Obiekt

Tytuł: Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi = Electoral behaviour of Poland’s rural population

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego. W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.

Bibliografia:

1. Agnew J., 1996, Mapping politics: how context counts in electoral geography, Political Geography, 15, 2, s. 129–146.
2. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
3. Bański J., 2008, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, [w:] P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 218, Warszawa, s. 121–134.
4. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
5. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak", Warszawa.
6. Bell J., 1997, Unemployment matters: voting patterns during the economic transition in Poland, 1990–1995, Europe Asia Studies, 49, 7, s. 1263–1291.
7. Blount S., 2002, Unemployment and economic voting, Electoral Studies, 21, 1, s. 91–100.
8. van der Brug W., Franklin M., Toka G., 2008, One electorate or many? Differences in party preference formation between new and established European democracies, Electoral Studies, 27, 4, s. 589–600.
9. Brustein W., 1996, Mapping politics: how mode of production counts in electoral geography, Political Geography, 15, 2, s. 153–158.
10. Downs W.M., Miller R.V., 2006, The 2004 presidential and parliamentary elections in Romania, Electoral Studies, 25, 2, s. 409–415.
11. Duch R., 1995, Economic chaos and the fragility of democratic transition in former communist regimes, Journal of Politics, 57, 1, s. 121–158.
12. Fauvelle-Aymar Ch., Stegmaier M., 2008, Economic and political effects on European Parliamentary electoral turnout in post-communist Europe, Electoral Studies, 27, 4, s. 661–672.
13. Dudek A., 1997, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Geo, Kraków.
14. Florczyk A., Żukowski T., 1990, Nowa geografia polityczna Polski, [w:] L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Z.W. Rykowski (red.), Wyniki badań – wyniki wyborów 4 czerwca 1989, PTS, Warszawa.
15. Fidrmuc J., 2000, Economics of voting in post-communist countries, Electoral Studies, 19, 2–3, s. 199–217.
16. Garber I., Bjornlund E. (red.), 1992, The New Democratic Frontier: A Country by Country Report on Election in Central and Eastern Europe, National Democratic Institute for International Affairs, Washington, DC.
17. Howard M.M., 2002, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge University Press, New York.
18. Jackson J.E., Klich J., Poznanska K., 2005, The Political Economy of Poland's Transition: New Firms and Reform Governments, Cambridge University Press, New York.
-
19. Johnson R., 2002, Manipulating maps and winning elections: measuring the impact of malapportionment and gerrymandering, Political Geography, 21, 1, s. 1–31.
20. Jurkynas M., 2005, The 2004 presidential and parliamentary elections in Lithuania, Electoral Studies, 24, 4, s. 770–777.
21. Koulov B., 1995, Geography of electoral preferences: the 1990 Great National Assembly elections In Bulgaria, Political Geography, 13, 3, s. 241–258.
22. Kovac Z., Dingsdale A., 1998, Whither East European democracies? The geography of the 1994 Hungarian parliamentary election, Political Geography, 17, 4, s. 437–458.
23. Kowalski M., 1998, Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990–1997), Przegląd Geograficzny, 70, 3–4, s. 269–282.
24. Kowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski: Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych Polaków w okresie 1989–1998, Geopolitical Studies, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
25. Kowalski M., 2002, Wybory Prezydenckie 2000. Wybory Parlamentarne 2001, plansza 75.6 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju-IGiPZ PAN, Warszawa.
26. Kowalski M., 2003, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] M. Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, Oddział Akademicki PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 11–48.
27. Kowalski M., 2004, Spatial differentiation of European Referendum results in Poland, [w:] J. Kitowski (red.), Central and Eastern Europe at the Threshold of the European Union – An Opening Balance, Geopolitical Studies, 12, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 307–322.
28. Mughan A., 1987, The 'hip pocket nerve' and electoral volatility in Australia and Great Britain, Politics, 22, 2, s. 66–75.
29. OECD Regional Typology, 2009, Directorate for Public Governance and Territorial Development, http://www.oecd.org/dataoecd/35/62/42392595.pdf (18.05.2009).
30. Pacek A., 1994, Macroeconomic conditions and electoral politics in East Central Europe, American Journal of Political Science, 38, 3, s. 723–744.
31. Powers D.V., Cox, J.H., 1997, Echoes from the past: the relationship between satisfaction with economic reforms and voting behavior in Poland, American Political Science Review, 91, 3, s. 617–633.
32. Przeworski A., 1996, Public support for economic reforms in Poland, Comparative Political Studies, 29, 5, s. 520–543.
33. Raciborski J., 1997, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
34. Roberts A., 2008, Hyperaccountability: Economic voting in Central and Eastern Europe, Electoral Studies, 27, 3, s. 533–547.
35. Secor A.J., 2001, Ideologies in crisis: political cleavages and electoral politics in Turkey in the 1990s, Political Geography, 20, 4, s. 539–560.
36. Shelley F.M., 2002, The Electoral College and the election of 2000, Political Geography, 21, 1, s. 79–83.
37. Stigler G.J., 1973, Micropolitics and macroeconomics: general economic conditions and national elections, American Economic Review, 63 (Suppl.), s. 160–167.
38. Stokes S. (red.), 2001, Public Support for Market Reforms in New Democracies, Cambridge University Press, New York.
39. Tucker J., 2006, Regional Economic Voting: Russia, Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia, 1990–1999, Cambridge University Press, Cambridge.
-
40. Tworzecki H., 2003, Learning to Choose: Electoral Politics in East-Central Europe, Stanford University Press, Stanford, CA.
41. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 23 (56), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa.
42. Zarycki T., 1998, Zachowania wyborcze polskiej wsi w podziale na regiony historyczne – Niejednoznaczność interpretacji i nieadekwatność narzędzi teoretycznych, Przegląd Socjologiczny, 47, 2, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
43. Żukowski T., 1993, Polska scena polityczna, [w:] S. Gebethner (red.), Polska scena polityczna a wybory, Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych Polska w Europie", Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

81

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

483

Strona końc.:

506

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55574 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji