Object

Title: Zastosowanie diagramu Woronoja w badaniu przestrzennych wzorców rozmieszczenia i dostępności sklepów dyskontowych = Application of the Voronoi Diagram in analysing of spatial patterns to the distribution of discount stores and access to them

Creator:

Kisiała, Wojciech ; Rudkiewicz, Magdalena

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 2 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of the work detailed here has been to achieve a methodological goal relating to methods, which focuses on the application of the Voronoi diagram in studying spatial aspects of the accessibility of retail stores. The Voronoi diagram is a partitioning of a plane into regions (cells) based on distances to points (seeds) in a specific subset of the plane. Each point located within a given cell of the diagram lies closer to the seed located in this cell than to any other seeds in the network. In the geographical literature, these are also often referred to as Thiessen polygons. The objective set was accomplished by analysing the distribution and accessibility of discount stores of the Biedronka retail chain in the Polish city of Poznań. As of 30 June 2015, there were 61 Biedronka discount stores there, making this chain the city’s largest. The Voronoi diagram was used as a spatial frame of reference facilitating analysis of the distribution of these discount stores across the city. However, in-depth statistical study was conducted using indexing methods that estimate the level of accessibility, as well as indicators of spatial autocorrelation. This allowed for the identification of spatial patterns to the distribution of attributes examined. Taking into account two basic dimensions to the accessibility of services, i.e. proximity (a relationship between the distributions of supply and demand) and availability (a relationship between the volume and type of services offered and the volume and type of consumer needs), variables established for each cell of the diagram were: (1) average weighted distance from the place of residence to the nearest discount store and (2) the quotient of population size and store size (weight). These indicators provided for the determination of a synthetic index of accessibility, as the average of the values of the variables under study, which had previously undergone a standardisation procedure. The synthetic indicator showing the level of accessibility of discount stores in particular cells of the diagram was used to measure spatial autocorrelation. Analysis allowed for the identification of spatial regimes which made it easier to evaluate the distribution of discount stores and indicate new potential locations on the basis thereof. The results obtained showed that, notwithstanding the presence of a considerable number of Biedronka discount stores, mainly in the most densely-populated parts of the city, the accessibility of these discount stores across Poznań was diverse. The most favourable pattern for the spatial distribution of Biedronka discount stores as set against population distribution was identified in the central area of Poznań. In turn, a spatial regime characterised by a low level of accessibility was found to extend over large areas in the eastern part of the city. The research showed that application of the Voronoi diagram facilitates analysis of the distribution and accessibility of retail stores. The transformation of a set of points into a diagram with cells of a polygon type permits the identification of spatial relations and regularities used in estimating accessibility. It would be impossible to achieve this were point-type methods to be applied. The research discussed in this paper represents one of the few studies in Polish geographical or economic literature in which the spatial variability of social and economic phenomena is analysed to generate a Voronoi diagram. This situation stands in marked contrast to the vast body of foreign literature on this topic. This paper therefore helps bridge a substantial research gap in its field.

References:

1. Abellanas M., Lillo I., López M.D., Rodrigo J., 2006, Electoral strategies in a dynamical democratic system. Geometric models, European Journal of Operational Research, 175, 2, s. 870-878.
-
2. Angowski M., Lipowski M., 2014, Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych, Marketing i Rynek, 8, s. 797-803.
3. Anselin L., 1995, Local Indicators of Spatial Association – LISA, Geographical Analysis, 27, 2, s. 93-115.
-
4. Aurenhammer F., 1991, Voronoi diagrams – A survey of a fundamental geometric data structure, ACM Computing Surveys, 23, 3, s. 345-405.
-
5. Aurenhammer F., Klein R., 2000, Voronoi diagrams, [w:] J.R. Sack, J. Urrutia (red.), Handbook of Computational Geometry, Elsevier Science B.V., North-Holland, s. 201-290.
6. Awramiuk-Godun A., 2013, Rozmieszczenie obiektów sakralnych jako kryterium wyznaczania zasięgu krajobrazu pogranicza kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 19, s. 62-72.
7. Bivand R., 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [w:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii, PWN, Poznań, s. 23-38.
8. Boots B.N., 1980, Weighting Thiessen polygons, Economic Geography, 56, 3, s. 248-257.
-
9. Boots B.N., 1987, Modifying Thiessen polygons, Canadian Geographer, 31, 2, s. 160-169.
-
10. Brassel K.E., Reif D., 1979, A procedure to generate Thiessen polygons, Geographical Analysis, 11, 3, s. 289-303.
-
11. Budner W., 2014, Handel w rozwoju miasta, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
12. Butler B.J., Hewes J.H., Liknes G.C., Nelson M.D., Snyder S.A., 2014, A comparison of techniques for generating forest ownership spatial products, Applied Geography, 46, s. 21-34.
-
13. Chudak M., 2014, Ocena lokalizacji placówek handlu sieciowego w mieście o funkcji turystyczno-wypoczynkowej na przykładzie Karpacza, [w:] R. Masztalski (red.), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 78-88.
14. Czerwiński S., 2012, Centra handlowe – główne problemy badawcze, Studia Miejskie, 8, s. 171-188.
15. Czerwiński S., 2012, Handel wielkopowierzchniowy Wrocławia – stan obecny i perspektywa rozwoju, [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 29, s. 155-179.
16. Dirichlet P.G.L., 1850, Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 40, s. 209-227.
-
17. Domański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa-Łódź.
18. Domański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
19. Dong P., 2008, Generating and updating multiplicatively weighted Voronoi diagrams for point, line and polygon features in GIS, Computers & Geosciences, 34, s. 411-421.
-
20. Duyckaerts Ch., Godefroy G., 2000, Voronoi tessellation to study the numerical density and the spatial distribution of neurons, Journal of Chemical Neuroanatomy, 20, 1, s. 83-92.
-
21. Dzieciuchowicz J., 2012, Nowa geografia handlu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, s. 37-53.
22. Dzieciuchowicz J., 2012., Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i poza-miejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
23. Dzieciuchowicz J., 2013, Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
24. Fortune S., 1995, Voronoi diagrams and Delaunay triangulations, [w:] D.Z. Du, F. Hwang (red.), Computing in Euclidean Geometry, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore-New Jersey-London-Hong Kong, s. 193-233.
25. Gething P.W., Noorc A.M., Zurovac D., Atkinson P.M., Hayc S.I., Nixon M.S., Snow R.W., 2004, Empirical modelling of government health service use by children with fevers in Kenya, Acta Tropica, 91, s. 227-237.
-
26. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2008, Geografia hipermarketów w Polsce: strategie lokalizacyjne i ich skutki przestrzenne, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 515-539.
27. Ilnicki D., 2014, Usługi w polskiej literaturze przedmiotu. Ujęcie chronologiczno-tematyczne, [w:] E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Population, Housing, Services – 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz, Space-Society-Economy, 13, Department of Population and Services Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 203-246.
28. Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 76-83.
29. Jarosz A., 2002, Miejsce hipermarketów w przestrzeni aglomeracji miejskiej, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 184, Warszawa, s. 253-264.
30. Kaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
31. Karimi F., Delavar M., Mostafavi M., 2009, Space allocation of educational centers using multiplicatively weighted Voronoi diagram, ISPRS COST Workshop on Quality Scale and Analysis Aspects of City Models, Lund.
32. Kisiała W., 2011, Organizacja przestrzenna systemu ratownictwa medycznego w Polsce, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maszynopis.
33. Kisiała W., Rudkiewicz M., 2016, Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania, Handel Wewnętrzny, 6(365), s. 103-117.
34. Kłosowski F., 2002, Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 373-382.
35. Kopczewska K., 2008, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
36. Kopczewska K, 2010, Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, Wiadomości Statystyczne, 5, s. 26-40.
37. Kossowski T., 2010, Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regionalnych, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 12, s. 9-26.
38. Koźniewski E., Orłowski M., 2011, Obszary efektywnego zasięgu betonowni, Budownictwo i Inżynieria Środowiskowa, 2, 4, s. 531-540.
39. Lerchenmuller M., 1992, Handelsbetriebslehre, Kiehl Verlag Ludwigshafen, Rhein.
40. Liu X., Zheng X., Li D., 2009, Voronoi Diagram-Based Research on Spatial Distribution Characteristics of Rural Settlements and Its Affecting Factors – A Case Study of Changping District, Beijing, Journal of Ecology and Rural Environment, 25, 2, s. 30-33.
41. Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2008, GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
42. Maleszyk E., 1999, Rozwój hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych z kapitałem zagranicznym, Wiadomości Statystyczne, 44, 6, s. 44-52.
43. Maleszyk E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju handlu dyskontowego, Gospodarka Narodowa, 7-8, s. 1-18.
44. Maleszyk E., 2005, Handel dyskontowy w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 5, s. 36-42.
45. Maleszyk E., 2005, Sieci dyskontowe na rynku artykułów żywnościowych, Poradnik Handlowca, 2 (wydanie elektroniczne, http://poradnikhandlowca.com.pl/archiwum/archiwum/old/2005/02, dostęp: 15.06.2016).
46. Maleszyk E., 2006, Przesłanki rozwoju i organizacji handlu dyskontowego w Polsce, Handel Wewnętrzny, 52, 1(300), s. 8-21.
47. Moise I.K., Kalipeni E., Zulu L.C., 2011, Analyzing geographical access to HIV sentinel clinics in relation to other health clinics in Zambia, Journal of Map and Geography Libraries, 7, 3, s. 254-281.
-
48. Namyślak B., 2006, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 265-276.
49. Okabe A., Boots B., Sugihara K., Chiu S.N., 2009, Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams, John Wiley & Sons, Chichester-New York-WeinheimBrisbane-Singapore-Toronto.
50. Openshaw S., 1983, The Modifiable Areal Unit Problem, Geo Books, Norwich.
51. Park S.J., 2012, Measuring public library accessibility: A case study using GIS, Library and Information Science Research, 34, 1, s. 13-21.
-
52. Pearce J., 2000, Techniques for defining school catchment areas for comparison with census data, Computers, Environment and Urban Systems, 24, 4, s. 283-303.
-
53. Preparata F.P., Shamos M.I., 2003, Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion, Gliwice.
54. Suchecki B., Olejnik A., 2010, Miary i testy statystyczne w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych, [w:] B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 100-128.
55. Szumilas A., 2011, Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pragmata Tes Oikonomias, 5, s. 129-135.
56. Tanser F., Gijsbertsen B., Herbst K., 2006, Modelling and understanding primary health care accessibility and utilization in rural South Africa: An exploration using a geographical information system, Social Science & Medicine, 63, s. 691-705.
-
57. Taylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, Prace Geograficzne, 175, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
58. Tayyebi A., Pekin B.K., Pijanowski B.C., Plourde J.D., Doucette J.S., Braun D., 2013, Hierarchical modeling of urban growth across the conterminous USA: Developing mesoscale quantity drivers for the Land Transformation Model, Journal of Land Use Science, 8, 4, s. 422-442.
-
59. Thiessen A., 1911, Precipitation averages for large areas, Monthly Weather Review, 39, 7, s. 1082-1089.
-
-
60. Tobler W., 1970, A computer model simulating urban growth in Detroit region, Economic Geography, 42, 2, s. 234-240.
-
61. Twigg L., 1990, Health based geographical information systems: Their potential examined in the light of existing data sources, Social Science & Medicine, 30, s. 143-155.
-
62. Wang J., Kwan M.P., Ma L., 2014, Delimiting service area using adaptive crystal-growth Voronoi diagrams based on weighted planes: A case study in Haizhu District of Guangzhou in China, Applied Geography, 50, s. 108-119.
-
63. Wang S., Sun L., Rong J., Yang Z., 2014, Transit traffic analysis zone delineating method based on Thiessen polygon, Sustainability (Switzerland), 6, 4, s. 1821-1832.
-
64. Wang S.W., Sun L.S., Rong J., 2013, Catchment area analysis of Beijing transit stations, Jiaotong Yunshu Xitong Gongcheng Yu Xinxi / Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 13, 3, s. 183-188.
65. West D.S., Ryan D.L., Von Hohenbalken B., 1988, New competition in shopping-center hierarchies: an empirical comparison of alternative specifications, Journal of Regional Science, 28, 3, s. 329-344.
-
66. Wilk W., 2013, Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
67. Wilk W., 2013, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, s. 21-37.
68. Woronoj G., 1908, Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie de formes quadratiques, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 134, s. 198-287.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

187

End page:

212

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63054 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information