 1991, Podział terytorialny kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 7-34.
12. Kołodziejski J., Stasiak A., 1986, Koncepcja podziału dwustopniowego – wariant podstawowy, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 35-74.
13. Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, Prace Geograficzne, 140, IGiPZ PAN, s. 189-212.
14. Korcelli P., 2005, Pojęcie policentryczności a współczesne przemiany systemów miast, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, 219, s. 146-155.
15. Korcelli P., 2009, System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian, [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 122, s. 30-42.
16. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D. Komornicki T., Markowski R., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia KPZK PAN, 128.
17. Lijewski T., 1984, Odpowiedź na ankietę, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75.
18. Lijewski T., 2003, Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 433-447.
19. Liszewski S., 1994, O hipotezach przekształceń systemu osadniczego w Polsce w warunkach transformacji, Biuletyn KPZK PAN, 167.
20. Nelicki A., 2001, Kształtowanie się struktur administracji powiatowej i wojewódzkiej, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Scholar, Warszawa, s. 51-72.
21. Nowosielska E., 1992, Teoria Christallera – prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych), Dokumentacja Geograficzna, 3.
22. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 2003, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku; http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/roz_reg/planowanie/plan/Plan.pdf (20.03.2014).
23. Sokołowski D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, s. 11-24.
24. Stasiak A., 1984, Geneza i cele ekspertyzy PAN pt. Ocena obecnego podziału administracyjnego Polski oraz wypływających na jej tle wniosków", Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 8-17.
25. Stasiak A., 1994, Wstępna koncepcja głównych węzłów osadniczych Polski, Biuletyn KPZK PAN, 167, s. 29-46.
26. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213.
27. Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 173-198.
28. Wróbel A., 1974, Perspektywy reformy podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 83, s. 67-77.
29. Wróbel A., Lijewski T., Ura E., 1986, Wnioski w sprawie przyszłego podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 75-109.
30. Zaborowski Ł., 2013, Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Scholar, Warszawa.
31. Zaborowski T., 2012, Kształtowanie koncentracji osadnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Porównanie ustaleń polityki przestrzennej obowiązującej w regionach miejskich Bristolu, Hanoweru i Wrocławia, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, maszynopis.
32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717
33. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 239 z 13 grudnia 2011 r.; http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_ przestrzennego_zagospodarowania_kraju.aspx (10.11.2014)
34. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Projekt, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 18 maja 2010 r.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

86

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

591

Strona końc.:

619

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:51263 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.4.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji