Obiekt

Tytuł: Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Variability in the number of thermoneutral days along the Polish Baltic coast

Twórca:

Koźmiński, Czesław ; Michalska, Bożena

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W pracy dokonano oceny zmienności liczby dni z maksymalną temperaturą powietrza 18,1-23,0°C w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, od kwietnia do września, w latach 1986-2013. Wykorzystano dobowe wartości maksymalnej temperatury powietrza z 6 stacji meteorologicznych IMGW – Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba i Hel. Użyteczność maksymalnej temperatury z przedziału 18,1-23°C do oceny warunków termoneutralnych (brak obciążeń cieplnych organizmu człowieka) zweryfikowano za pomocą wskaźnika UTCI. Określono trendy czasowe liczby dni z maksymalną temperaturą powietrza z przedziału 18,1-23,0°C – uznawaną za komfortową dla człowieka. Obliczono również procentowy udział liczby dni według pięciu przedziałów: <16,1°C, 16,1-18,0°C, 18,1-23,0°C, 23,1-25,0°C i >25°C na trzech wybranych stacjach: Świnoujście, Koszalin i Łeba. Latem (czerwiec–sierpień) dni z maksymalną temperaturą powietrza 18,1-23,0oC występowały w strefie wybrzeża najczęściej pojedynczo oraz w okresach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-dniowych. Uzyskano istotne związki statystyczne między miesięczną liczbądni termoneutralnych a miesięczną temperaturą wody w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Dni z temperaturą maksymalną z przedziału 18,1-23,0°C – dogodne do rekreacji, występowały w kwietniu sporadycznie, w maju rzadko, w czerwcu przeciętnie co trzeci dzień, a w lipcu i sierpniu w ponad 50% dni w miesiącu. Dane na temat dni termoneutralnych dla organizmu człowieka stanowią istotną informację o warunkach rekreacji na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Bibliografia:

1. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D., Havenith G., Holmer I., Jendritzky G., Kampann B., 2010, UTCI – nowy wskaźnik obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 49-71.
2. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Biometeorologiczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 13, Warszawa.
3. Chabior M., Owczarek M., 2009, Ocena warunków kąpieliskowych polskiego wybrzeża Bałtyku, Bioklimatologia Polska, 60, 2 (114), s. 148-155.
4. Cichoń D., Demczynak I., Spyrka J., 2010, Wybrane zagadnienia z termoterapii, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
5. Epstein Y., Moran D.S., 2006, Thermal comfort and the heat stress indicies, Industrial Health, 44, s. 388-398.
6. Filipiak J., 2004, Zmienność temperatury powietrza na Wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim w drugiej połowie XX w., IMGW Warszawa, ser. Monografie.
7. Gasparini A., Armstrong B., Kovats S., Wilkinson P., 2012, The effect of high temperatures on cause-specific mortality in England and Wales, Occupational and Environmental Medicine, 68, s. 56-61.
8. Girjatowicz J., 1995, Trendy i cykle temperatury wody u polskiego wybrzeża Bałtyku, Inżynieria Morska i Geotechnika, 4/199, s. 162-165.
9. Hoppe P., 2002, Different aspects of assessing indor and outdoor thermal komfort, Energy and Buildings, 34, s. 661-665.
10. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
11. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
12. Koźmiński C., Świątek M., 2012, Oddziaływanie Bałtyku na kształtowanie się temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 19, 3, s. 597-610.
13. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M., 2012, Klimat województwa zachodniopomorskiego, Wyd. ZAPOL, Szczecin
14. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
15. Koźmiński C., Michalska B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 15(2), s. 347-358.
16. Koźmiński C., Michalska B., 2011, Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Balneologia, 53, 1 (123), s. 68-74.
17. Koźmiński C., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., 2013, Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
18. Michalska B., 2009, Variability of air temperaturę in north western Poland, [w:] Environmental Aspects of Climate Change, red. Z. Szwejkowski, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, s. 89-108.
19. Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005, Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, 28 (49), 2, s. 33-51.
20. Owczarek M., 2005, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Helu, [w:] J. Cyberski (red.), Stan i zagrożenie Półwyspu Helskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 77-104.
21. Piliczewski B., 2002, Temperatura wody, [w:] W. Krzymiński (red.), Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2000 roku, IMGW Oddział Gdynia.
22. Scheidt J., Koppe C., Rill S., Reinel D., Wogenstein F., Drescher J., 2013, Influence of temperature changes on migraine occurrence in Germany, International Journal of Biometeorology, 57, s. 649-654.
-
23. Tobias A., de Olalla P. G., Linares C., Bleda M.J., Cayla J.A., Diaz J., 2010, Short-term effects of extreme hot summer temperatures on total daily mortality in Barcelona. Spain, International Journal of Biometeorology, 54, s. 115-117.
24. Żmudzka E., Dobrowolska M., 2005, Zmienność czasowa klimatu polskiego Pobrzeża Bałtyku na tle zmienności klimatu Polski nizinnej (1951-2000), [w:] J.P. Girjatowicz, Cz. Koźmiński (red.), Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, PTG, Oddział Szczeciński, Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 39-43.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

139

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53537 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji