RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? = The depopulated villages in the Sudetes. And what next?

Creator:

Latocha, Agnieszka

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich, [w:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 157–173.
2. Chachaj J., 1978, Problem wsi zanikającej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 119–123.
3. Ciok S., 1991, Sudety. Obszar problemowy, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236, Studia Geograficzne, 51.
4. Ciok S., 1994, Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1591, Studia Geograficzne, 61, s. 9–49.
5. Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, s. 51–64.
6. Ciok S., 1996, Zagrożenia w rozwoju wsi sudeckiej, Acta Universitas Wratislaviensis, 1866, Socjologia, 21, s. 127–148.
7. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
8. Fabiszewski J., Brej T., 1996, Dynamika przemian flory i roślinności, [w:] A. Jahn, S. Kozłowski, M. Pulina (red.), Masyw Śnieżnika – zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa, s. 219–228.
9. Fatyga J., Górecki A., 2001, Kształtowanie granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty.
10. Furmankiewicz M., Potocki J. (red.), 2004, Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra.
11. Furmankiewicz M., Mastalska-Cetera B. (red.), 2008, Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra.
12. Gemeindelexikon für das Königreich Preussen, VI, Provinz Schlesien, 1887, Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus, Berlin.
13. Jerkiewicz A., 1983, Wybrane problemy ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, s. 11–21.
14. Kistowski M. (red.), 2003, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu zrównoważonego rozwoju. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu, 13.
15. Kościk J., 1990, Przemiany demograficzno-osadnicze na ziemi kłodzkiej w XIX w., Acta Universitatis Wratislaviensis, 832, Historia, 53, s. 85–98.
16. Latocha A., 2006, Zmiany użytkowania ziemi w czasach historycznych i ich wpływ na procesy rzeźbotwórcze na stokach i w korytach rzecznych w Sudetach Kłodzkich, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 339–363.
17. Latocha A., 2007, Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3007, Studia Geograficzne, 80.
18. Latocha A., 2009, Zmiany krajobrazu wiejskiego w Sudetach w okresie powojennym, [w:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 12, s. 130–139.
19. Latocha A., 2010a, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 181–194.
20. Latocha A., 2010b, Spatial planning in mountain regions – present trends, threats and opportunities (Sudety Mountains case study), [w:] A. Mizgajski, I. Markuszewska (red.), Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, 28, s. 55–64.
21. Maryański A., 1961a, Współczesne migracje ludności w podkarpackich powiatach województwa rzeszowskiego, Dokumentacja Geograficzna, 5, IG PAN, s. 1–26.
22. Maryański A., 1961b, Osadnictwo pionierskie we wschodniej części Bieszczadów polskich, Czasopismo Geograficzne, 32, s. 235–237.
23. Maryański A., 1964, Problemy ponownego zasiedlenia południowo-wschodniego pogranicza Polski, Studia Demograficzne, 2, 5, s. 95–104.
24. Mastalska-Cetera B., 2006, Udział rolników w ochronie przyrody w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym na terenie Sudetów, [w:] M. Furmankiewicz, P. Jadczyk (red.), Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, Akademia Rolnicza, Wrocław, s. 129–144.
25. Mastalska-Cetera B., 2008, Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa na obszarach Natura 2000 na przykładzie Sudetów, [w:] M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera (red.),Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra; Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, s. 77–92.
26. Mastalska-Cetera B., 2009, Planowanie przestrzenne w strefie górskiej województwa dolnośląskiego, Architektura, Czasopismo Techniczne, 2-A, 10, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 211–219.
27. Mastalska-Cetera B., 2010, Proces przeobrażania wsi na przykładzie Karłowa, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 195–202.
28. Miszewska B., 1989, Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 60, 2, s. 135–145.
29. Mizgajski A., Markuszewska I. (red.), 2010, Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, 28.
30. Myga-Piątek U., 2010, Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 5, 1, s. 95–108.
31. Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.), 2008, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, Sosnowiec.
32. Niedźwiecka-Filipiak I., Potyrała J., 2006, Przywrócenie do życia przygranicznej wsi Wrzosówka, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, O. Lubelski PAN, s. 118–126.
33. Plewniak W., 1978, Zmiany w środowisku geograficznym doliny Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich wywołane wyludnianiem wsi, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 97–109.
34. Potocki J., 2000, Przemiany użytkowania terenu w Karkonoszach w ciągu ostatnich 100 lat (podłoże społeczno-ekonomiczne, środowiskowe konsekwencje), Opera corcontica, 37, s. 642–649.
35. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziem wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 71–87.
36. Salwicka B., 1983, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, s. 23–30.
37. Staffa M. (red.), 1992a, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 13, Góry Stołowe, Wyd. PTTK Kraj", Warszawa.
38. Staffa M. (red.), 1992b, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 14, Góry Bystrzyckie i Orlickie, Wydawnictwo PTTK Kraj", Warszawa.
39. Staffa M. (red.), 1993a, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 16, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, Wydawnictwo PTTK Kraj", Warszawa.
40. Staffa M. (red.), 1993b, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 17, Góry Złote, Wyd.I-bis, Wrocław.
41. Staffa M. (red.), 1994, Słownik geografii turystycznej Sudetów – t. 15, Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy, Wydawnictwo I-bis, Wrocław.
42. Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225–242.
43. Wolski J., 2007, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich150 lat, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 214, Warszawa.
44. Wolski J., 2009, Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym, Przegląd Geograficzny, 81, 1, s. 47–73.
45. Zaręba A., Chylińska D. (red.), 2008, Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław.
46. Zagożdżon A., 1983, Modele sieci osadniczej w rejonach górskich na tle współczesnych procesów przemian osadnictwa, Acta Universitatis Wratislaviensis, 597, Studia Geograficzne, 33, s. 233–249.
47. Zagożdżon A., 1990, Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 96, s. 95–111.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

373

End page:

396

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35476 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information