RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)

Creator:

Pawlik, Łukasz

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Alcántara-Ayala I., 2002, Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries, Geomorphology, 47, 2–4, s. 107–124.
2. Arnaud-Fassetta G., Cossart E., Fort M., 2005, Hydro-geomorphic hazards and impact of man-made structures during the catastrophic flood of June 2000 in the Upper Guil catchment (Queyras, Southern French Alps), Geomorphology, 66, 1–4, s. 41–67.
3. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, 1997, red. W. Pawlak, Uniwersytet Wrocławski, PAN, Wrocław.
4. Broś J., Broś K., Putowski M., Wróblewski T., 2004, Koncepcja zwiększenia stopnia zabezpieczenia przed powodzią dolin rzecznych, Dolina Ścinawki, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
5. Budych L., Majewicz R., 1999, Strategia ochrony przeciwpowodziowej Doliny Bobru w ujęciu historycznym, Rocznik Jeleniogórski, 31, s. 45–54.
6. Büchele B., Kreibich H., Kron A., Thieken A., Ihringer J., Oberle P., Merz B., Nestmann F., 2006, Flood-risk mapping: contributions towards an enhanced assessment of extreme events and associated risks, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6, 4, s. 485–503.
7. Czerwiński J., 1991, Powodzie w rejonie Karkonoszy od XV w. do czasów współczesnych, Acta Universitas Wratislaviensis, 1237, Prace Instytutu Geograficznego, Seria A, T. VI, s. 85–104.
8. Czerwiński J., Żurawek R., 1999, The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in July 1997, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 33, s. 27–43.
9. de Moel H., van Alphen J., Aerts J., 2009, Flood maps in Europe – methods, availability and use, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 2, s. 289–301.
10. Dorzecze Odry. Monografia powodzi – lipiec 1997, 1999, red. A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
11. Drożdżal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A., 2009, Mapy ryzyka powodziowego – projekt pilotażowy w zlewni Sinicy, Gospodarka Wodna, 1, s. 19–29.
12. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Parlament Europejski, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 288/27, Strasburg, s. 8.
13. Ewertowski R., Pluta M., 2008, Analiza wpływu projektowanych zbiorników retencyjnych na Ścinawce na transformację fali powodziowej, Gospodarka Wodna, 3, s. 105–109.
14. Fernández-Lavado C., Furdada G., Markués M.A., 2007, Geomorphological method in the elaboration of flood hazard maps for flash-floods in the municipality of Jucuarán (El Salvador), Natural Hazards and Earth System Sciences, 7, 4, s. 455–465.
15. Field J., 2001, Channel avulsion on alluvial fans in southern Arizona, Geomorphology, 37, 1–2, s. 93–104.
16. Gutry-Korycka M., Magnuszewski A., Suchożebrski J., Jaworski W., Marcinkowski M., Szydłowski M., 2006, Numerical estimation of floods zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland, [w:] Climate Variability and Change-Hydrological Impacts. Proceedings of the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006, IASH Publications, 308, Wallingford, s. 191–195.
17. Hrádek M., 1999, Geomorphological aspects of the flood on July 1997 in the Morava and Oder basins in Moravia, Czech Republic, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 33, s. 45–66.
18. IPCC 2007, Zmiana klimatu 2007: Raport Syntetyczny, Wkład Grup roboczych I, II i III do Czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, 2009, red. R.K. Pachauri, A.Reisinger, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa; http://www.ipcc.ch (2009 r.).
19. Izmaiłow B., Kamykowska M., Krzemień K., 2004, Geomorfologiczna rola katastrofalnych wezbrań w transformacji górskiego systemu korytowego na przykładzie Wiszni (Beskid Niski), [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda–Człowiek–Bóg, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 69–81.
20. Jahn A., Łańcucka-Środoniowa M., Sadowska A., 1984, Stanowisko utworów plioceńskich w Kotlinie Kłodzkiej, Geologia Sudetica, 18, 2, s. 7–43.
21. Kasprzak M., 2008, Strefy erozji i akumulacji podczas fluwialnych zdarzeń ekstremalnych w Sudetach, przykład Wilczej Poręby w Karpaczu, Landform Analysis, 8, s. 36–40.
22. Kaszowski L., Kotarba A., 1970, Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych, Prace Geograficzne, IG PAN, 80, s. 5–87.
23. Klimaszewski M., 1935, Morfologiczne skutki powodzi w Małopolsce Zachodniej w lipcu 1934, Czasopismo Geograficzne, 13, 2, s. 283–291.
24. Konieczny R., Walczykiewicz T., 2006, Projekt dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie redukcji zagrożenia powodziowego, [w:] M. Maciejewski i M. Ostojski (red.), Zagrożenia środowiska naturalnymi zjawiskami ekstremalnymi, IMGW, Warszawa, s.170–177.
25. Kotarba A., 1998, Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997, Z badań fizjograficznych w Tatrach – III, Dokumentacja Geograficzna, 12, s. 9–23.
26. Krąpiec M., Badura J., Przybylski B., 2004, Zapis holoceńskich wezbrań w osadach przedgórskiego odcinka doliny Nysy Kłodzkiej w świetle analiz sedymentologicznych i dendrochronologicznych, Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, 2, s. 83–92.
27. Krzyszkowski D., Przybylski B., Badura J., 1998, Late Cainozoic evolution of the Nysa Kłodzka river system between Kłodzko and Kamieniec Ząbkowicki, Sudetes Mts., southwestern Poland, Geologia Sudetica, 31, 2, s. 133–155.
28. Latocha A., Parzóch K., 2010, Efekty geomorfologiczne powodzi w dolinie Białej Lądeckiej w czerwcu 2009 r., Przyroda Sudetów, 13, (w druku).
29. Łach J., 2003, Zmiany w morfologii den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej powstałe w wyniku powodzi w lipcu 1997 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, maszynopis.
30. Machajski J., Tiukało A., Chrąchol B., Kozdra A., 2003, Ocena aktualnego stanu zabudowy i zagrożenia powodziowego dolin rzecznych w Kotlinie Kłodzkiej. Część IV A.5., Rzeka Ścinawka, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
31. Migoń P., Hrádek M., Parzóch K., 2002, Extreme geomorphic events in the Sudetes Mountains. Their long-term impact and possible controlling factors, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36, s. 29–49.
32. Mikulski Z., 1997, Powódź jako odwieczna klęska żywiołowa, Gospodarka Wodna, 11, s. 364–370.
33. Neuhold C., Stenzel P., Nachtnebel H.P., 2009, Incorporating river morphological changes to flood risk assessment: uncertainties, methodology and application, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 3, s. 789–799.
34. Prawo Wodne, 2001, Ochrona przed powodzią i suszą. Ustawa z dnia 18 lipca 2001. Kancelaria Sejmu RP, http://www.prawowodne.pl/
35. Punzet J., 1998–1999, Występowanie katastrofalnych wezbrań w karpackiej części dorzeczaWisły, Folia Geographica, Series Geographica-Physica, 29–30, s. 81–111.
36. Pytkowska M., 2007, Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. ws. Oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Gospodarka Wodna, 3, Woda, 13, s. I–IV.
37. Rotnicki K., Starkel L., 1999, Ewolucja den dolin, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 151–159.
38. Smith K., Ward R., 1998, Floods – Physical Processes and Human Impacts, John Wiley and Sons, Chichester.
39. Staffler H., Pollinger R., Zischg A., Mani P., 2008, Spatial variability and potential impacts of climate change on flood and debris flow hazard zone mapping and implications for risk management , Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 3, s. 539–558.
40. Starkel L., 1986, Rola zjawisk ekstremalnych i procesów sekularnych w ewolucji rzeźby, Czasopismo Geograficzne, 57, 2, s. 203–213.
41. Starkel L., 2008, Procesy stokowe i fluwialne przekształcające rzeźbę – czy model z lat 70. jest nadal aktualny?, Landform Analysis, 9, s. 16–20.
42. Straty powstałe w wyniku powodzi w dniach 7–8.07.1997 r. w Gminie Radków, 1997, Raport zbiorczy Urzędu Miasta i Gminy, Radków.
43. Szydłowski M., 2007, Modelowanie fal powodziowych na terenach zabudowanych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
44. Teisseyre A. K., 1977, Współczesne procesy rzeczne w dorzeczu górnego Bobru i Strzegomki (Sudety Środkowe), Geologia Sudetica, 12, 2, s. 93–109.
45. Teisseyre A., 1979, Przebieg zjawisk erozji i sedymentacji w środowisku małych rzek górskich, [w:] A. Jahn, S. Kowaliński (red.), Powódź w 1977 roku i jej skutki na Dolnym Śląsku. Sesja Naukowa 3 marca 1978 r., PAN, Komisja Nauk o Ziemi, Wrocław, s. 59–68.
46. Teisseyre A.,1985, Mady dolin sudeckich. Część I: Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru), Geologia Sudetica, 20, 1, s. 113–195.
47. Teisseyre A.,1988, Mady dolin sudeckich. Część II: Wybrane zagadnienia metodologiczne, Geologia Sudetica, 23, 1, s. 65–94.
48. Tricart J., 1960, Metoda badania teras, [w:] A. Dylikowa, J. Dylik (red.), Zagadnienia geomorfologiczne, PWN, Warszawa, s. 89–121.
49. van Alphen J., Passchier R., 2007, Atlas of Flood Maps, examples from 19 European Countries, USA and Japan, Europejska Komisja Środowiska, http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/index.htm (listopad 2007 r.)
50. Wojciechowska I., 1966, Budowa geologiczna metamorfiku dorzecza Ścinawki Kłodzkiej, Geologia Sudetica, 2, s. 261–293.
51. Wojewoda J., 2007, Anomalie kształtu górnego odcinka doliny Ścinawki, Sudety, Czasopismo Geograficzne, 78, 1–2, s. 83–104.
52. Wyżga B., 1993, Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200 latach, Dokumentacja Geograficzna, 6.
53. Zieliński T., 2000, Sedymentologiczne skutki powodzi 1997 i 1998 roku w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej, [w:] S. Ostaficzuk (red.), Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią na przykładzie Nysy Kłodzkiej, górnej Soły i górnego Sanu-Solinki, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Kraków, s. 105–136.
54. Zieliński T., 2001, Erozyjne efekty katastrofalnych wezbrań w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej podczas powodzi 1997 i 1998 r., Przegląd Geologiczny, 49, s. 1096–1100.
55. Zieliński T., 2003, Catastrophic flood effects in alpine/foothill fluvial system (a case study from the Sudetes Mts, SW Poland), Geomorphology, 54, 3–4, s. 293–306.
56. Zierhoffer A., 1935, Kilka przykładów działania wód powodziowych w dorzeczu Stryja i Oporu, Czasopismo Geograficzne, 13, s. 292–297.
57. Ziętara T., 1968, Powodziowe procesy erozji, transportu i sedymentacji w Beskidach Zachodnich, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Geograficzne, IV, 30.
58. Żurawek R., 1999, Zmiany erozyjne w dolinach rzek Sudetów Kłodzkich wywołane powodziami w lipcu 1997 r. oraz w lipcu 1998 r., Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 45, s. 43–61.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

3

Start page:

367

End page:

387

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:968 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information