Obiekt

Tytuł: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce = Transformation of spatial distribution of areas of export concentration in Poland

Twórca:

Komornicki, Tomasz ; Szejgiec-Kolenda, Barbara

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 2 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Autorzy prezentują przemiany przestrzeni eksportowej kraju w okresie od 1995 do 2013 r. (łącznie 7 różnych lat) na przykładzie kształtowania obszarów koncentracji eksportu wyodrębnionych na podstawie jego wartości. Każdorazowo przeprowadzono delimitację obszarów koncentracji eksportu na poziomie polskich powiatów (LAU 2), co pozwoliło na dokonanie analizy porównawczej przemian powiązań zewnętrznych gospodarek lokalnych. Autorzy dowodzą, że główne struktury przestrzeni eksportowej kraju zostały zachowane (np. silny ośrodek stołeczny). Różnorodne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne dynamizowały jednak przemiany, prowadząc w efekcie do ukształtowania nowego ładu gospodarczej przestrzeni Polski, znajdującego swoje odzwierciedlenie w międzynarodowych powiązaniach i konkurencyjności (np. stały wzrost znaczenia regionów wielkopolskiego i dolnośląskiego na skutek intensywnych inwestycji zagranicznych).

Bibliografia:

1. Andersson M., Weiss J. F., 2012, External trade and internal geography: Local export spillovers by industry chcaracteristics and firm size, Spatial Economic Analysis, 7, 4, s. 421-446. ; - ; 2. Bedi A., Cieślik A., 2002, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność eksportową firm krajowych w Polsce. Empiryczna analiza regionalnych efektów zewnętrznych, Ekonomia, 7, s. 17-36. ; 3. Brodzicki T., 2013, Degree of Clusterization of Regional Economy and its Export Potential, Working Papers of Economics of European Integration Division 1302, The University of Gdansk, Faculty of Economics, Economics of European Integration Division. ; 4. Brodzicki T., 2014, Koncentracja działalności gospodarczej a potencjał eksportowy polskich regionów, [w:] S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, CeDeWu, Warszawa. ; 5. Brodzicki T., Ciołek D., 2016, Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, Gospodarka Narodowa, 2(282), s. 59-76. ; 6. Brodzicki T., Uminski S., 2013, International Trade Relations of Enterprises Established in Poland's Regions: Gravity Model Panel Estimation, Working Papers 1301, Instytut Rozwoju/Institute for Development, Sopot. ; 7. Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Badania Ekonomiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 8. Ciżkowicz P., Umiński S., 2011, Analiza determinantów eksportu na poziomie województw, [w:] Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego, red. P. Ciżkowicz, P. Opala, Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa. ; 9. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków. ; 10. Gawlikowska-Hueckel K., 2014, Światowy kryzys i jego skutki dla wymiany handlowej, [w:] T. Brodzicki, D. Ciołek, K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, S. Umiński, J. Zaucha, Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 72-92. ; 11. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., 2014, Zdolność do konkurowania. Eksport polski w ujęciu regionalnym w latach 2009-2011, [w:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 158-171. ; 12. Gierańczyk W., Stańczyk A., 2002, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, s. 61-69. ; 13. Gorzelak G., 1995, Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa. ; 14. Gorzelak G. (red.), 2009, Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu? EUROREG, Warszawa. ; 15. Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W., 2013, Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce, Muza S.A., Warszawa. ; 16. Komornicki T., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno--gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 190, Warszawa. ; 17. Komornicki T., 2004, Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski, Przegląd Geograficzny, 76, 4, s. 473-491. ; 18. Komornicki T., 2009, Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa. ; 19. Komornicki T., Szejgiec B., 2012, Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. ; 20. Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R., 2015, Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury – analiza przestrzenna, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 250, Warszawa. ; 21. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 128, Warszawa. ; 22. Maćkowiak H., 2013, Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 23. Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl (1.12.2015 r.). ; 24. Portal informacyjny Narodowego Banku Polskiego, http://www.npb.pl (1.12.2015 r.). ; 25. Rachwał T., 2014, Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, s. 27-163. ; 26. Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 27. Szejgiec B., Komornicki T., 2015, Spatial differentiation of Polish export linkages, Geographia Polonica, 88, 1, s. 173-178. ; - ; 28. Umiński S., 2012, Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 29. Węcławowicz G., 1996, Contemporary Poland. Space and Society, Changing Eastern Europe, 4, University College London, London. ; 30. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie IGiPZ PAN, 6, Warszawa. ; 31. Zioło Z., 2014, Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, s. 9-37.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

89

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

269

Strona końc.:

289

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63063 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.2.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji